אשריכם תומכי התורה – זכיתם ובגדול | פרשת וזאת הברכה

בס"ד. ירושלים עיה"ק תו"ת בב"א, יום ו' עש"ק לסדר וזאת הברכה | לכבוד... אחדשה"ט! בעזרת השי"ת אכתוב לך משהו הקשור לפרשת השבוע

אשריכם תומכי התורה זכיתם ובגדול!! כמה דיבורים ומעלות וחיזוקים לעמודי היסוד של התורה אשר עליהם עומדים ונתמכת התורה ולומדיה, אשר מחסרים ממונם ובשמחה נותנים ומחלקים ללומדי התורה באמונה מלאה על כוחה וחשיבות התורה.

ופה המקום והזמן להודות לתורמי הישיבה – זכות תורת רבינו הקדוש ועבודת השם וההתעלות והמעלות במידות טובות ועסק התפילה הכל זכות שלכם! להתעשר בעולם הזה ולזכות בחלקכם לעד ולחיי נצח נצחים…

בברכת התורה ולומדיה מוסדות ברסלב – ישיבת נצח מאיר.

תומכי התורה | פרשת וזאת הברכה

(דברים לג-יח) "ולזבולון אמר שמח זבולון בצאתך, ויששכר באוהליך". פירש רש"י זבולון ויששכר עשו שותפות, זבולון לחוף ימים ישכון, (בראשית מט,יג) ויוצא לפרקמטיא בספינות, ומשתכר ונותן לתוך פיו של יששכר, והם יושבים ועוסקים בתורה, לפיכך הקדים זבולון ליששכר שתורתו של יששכר על ידי זבולון היתה: שמח זבולון בצאתך, הצלח בצאתך לסחורה, ויששכר הצלח בישיבת אוהליך, לתורה. ע"כ.

ובמקור (בראשית רבא צט-ח/ט) איתא בזה הלשון: הרי שזבולון קדם ליששכר [ואע"פ שיששכר מבוגר מזבולון, וגדול בתורה ממנו] שכן מיחסן [בכל מקום בתורה, ומקדים יששכר לזבולון בסדר תולדותיהם, כמ"ש (שמות א-ג ועוד)] יששכר, זבולון

ולמה כן? [למה יעקב אבינו הקדים את זבולון ליששכר באמרו (בראשית מט-יג) זבולון לחוף ימים ישכון, ואח"כ יששכר חמור גרם. וכן משה רבינו הקדימו, באמרו שמח זבולון בצאתך ויששכר באהליך]

אלא שהיה זבולון עוסק בפרקמטיא ויששכר עוסק בתורה, וזבולון בא ומאכילו, לפיכך קדמו, עליו הכתוב אומר (משלי ג-יח) עץ חיים היא למחזיקים בה. ע"כ.

וכיוצא בזה תנן בריש מסכת זבחים (דף ב:) כל הזבחים שנזבחו שלא לשמן כשרים. שמעון אחי עזריה (משמע טפל ומיוחס לאחיו) שחטן לשם גבוה מהן – כשרים, לשם נמוך מהן – פסולין עיי"ש. ופרש"י שמעון אחי עזריה, על שם שעזריה עסק בפרקמטיא וסיפק צורכי שמעון אחיו בשעה שהיה עוסק בתורה, והתנו ביניהם שיהא חלק לעזריה בשכר תלמודו של שמעון, לפיכך נקרא על שמו שלמד על ידו. ע"כ.

וכן הוא במסכת סוטה (כא.) מאי (שה"ש ח) אם יתן איש את כל הון ביתו בוז יבוזו לו? אמר עולא לא כשמעון אחי עזריה, ולא כר' יוחנן דבי נשיאה (פרש"י ר' יוחנן למד, ע"י הנשיא שהיה מפרנסו), אלא כהלל ושבנא, דכי אתא רב דימי אמר הלל ושבנא אח הוו. הלל עסק בתורה, שבנא עבד עיסקא, לבסוף אמר ליה תא נערוב ויפלוג, יצתה בת קול ואמרה אם יתן איש את כל הון ביתו בוז יבוזו לו. ע"כ.

ואיתא בזוהר הקדוש (בהקדמה, דף ח.) שמשבח מעלת תומכי אורייתא בבחי' מסויימת יותר מהלומדים.

ועיי"ש (בפרשת לך לך, דף פח:) בעשיר גדול שפנה לר' אבא ואמר שרוצה לזכות בתורה ע"י אדם שילמד עבורו, ובתמורה יתן לו עושר גדול עיי"ש כל הסיפור של ר' יוסי בן פזי, ע"ש כוס של זהב פז שקיבל, עיי"ש.

ואיתא בזוה"ק (פרשת וישלח, דף קעא.) על הפסוק (בראשית כז) הקול קול יעקב והידיים ידי עשו, אי פסוק קלא דיעקב מעסק התורה, כדין הידים ידי עשו, יש להם ח"ו שליטה על ישראל. ולכן הסיטרא אחרא ועשו, הסתכל בכל הצדדים להרע ליעקב ולא יכול לו, כי קולו לא פסק מעסק התורה. מה עשה נתחכם כנגדו ופגע בכף ירכו, כלומר שבר העמוד שעליו התורה עומד ונשען, דהיינו תומכי התורה, ואמר אם לא יהי' תומכי התורה – לא יהי' קול יעקב בעסק התורה, עיין שם גודל חשיבות תומכי אורייתא.

עוד איתא בזוה"ק (פ' ויחי, דף רמב.) דמאן דסעיד ותומך למאריה דאורייתא נטיל ברכאן מעילא ותתא (מי שתומך בתלמידי חכמים לומדי התורה – נוטל ברכות מלמעלה ומלמטה), ולא עוד אלא דזכי לתרי פתורי (ולא עוד אלא זוכה לשתי שולחנות), מה דלא זכי בר נש אחרא (מה שלא זוכה אדם אחר), זכי לעותרא, דיתברך בהאי עלמא (זוכה לעשירות בעלום הזה), וזכי לעולם הבא (לחיי עולם הבא, ברוחניות ובגשמיות).

ואיתא בזוה"ק (פ' מצורע, דף נג:) (משלי ג) עץ חיים היא למחזיקים בה ותומכיה מאושר – שהמטילים מלאי לכיסם של תלמידי חכמים – זוכים לבנים הראויים לנבואה.

ואיתא בז"ח (ת"ז קנג.) (ישעיה כו-יד) רפאים בל יקומו. דארפו ידיהון מאלין דעסקין באורייתא לשמה למעבד טיבו עמהון, לא יקומון [לתחיית המתים].

ואשריהם תומכי אורייתא שעליהם נאמר שצריכים לשמוח ויש להם על מה לשמוח ואשרי תומכי אורייתא שעליהם נאמר שצריכים להיות מאושרים (ותומכיה מאושר).

בברכת התורה וכטו"ס שמעון יוסף הכהן ויזנפלד – ישיבת נצח מאיר

לחץ כאן – להורדה והדפסה של העלון השבועי

הראה עוד

מאמר מקושר

כתיבת תגובה