תפילה לבוקר טוב

תפילה לבוקר טוב – תפילה לקום חדש לבוקר מחודש, למי שאין לו חשק וטעם להתחיל את היום. או כדי להתחיל את היום ברגל ימין עם הרבה אמונה ותקווה מחדש ליום טוב.

תפילה לבוקר טוב

בוקר טוב עולם ברכות לבוקר טוב בוקר דבש לקום כל פעם מחדש!

מלוקט מתוך הספר הק' ליקוטי תפילות לרבי נתן מברסלב – ערוך ע"י רבני ישיבת ברסלב מאיר בהסכמת זקני אנ"ש

"וזרחה לכם יראי שמי שמש צדקה ומרפא בכנפיה".

ריבונו של עולם, המחדש בכל יום מעשה בראשית – אנא ברחמיך תרחם עלינו ותראה את עָנְיֵנוּ ואת עֲמָלֵנוּ ואת לַחֲצֵנוּ, ותמשיך עלינו חוט של חסד ברחמיך הרבים, ובחסדיך הגדולים, וימשך עלינו אור החסד מבוקר דאברהם,. וכאור בוקר יזרח עלינו אור החסד והרחמים והחמלה והחנינה. "יומם יצוה יהוה חסדו, ובלילה שירה עמי תפילה לאל חיי".

ועל ידי אור החסד בוקר דאברהם שתמשיך עלינו ברחמיך הרבים, על ידי זה תזכנו להכניע ולאכפיא סטרא דקץ כל בשר, שהוא הרוח סערה בלבולים ומחשבות רעות ודאגות מטרידות, תחת האמונה והדיבורים דקדושה. ויקוים מקרא שכתוב: "רוח סערה עושה דברו". ויתבטלו מן העולם ומעלינו ומעל גבולנו, כל הדיבורים רעים שבעולם, ונזכה לדיבור דקדושה בשלימות להאדיר ולגלות מלכותך וכבודך בעולמך.

ואזכה בכל בוקר להסתכל על השמים לטהר את המחשבה, ולהמשיך עלי דעת דקדושה על ידי זה, דעת זך וצח, דעת אמתי שאזכה על ידו לשוב אליך לאמונתך באמת, ולהיות כרצונך הטוב באמת מעתה ועד עולם. כנאמר: יהוה בהשמים חסדך, אמונתך עד שחקים. ונאמר: חדשים לבקרים רבה אמונתך. יהיו לרצון אמרי פי והגיון לבי לפניך יהוה צורי וגואלי". אמן ואמן.

מלא רחמים, אדון הנפלאות, המחדש בטובו בכל יום תמיד מעשה בראשית, אשר בתבונתך אתה משנה עתים ומחליף את הזמנים, עזרני והושיעני בישועתך הגדולה והנפלאה, שאזכה לחדש את עצמי בכל יום בתוספת קדשה וטהרה באמת, שאזכה בכל יום להתחיל מחדש בעבודתך הקדושה כאלו נולדתי היום, ולא אחשב מיום לחברו כלל, ולא יוכלו לבלבל את דעתי כלל מיום לחברו. הן מהעבר הן מהעתיד. ולא יכבידו עלי את העבודה על ידי הימים הבאים והשעה העתידה.

ולא אסתכל ולא אחשב בדעתי כי אם אותו היום ואותה השעה והרגע שאני עומד בה אז. באופן שאוכל לעסק בעבודתך באמת בתמימות בלי שום בלבולים ופחדים וכבדות ועצלות, רק אזדרז בעבודתך בכל יום מחדש, ולא אשים לנגד עיני כי אם אותו היום והשעה והרגע לבד, למען אתחזק על ידי זה בעבודתך באמת ולא יהיה כבד עלי שום דבר עבודה שהוא רצונך באמת, כי על יום אחד יכולין לסבול כל העבודות שבעולם.

זכה אותי גם כן ברחמיך הרבים לשוב אליך באמת. ואם בעוונותי הרבים אני מתרפה במלאכת שמים מאד, ואיני מתגבר בעבודת יהוה כלל, אשר מעולם לא זכה אדם כמוני לתשובה שלמה באמת, הלא אתה עושה חדשות בכל עת, ואתה מחדש בכל יום ובכל עת ובכל שעה נפלאות גדולות עד אין חקר, ואתה מרחם בכל עת על ישראל ברחמים וחסדים חדשים. רחם עלי ברחמים נפלאים, ברחמים חדשים שלא נתגלו עדין מעולם, בזכות הצדיקים הקדושים אשר בארץ המה, באופן שאזכה מעתה לשוב לדרך החיים באמת לאמתו

ואזכה להתחדש לגמרי להתחיל מחדש בעבודת יהוה כאלו נולדתי היום:

עזרנו נא מעתה, והושיענו ישועה שלמה כנאה לך, באופן שאזכה להתחדש לגמרי, שאעזוב דרכי הרע ומחשבותי הרעות לגמרי ולא אשוב עוד לכסלה. "לב טהור ברא לי אלהים ורוח נכון חדש בקרבי", ואזכה מהרה על ידי אמירת תהלים לבוא ולהגיע להאות והשער של תשובה השייך לנפשי כפי שרש נשמתי במ"ט [בארבעים ותשע] אותיות שבטי יה.

תהילים לומר אחרי התפילה לבוקר טוב :

ברכות לכל השבוע לשלוח ולשתף עם חברים

הצטרפו לאלפי אומרי תהילים – תהילים שבועי

הראה עוד

מאמר מקושר

כתיבת תגובה