תורת אמת ולא המצאות הגויים

 וגם הגויים לצורך רשעותם לשקריהם ותאותם המציאו ובדו מלבם כל מיני 'תורות', ואף שלחו ידם בתוה"ק.., וכמו שרואים בחוש שהגוים המציאו וממשיכים להמציא כל מיני 'תורות' שרוצים שההמון יאמין בהם או לאיזה צורך או הנאה ונגיעה, כגון אמונות האומות המפורסמות, ותורות דרכי חיים, כגון סוציאליזם, קומוניזם, דמוקרטיה וכיוצ"ב הרבה מאד…

תורת אמת ולא המצאות הגויים

(במדבר כב) "וירא בלק בן צפור וגו' וישלח מלאכים אל בלעם בן בעור פתורה..ועתה לכה נא אָרָה לי את העם הזה…

אולי אוכל נַכֶּה בו ואגרשנו מן הארץ".

כי יש תורה, ויש תורה, כי יש תורה שהיא תורת אמת בבחי' (מלאכי ב, ו) תורת אמת היתה בפיהו. בבחי' (סידור – סוף ובא לציון) ברוך אלקינו שבראנו לכבודו, והבדילנו מן התועים, ונתן לנו תורת אמת, והיא תורת ה' תמימה משיבת נפש (תהלים יט ח), ואמרו חז"ל (מדרש שוחר טוב, תהלים יט-ח) תורת ה' תמימה, אימתי היא תמימה? בשעה שהיא יוצאת מפי תמים.

ואימתי היא נאמנה (דכתיב עדות ה' נאמנה)?

בשעה שהיא יוצאת מפי נאמן [היינו מפי צדיקי אמת כעין יעקב ומשה רבינו בבחי' (בראשית כה- כז) יעקב איש תם, וכתיב אצל משה רבינו (במדבר יב-ז) בכל ביתי נאמן, בבחי' (מלאכי ב,ז) כי שפתי כהן ישמרו דעת, ותורה יבקשו מפיהו, כי מלאך ה' צבאות הוא.

ואמרו חז"ל (מועד קטן יז.) אם דומה הרב למלאך ה' – יבקשו תורה מפיהו, ואם לאו – אל יבקשו תורה מפיו. (וע"ש ההוא צורבא מרבנן דהוי סנו שומעניה, פרש"י שיוצאים עליו שמועות רעות..ע"ש). ואמרו חז"ל (ירושלמי סוטה פ"ג ה"ד) ישרפו דברי תורה, ואל ימסרו למי שאינו ראוי להם. ויש רמז בדבר במה שאחז"ל (סנהדרין נט.) גוי שעוסק בתורה חייב מיתה.

ועוד רמז יש בדבר במה שאמרו חז"ל (ירושלמי ברכות בסופו, פ"ט ה"ה) כל פיטטיא בישין, ופטטיא דאורייתא טבין, כל כדביא.. וכדביא דאורייתא בישין, ע"ש שינוי גרסאות, וע"ש במפרשים שאפי' לצורך עשיית שלום אין לשקר בדברי תורה, כי בעינן "תורת אמת".

ואמרינן (סנהדרין קו:)

א"ר יצחק מאי דכתיב (תהלים נ, טז) ולרשע אמר אלקים מה לך לספר חוקי, ותשא בריתי עלי פיך, אמר לו הקב"ה לדואג הרשע מה לך לספר חוקי ; ותשא בריתי עלי פיך, אמר ר' אמי אין תורתו של דואג אלא משפה ולחוץ. ואמרו חז"ל (סנהדרין צט.) ע"פ (במדבר טו, לא) כי דבר ה' בזה… הכרת הנפש ההיא, עונה בה – זה המגלה פנים בתורה,.. הכרת – בעוה"ז, תכרת – לעוה"ב, ואמרו שם עוד המגלה פנים בתורה שלא כהלכה, אע"פ שיש בידו תורה ומעשים טובים אין לו חלק לעולם הבא.

ואיתא בזוה"ק (הקדמה, דף ה.)

תא חזי ההוא דלאו אורחיה ברזין דאורייתא, וחדש מילין דלא ידע על בורייהון כדקא יאות, ההיא מילה סלקא, ונפיק לגבי ההיא מילה איש תהפוכות לשון שקר, מגו נוקבא דתהומא רבא, ודלג חמש מאה פרסי לקבלא ההוא לה, ונטיל לה ואזיל בההיא מלה לגו נוקביה, ועביד בה דשוא דאקרי תהו וכו' ומתמן נפקת וקלטת כמה אלפין ורבוון וכו' ועל דא (משלי ז, כו) כי רבים חללים הפילה.

למה מזיפים את התורה ?

וגם הגוים לצורך רשעותם לשקריהם ותאותם המציאו ובדו מלבם כל מיני 'תורות', ואף שלחו ידם בתוה"ק, וכהא דאמרו חז"ל (ספרי ראה פיסקא נו) א"ר אלעזר בר' יוסי אמרתי להם לסופרי הכותים זייפתם את התורה ולא הנחתם בה כלום, ואמרו חז"ל (ילקוט שמעוני הושע סי' תקכח) ביקש משה שתהא המשנה בכתב, וצפה הקב"ה שעתידים עובדי אלילים לתרגם את התורה ולהיות קוראים בה יוונית, ואומרים שאף הם "בני ישראל", אמר הקב"ה לאומות מה שאתם אומרים שאתם בָנַי, איני יודע אלא למי שמסטירין שלי בידו, ומהו המסטירן? זה המשנה.

וכמ"ש (ב"ב קטז.) אמר לו [ר' יוחנן בן זכאי] שוטה! ולא תהא תורה שלימה שלנו כשיחה בטילה שבכם. וכמו שרואים בחוש שהגוים המציאו וממשיכים להמציא כל מיני 'תורות' שרוצים שההמון יאמין בהם או לאיזה צורך או הנאה ונגיעה, כגון אמונות האומות המפורסמות, ותורות דרכי חיים, כגון סוציאליזם, קומוניזם, דמוקרטיה וכיוצ"ב הרבה מאד.

וזה בחי' "וישלח אל בלעם פתורה,"

היינו פ' תורה, היינו תורה שלימה עם פ' הסברים למה ח"ו יש להשמיד את עם ישראל. אי נמי 'פ"ה תורה' היינו הסברים בעל פה בידי שליחיו, על תורתו ושיטתו. אי נמי פ"א תורה היינו 'אף תורה' היינו תורה שבאף וחרון אף ומלא כעסים על / נגד עם ישראל

(כי זה לעומת זה עשה אלקים (קהלת ז-יד) וכמו שיש בתוה"ק בחי' תורה שבאף דקדושה, וכמ"ש (קהלת ב-ט) אף חכמתי עמדי לי, וכמ"ש חז"ל (רמב"ם אבות, ספ"ה בשם חז"ל) תורה שלמדתי באף עמדה לי, וכמ"ש חז"ל (קהלת רבא ב-יב) אמר שלמה כל תורה שלמדתי בזקנתי פסטורין באף – נתקיימה בי. וכמו שמצינו תורות נפולות ושקרים ודמיונות אצל בלעם, וכמ"ש רבינו הקדוש (לקוטי מוהר"ן ח"ב נז) דע כשצדיק גדול אמיתי מגלה תורה…

גם בהסיטרא אחרא נתגדל אחד עי"ז, כמו שמצינו בבלעם, כשנתן השי"ת את התורה לישראל באו כל האומות לבלעם (כמ"ש חז"ל זבחים קטז.) והוא עמד עצמו על איזה פסוק ואמר תורה, כי אז כשבאו אליו שאלו (תהלים כט, י) ה' למבול ישב? והוא עמד על פסוק, והשיב להם ה' עוז וכו'.

וכן כל אחד צריך להזהר ולהשמר מלהמציא ולפרש ולהטות תורה לפי רצונו או נגיעות ואינטרסים, וכמ"ש חז"ל (תענית ז.) תניא היה רבי בנאה אומר כל העוסק בתורה לשמה- תורתו נעשית לו סם חיים, שנאמר (משלי ג-ח) רפואות תהי לשרך, ואומר (שם ח-לה) כי מוצאי מצא חיים.

וכל העוסק בתורה שלא לשמה – נעשית לו סם המות, עיי"ש.

וכמ"ש (קדושין ל: ) ת"ר (דברים יא-יח) ושמתם את דברי אלה על לבבכם. ושמתם – סם תם, נמשלה תורה כסם חיים, עיי"ש. 

ויהי רצון שנזכה ללמוד ולקיים בתורת אמת של צדיקי אמת. 

בברכת התורה וכטו"ס ראש ישיבת ברסלב
שמעון יוסף הכהן ויזנפלד

הראה עוד

מאמר מקושר

כתיבת תגובה