תולדות האדם הם בניו – עיצה בחינוך הילדים

תולדות האדם הם בניו – מי לא רוצה לראות את דורותיו מתעלים ומצליחים וגדלים פירות נאים ומבורכים ? איך מצליחים בחינוך הילדים ? כנסו לקרוא עיצה טובה מראש הישיבה !

חינוך

תולדות האדם הם בניו…

בס"ד, לכבוד…..אחדשה"ט!

בעזהי"ת אכתוב לך איזה פירור השייך לפרשת השבוע

(בראשית כה, יט) "ואלה תולדות יצחק בן אברהם, אברהם הוליד את יצחק".

התולדות של האדם נמשכים ומושפעים בהרבה מאוד בחינות מהאב, ומההורים בכלל, הן דברים העוברים דרך הגנים והתורשה, והן בדרך התנהגותם ודוגמא אישית,

כי דרך הילדים לחקות את ההורים על הרוב, והן ע"י התמסרות ההורים לגדלם ולהעמידם על קרן אורה,

וכן מאידך חוסר התמסרות ההורים לצאצאיהם הוא בגדר פשע בל יכופר, המעמידים את זרעם ע"י אי טיפוח, בקרן חשכה, אוי להם.

ויש בזה בחינות גשמיות, ובחי' גשמיות המשפיעות בעתיד על בחינות רוחניות

(כגון חוסר התפתחות מוטורית, או בחינות מתסכלות, או בחינות פיגור בהתפתחות שיש בהם ג"כ על הרוב תגובות שליליות מהחברה המזיקות בכמה בחינות, וכן בהרבה ענינים שעל ההורים לדאוג לילדיהם מה יותר מוקדם בהיות תינוק רך).

וכן יש בחינות רוחניות נטו, שעל כולם על ההורים לעקוב ולדאוג לצאצאיהם.

ובמו עיני ראיתי הורים צדיקים וקדושים המתמסרים בכל ליבם לילדיהם, ובמיוחד בגיל הרך במיוחד, ועושים הכל למען התפתחותם וברכת ה' שורה במעשה ידיהם ומגדלים ומפתחים ילדים צדיקים קדושים וגם גאונים וילדים כשרוניים, ע"י התמסרותם להתפתחותם.

וזה בחי' הנאמר בפרשה "ואלה תולדות יצחק בן אברהם, אברהם הוליד את יצחק". כי אברהם השפיע על יצחק {ויצחק השפיע על יעקב}, כי הא בהא תליא.

והנה אמרו חז"ל (שבת קמא:) שתינוק יש לו געגועים על אביו, וזה כלי נפלא להשפיע עליו השפעה טובה בכל התחומים.

וכן אמרו חז"ל (ע"ז, ג:) האב זוכה לבנו: בנוי, בעושר, בחכמה ובשנים. ואם כי בפשטות משמע שכל הבחינות המוזכרות נעשים ממילא, מ"מ בענין החכמה, יש עבודה רבה בפיתוח החכמה בצורה נכונה, כי לא חסרים חכמים משובשים בדעותיהם ובחשיבתם.

וזה בחי' (ברכות ז.) צדיק וטוב לו, זה צדיק בן צדיק כי אשרי לו למי שאביו גידלו בקדושה כדבעי.

ואוי לו לחסר דעת שאינו דואג לדורותיו שאין לו חלק בשכל האלוקי דקדושה, ואמרו חז"ל (שם מז:) איזהו עם הארץ ? כל שיש לו בנים ואינם מגדלם לתלמוד תורה.

והזורעים בדמעה ברינה יקצורו (ע' תהילים קכו, ה).

ותדע כי חינוך ילדים כרוך בצער, ואפילו יעקב אבינו הוה ליה צער גידול בנים (ע' שבת פט:).

ויש להתפלל תמיד על זרעו שילך בדרך ה' (תפילה לחינוך ילדים) ויהא מוצלח בעבודת ה' ובכל מעשה ידיו.

ואכן אם מתמסר אליהם יראה לעיניו הרבה נחת בבחינת "ברינה יקצורו", וכיודע מהמציאות, וכמ"ש חז"ל (שם קכז.) ג' דברים אדם אוכל פירותיהם בעולם הזה, וא' מהם המגדל בניו לתלמוד תורה. ובודאי שיראה נחת ושכרו לעולם הבא.

וכמ"ש חז"ל (פסחים קיג.) ג' מנוחלי העוה"ב, וא' מהם המגדל בניו לתלמוד תורה, ואיתא בספה"ק וכן בפוסקים שתמיד תיהיה שגורה בפי ההורים עבור בניהם ודורותיהם, וראה בתנא דבי אליהו (פי"ח) מעשה בכהן שהיה ירא שמים בסתר והיו לו עשרה בנים ונקבות ובכל יום ויום היה מתפלל ומשתטח ומלחך בלשונו עפר, כדי שלא יבוא אחד מהם לידי עבירה ולידי דבר מכוער.

געוואלד ! געוואלד !

ויהי רצון שנשכיל להפנים חשיבות הענינים הנ"ל כי הם עתידנו והם באחריותנו,

והשי"ת לא ימנע טוב להולכים בתמים.

 

בברכת התורה וכטו"ס

בברכת התורה וכטו"ס

ראש ישיבת ברסלב שמעון יוסף הכהן ויזנפלד .

 

נ.ב לתרומות >> donate

מוסדות ברסלב מאיר

050-4161022

הפצה חינם, עד עלות של משלוח בדואר שליחים ~

חינוך ילדים בדרך רבנו סבא בעל שם טוב
חינוך ילדים בדרך רבנו סבא בעל שם טוב

 

 

הראה עוד

מאמר מקושר

כתיבת תגובה