שקר ורפואת העיניים

תפילה לרפואת העיניים

כואב לכם העיניים, יש לכם מחלה בעיות עיניים..?

מה הקשר בין בריאות העיניים וההתרחקות מן השקר ?

אומר רבי נחמן מברסלב שהשקר מזיק לעיניים הגשמיות וכל שכן עיני השכל וראיית האמת !

אז מי שיש לו כאב עיניים או מי שמחפש את האמת – דבר ראשון שיתפלל להתרחק מן השקר !

(ליקוטי תפילות חלק א, נא)

יהוה אלהים אמת, עזרני ברחמיך הרבים והצילני מן השקר, והיה עמי תמיד ושמרני שלא יצא שום דבר שקר מפי לעולם בין בשוגג בין במזיד בין באנס בין ברצון.

ותעזרני שלא אהיה נכשל בשום דבר שקר אפילו בטעות.

זכני לאמת ברחמיך הגדולים, חוס וחמל עלי והעלני מטומאה לטהרה מחול לקודש. קדשני בקדושתך העליונה באמת.

"חלצני יהוה מאדם רע מאיש חמסים תנצרני, כל מצותיך אמונה שקר רדפוני עזרני. יהוה הצילה נפשי משפת שקר מלשון רמיה. דרך שקר הסר ממני ותורתך חנני. לא ישב בקרב ביתי עשה רמיה דובר שקרים לא יכון לנגד עיני".

חנני וענני ופדה נפשי האומללה מן הרע ומן הטומאה ומן השקר, ותן לי במתנת חנם אמת וחסד.

ותשפיע עלי מאתך קדושה וטהרה אמת וטוב. החזירני בתשובה שלמה לפניך באמת, וזכני מעתה לצאת מהרה מרע לטוב מטמאה לטהרה משקר לאמת, ואזכה לעצם האמת לאמתו. ותמשיך השגחתך השלמה עלינו, ותשגיח עלינו בשלמות בעין החמלה והחנינה, עד שנזכה להכלל בך באמת. ויתאחדו ויכללו אחר הבריאה בקודם הבריאה על ידי השגחתך השלמה. ויהיה כלו אחד כולו טוב כולו קודש כולו אמת:

ותצילני מכל מיני התנגדות. שלא ימצא בי שום צד התנגדות חס ושלום לשום דבר שבקדושה, ולא לשום אדם כשר שבעולם. רק אהיה נכלל באמת, בכל הדברים הטובים והקדושים. ויהיה לי אהבה אמתיות ואחדות פשוט עם כל הכשרים אמתיים שבדור (א"מ : הם הבני תורה ועובדי השם העוסקים בתורתך ומצוותיך), ועם כל הצדיקים האמתיים.., ועם כל הטוב שיש בכלליות עמך ישראל הקדוש, עד שבכללם אהיה נכלל בך יהוה אלהינו ואלהי אבותינו. ואזכה להתדבק בך באמת ולהכלל באחדותך תמיד. מעתה ועד עולם. לעולמי עד ולנצח נצחים:

ותצילני מפגם הראות, ותקדש את עיני תמיד. ולא אסתכל עוד בשום דבר הפוגם את הראות, רק אזכה להסתכל בעיני בתורתך, ולהסתכל על צדיקיך האמתיים. ועל כל הדברים המקדשין את העינים, עד שיהיו עיני קדושים וטהורים תמיד באמת לאמתו. ואזכה לתקן מהרה את כל הפגמים שפגמתי בעיני. ותעזרני ברחמיך ותשמרני מקלקול חוש הראות חס ושלום, ולא יכהו מאור עיני לעולם. "וגם עד זקנה ושיבה אל תעזבני". ותשמר את אור עיני תמיד, למען אזכה להגות בתורתך יומם ולילה, ולנדד שנה מעיני. ולא יגיע לי על ידי זה שום הזק ומחוש לעיני. ויהיו עיני מאירות כשמש וכירח:

יחיד ומיוחד קרבנו אליך באמת, ותדחה ותעביר ותבטל השקר והרע והטומאה מן העולם. ותקים מהרה מקרא שכתוב: "ואת רוח הטמאה אעביר מן הארץ", ותטהרנו ותקדשנו בכל מיני טהרות וקדשות. ותקים בנו מקרא שכתוב: "וזרקתי עליכם מים טהורים וטהרתם, מכל טמאותיכם ומכל גלוליכם אטהר אתכם".

ותגלה האמת בעולם חיש קל מהרה. ותקיים בימינו: "שפת אמת תכון לעד ועד ארגיעה לשון שקר. אמת מארץ תצמח וצדק משמים נשקף. חסד ואמת נפגשו צדק ושלום נשקו. הדריכני באמתך ולמדני כי אתה אלהי ישעי אותך קויתי כל היום. הוריני יהוה דרכך אהלך באמתך יחד לבבי ליראה שמך…

שלח אורך ואמתך המה ינחוני יביאוני אל הר קודשך ואל משכנותיך. מי אל כמוך נושא עון ועובר על פשע לשארית נחלתו, לא החזיק לעד אפו כי חפץ חסד הוא, ישוב ירחמנו יכבש עוונותינו ותשליך במצלות ים כל חטאתם. תתן אמת ליעקב חסד לאברהם אשר נשבעת לאבותינו מימי קדם. השיבנו יהוה אליך ונשובה חדש ימינו כקדם". אמן ואמן:

רפואה שלימה 

חסידי ברסלב – ישיבת ברסלב מאיר

 

הראה עוד

מאמר מקושר

כתיבת תגובה