תם vs חכם

בס"ד. ירושלים עיה"ק תו"ת בב"א, יום ו' עש"ק לסדר פנחס / לכבוד..אחדשה"ט! בעזרת ה' אכתוב לך משהו הקשור לפרשת השבוע

וזהו (במדבר כו-נט) "ושם אשת עמרם יוכבד בת לוי, אשר ילדה אותה ללוי במצרים. ותלד לעמרם את אהרן ואת משה ואת מרים אחותם".

בכל דור ודור ישנם ילדים שהם נולדים כישרוניים וחכמים, וישנם ילדים כישרוניים הרבה פחות, ועל פי רוב ההורים, הגננות, והמלמדים ומורות וראשי ישיבות וכו' וכו' מתמסרים לפתח ולדחוף כלפי מעלה את המוצלחים והכישרוניים, ומזניחים במידה זו או אחרת את החלשים.

הכישורניים

ובאמת אין שום פגם במה שמגדלים את החכמים. אדרבא זה טוב (בתנאי שנזהרים לא להגזים ולא להכניס בו בטחון עצמי וגאוה יתר על המידה. כי אזי אדרבא מזיקים לו ביותר, ומזה יצמח לבסוף בעל שגעון גדלות ומגלומן מסוכן),

המופלא לרעה

אבל הפגם והחסרון הוא במה שמזניחים את הפשוטים והכישרוניים פחות. וזה חטא ופשע.

חכם vs תם

והלא תראה בספר הקדוש "סיפורי מעשיות" לרבינו הקדוש הננמ"ח זצ"ל במעשה מחכם ותם (מעשה ט) שלשני בעלי בתים בעיר אחת, היה לכל אחד בן, ואלו שני הבנים, היה אחד מהם בר הבנה (פיקח וחריף ובעל כשרון גדול) והשני היה תם, לא שהיה טיפש, אלא שהיה לו שכל פשוט ונמוך, ולמדו שניהם בחדר אחר.

והנה בהמשך הדרך ומרוצת החיים, החכם טייל ושוטט בעולם הגדול ונעשה עוד יותר חכם בכמה חכמות ועשה כסף רב וכו' והתם נשאר בפשיטותו, אלא שהסוף היה שהתם נעשה גאָבֶרניר (מושל גדול) והתרומם מזלו, ומזל מחכים, ונעשה חכם גדול אלא שהמשיך להתנהג בפשיטות ותמימות, ואח"כ מינהו המלך למיניסטר ושר על כל השרים וכו',

ואילו החכם, נעשה אויבער חכם ומגלומן שבכך הכל היה משובש בחכמתו, ובמציאות אדם עם שיגעונות וטיפשות. עיי"ש. הרי שאין לזלזל בתמימים.

(ולפני כחמישים שנה – קצת פחות, אמר לי הרב החסיד רבי בנציון אפטער זצ"ל שהיה גם אדם פיקח, ויר"ש מרבים, על מורי ורבי ר' לוי יצחק בנדר זצ"ל, וז"ל מי היה מאמין בשעתו שהתמים הזה (בהתכוונו על ר' לוי) ינהיג את גלגל חסידות ברסלב. כי ר' לוי הי' איש תמים מטבעו והתנהגותו, והיו מסביבו הרבה חכמים יותר כישרוניים, ואעפ"כ… (כמעשה מחכם ותם).

וכיוצא בזה אמרו חז"ל (נדרים פא.) הזהרו בבני עניים שמהן תצא תורה. ואמרו (סנהדרין צו.) הזהרו בבני עם הארץ שמהם תצא תורה,

ואני בעיסוקי זה עשרות רבות של שנים במלמדות וקירוב רחוקים, ראיתי בחורים כישרוניים מאד, שבסופו של דבר בהיותם חכמים בעיניהם יצאו מהם אנשים משובשים בהשקפותיהם והתנהגותם, וראיתי בחורים בינונים בהבנתם, שנעשו תלמידי חכמים גדולים וצדיקים וישרי לב.

והנה דוד המלך ע"ה היה מאוס בעיני אביו ושנאוי על אחיו ונרדף מהם, וכן משאול המלך, מדואג, מאחיתופל, משבע בן ביכרי, משמעי בן גרא, משובך, מגלית ושלושת אחיו, וכו' אבל בסופו של דבר הוא דוד מלך ישראל חי וקיים, שכל ישראל מתפללים לה' עם הספר תהילים שלו.

נמצאנו למדים

הרי שצריכים להזהר להשקיע בכל ילד ותלמיד, ולהבדיל כעין זה אמרו חז"ל (פסחים קיג.) שלושה צריכים להזהר מלפגוע בכבודם ולהתגרות בהם, ואלו הן:

גוי קטן, ונחש קטן, ותלמיד קטן, מאי טעמא? דמלכותייהו אחורי אודנייהו קאי. והבן.

ילד סנדוויץ

וכן ישנה תופעה של "ילד סנדוויץ", שהוא בחי' ילד הנופל בין הכסאות בבית ההורים, דהיינו שיש מעליו ילדים מבוגרים יותר, וישנם ילדים קטנים יותר, והוא באמצע סנדוויץ, כי עיקר טיפול ועיסוק ההורים הוא בקצוות ולא בו והוא מוזנח, וגם בכיוצא בהם ראיתי שהנ"ל דוקא צמחו להיות בחי' (תהלים קיח-כב) אבן מאסו הבונים הייתה לראש פינה.

ורמז יש בפסוק "ותלד לעמרם את אהרן ואת משה ואת מרים" (אע"פ שבאמת מרים מבוגרת ממשה הייתה, מ"מ הפסוק העמיד את משה רבינו באמצע, לרמז לבחי' סנדוויץ הנ"ל, ויש סיבות לכך אכמ"ל). ודוקא ממשה הכבד פה, יצא פאר הבריאה שבכל הדורות וצדיק נשגב שאין כדוגמתו. לרמז שאסור להזניח שום ילד, אדרבא יש להשקיע בכל אחד כבבן יחיד.

בברכת התורה וכטו"ס ראש ראש ישיבת ברסלב "נצח מאיר"

הרב שמעון יוסף הכהן ויזנפלד

 

תרומות לסעודות צהריים בישיבה יתקבלו בברכה

ניתן להקדיש לעילוי נשמה או להצלחה וברכה לכל המשפחה

050-4261022

כנסו לפרטים נוספים

תרומות לארוחות צהריים

הראה עוד

מאמר מקושר

כתיבת תגובה