תורת אמת מזככת ומעדנת את האדם | פרשת השבוע וירא

בס"ד. ירושלים עיה"ק תו"ת בב"א, יום ו' עש"ק לסדר וירא | לכבוד... אחדשה"ט! בעזרת השי"ת אכתוב לך משהו הקשור לפרשת וירא

תורת אמת מזככת ומעדנת את האדם | פרשת השבוע וירא

וזהו (בראשית כ-יא) "ויאמר אברהם כי אמרתי רק אין יראת אלקים במקום הזה והרגוני".

כי אכן אדם בלי תורה ויראת שמים הוא יכול להיות מאד מאד מסוכן וחייתי. כי (איוב יא-יב) וְעַיִר פֶּרֶא, אָדָם יִוָּלֵד. רק התורה מעדנת ומזככת את האדם. וע"י יראת שמים הוא נמנע מלבצע רצונותיו הרעים, והלא ראויים. כי פוחד שיקבל עונש על כך. אם בעולם הזה, אם בעולם הבא, אם בשניהם.

כי אדם שכועס מאד על מישהו אחר, אם לא יהיו לו מעצורים, יכול להזיק מאד שוב ושוב, ולפגוע בו וברכושו, ובמשפחתו, ולעשות הדברים הכי גרועים ששייך, כמו השפל שבאנשים, וכמו חַיות היער, וק"ו אם יש בו גם כן רגשות של צורך לנקום במטרה. שאילולי מעצורים הוא קרוב לרצוח ממש רח"ל. ופוק חזי מה שנעשה בעולם אצל אנשים אשר אין להם יראת שמים אמיתית.

כי אפילו מי שיש לו יראת שמים – אבל אין יראתו אמיתית, יוכל בקלות להיפך להיות מגדולי הפושעים וגדולי הרוצחים בשיא אכזריות, הלא תראה את הערבים והאיסלמים אשר מאמינים באלוקים, ויש להם אמונה לוהטת, ודווקא בשם אמונתם וע"י גודל אמונתם נהפכים להיות מגדולים הרוצחים הכי האכזריים שישנם על פני תבל.

וכן בעולם הנוצרי, תראה שמאמיניהם הם הם היו גדולי הרוצחים והמסיתים לרצח. וכמריהם בכל יום ראשון במיסה שבכנסיות הסיתו והלעיטו את המוניהם לשנאת היהודים (ועד היום עוד ישנם כמרים העוסקים באופן קבוע בכך), ועי"כ הרבה פעמים ערכו פוגרומים ביהודים בעקבות ההסתה שבכנסיה, או סתם יחידים תקפו ופצעו והזיקו ליהודי יחידי. וגם בימי השואה האיומה ידם של הכמרים והאפיפיור פיו – 12 י"ש וזכרם, בחשו ועסקו בגלוי ובסתר בהסתה לרצח כל היהודים. והיטלר ימ"ש התבטא "מה שהכנסייה דרשה ודרשה במשך כל הדורות ולא ביצעה (כלומר לפגוע ביהודים) אני אבצע " עפ"ל.

והנה גם במחנה השכינה, אצל שומרי תורה, ישנם כאלה שהם מאד מדקדקים במצוות שבין אדם למקום, בחומרות והידורים, ומקפידים הקפדות רבות ויתירות על כל מיני חששות, ואילו כשמגיע בין אדם לחברו – התנהגותם מבישה. שזה בחי' מ"ש חז"ל (קדושין מ.) על הפסוק (ישעיה ג-י) אִמְרוּ צַדִּיק, כִּי-טוֹב: כִּי-פְרִי מַעַלְלֵיהֶם, יֹאכֵלוּ, וכי יש צדיק טוב, ויש צדיק שאינו טוב?

אלא טוב לשמים ולבריות – זה צדיק טוב. טוב לשמים ורע לבריות – זהו צדיק שאינו טוב. (וע"ש בהמשך רע לשמים ורע לבריות – הוא 'רשע רע', רע לשמים ואינו רע לבריות – זהו רשע שאינו רע).

ולכאורה תמוה מאד איך יתכן שיהי' האדם טוב לשמים ורע לבריות, הלא אותו ה' שציווה על מצוות שבין אדם למקום, ציווה על מצוות שבין אדם לחברו, ואם יש לו יראת שמים, מה שמך לחלק ביניהם?! אלא שיתכן שיש לו יראת שמים, אבל לא אמיתית, אלא יר"ש משובשת, וע"כ יתכן פלגינן דיבורא בכך, וכדעות המשובשות הנמצאות לרוב אצל עמי הארץ.

והנה יש עוד נושא שהוא מאד קרוב לעניינינו, דהיינו מוראה של מלכות, וכמ"ש חז"ל (אבות פ"ג מ"ב-ע"ז ד.) אלמלא מוראה של מלכות איש את רעהו חיים בלעו. (ואין זו גוזמא כלל, אלא הדברים הם כפשוטם, וכנ"ל) ואף גם בפסוק שלנו "אין יראת אלקים במקום הזה" ביאר הספורנו שהכוונה למורא מלכות, המכונה "יראת אלקים" כלומר פחד השלטון והשופטים (המכונים אלקים, וכמ"ש (שמות כב-כז) אלקים לא תקלל).

עלון שבועי פרשת השבוע וירא – להורדה והדפסה

ויהי רצון שנזכה ליראת שמים טהורה ושלימה.
בברכת התורה וכטו"ס שמעון יוסף הכהן ויזנפלד

ישיבת נצח מאיר ירושלים

תרומות לישיבה יתקבלו בברכה 052-565-2005

הראה עוד

מאמר מקושר

כתיבת תגובה