תפילה לבנית בית המקדש

תפילה לבנין בית המקדש מליקוטי תפילות ברסלב

תפילה לבנית בית המקדש היא תפילה שחייב כל אדם (יהודי… והיה ראוי שגם גויים – יאמרו תפילה זו, כי גם הם מפסידים הרבה שפע וברכות ע"י חורבן הבית, כמ"ש חז"ל שמבית קודש הקודשים היה יוצאים כל צינורות השפע והיה מתברך כל העולם כולו. כי גויים יכולים להביא קרבן ולהתברך על ידו ועוד ועוד).

על כן ראוי לכל אחד להתפלל, על חורבן הבית והריחוק מהשם יתברך ונפילת וגלות ממלכת ישראל
שעיקרה ע"י ריחוק מדעת תורת אמת שמלמדים התלמידי חכמים והצדיקי אמת !
ויהי' רצון שנזכה למוצאם וללמוד מפיהם כי ההסתרה והשקר חוגג !

תפילה לבנית בית המקדש מליקוטי תפילות ברסלב

ותרחם עלינו ותבנה לנו את בית קדשנו ותפארתנו במהרה בימינו, ושם נקריב לפניך את קרבנות חובותינו, לטהרנו מעונותינו ולסלוח חטאותינו. ונזכה להקריב לפניך בכל יום ויום קרבנות התמיד בבקר ובערב. ובזכות התמיד של שחר תמחול לנו על כל העונות של לילה, ובזכות התמיד של בין הערבים תמחל לנו על כל העוונות של היום.

כי אתה יודע גדל הרחמנות שעל ישראל כשהם נופלים בעונות חס ושלום, אשר אין רחמנות בעולם גדול מזה, כי אתה יודע עוצם קדושתנו בשורשנו ועוצם דקותנו ורוחניותנו שאנו רחוקים לגמרי מעון, ואין עון שיך לנו כלל, ואין אנו יכולין לישא עלינו על משאוי העונות אפילו יום אחד.

ועיקר הרחמנות הגדול מכל מיני רחמנות הוא להוציא אותנו (עם ישראל) מעונות וחטאים ופגמים, אשר רק זה הוא עיקר הרחמנות האמיתי, ואין שום רחמנות בעולם נחשב כלל כנגד זה הרחמנות.

על כן ברחמיך נתת לנו את בית המקדש לכפר על כל עונותינו. ומעת אשר חרב בית מקדשנו, חשכו עינינו, ואין אנו יכולים לנקות עצמנו מעוונות, כי אין מי שיכפר בעדנו, אשר צרה הזאת גדולה מכל הצרות שבעולם, כאשר נגלה לפניך אדון כל. וכבר חלפו ועברו קרוב לאלפים שנה מיום החורבן, אשר אנו הולכים תועים וחשכים כיתומים ואין אב.

אדון, הקל עולינו, ושלח ישע לגאלנו.

חוס וחמול ורחם עלינו, ואמר לצרותינו די, ותמהר ותחיש לגאלנו גאולה שלימה בגשמיות ורוחניות בגוף ונפש וממון, ותגאול ותפדה נפשנו מכל החטאים והעונות והפשעים, ומכל מיני פגמים שבעולם, ומכל התאות והמידות רעות (שהם הגורמים לנו כל הייסורים והצרות כנ"ל). ותבנה לנו את בית מקדשנו בנין עולם עדי עד, וישובו כהנים לעבודתם ולוים לדוכנם וישראל למעמדם.

ותמשיך ותאיר עלינו על ידי הצדיקים האמתיים קדושת הדעת הקדוש (הדרך הישר והאמיתי ויישוב הדעת איך לצאת מעוון) הכלול מהשגת בן ותלמיד דקדושה, שהוא אספקלריא המאירה ואספקלריא שאינה מאירה. ונזכה לדעת כי יהוה הוא האלהים. ותציל אותנו מרוח שטות ושגעון, ומכל מיני טרוף הדעת, ותשמרנו ותצילנו מכל מיני חטאים ופגמים שבעולם, ונזכה ליראה שלמה מפניך תמיד, ולפרנסה טובה מאתך, ויאיר עלינו הארת הרצון…

מלא רחמים, רחם עלינו ברחמיך הרבים, ברחמיך האמתיים

ומלא משאלותינו לטובה ברחמים, ותן לנו מנהיג רחמן אמתי שידע איך להתנהג עם הרחמנות שירחם עלינו ברחמנות האמתי, שימהר ויחיש להוציאנו מכל העונות ומכל הפגמים שנלכדנו בהם, אף על פי שאנו יודעים בעצמנו שאנו חייבים מאד, אשר הקשינו ערפנו ולא התגברנו לקיים דברי תורתך ומצותיך באמת, עד שפגמנו מה שפגמנו וקלקלנו מה שקלקלנו, אף על פי כן חסדו יתגבר עלינו, ויעורר רחמים רבים כאלה שיוציאו אותנו, את כל אחד ואחד, מכל החטאים והעונות והפשעים, שנהיה מבטחים מעתה להנצל מכל רע ולא נשוב עוד לכסלה, ולא נעשה מעתה שום חטא ועון כלל, ולא נפגם עוד שום פגם כלל, ולא נסור מרצונך באמת ימין ושמאל. ואתה ברחמיך הרבים תמחל ותסלח ותכפר לנו על כל מה שחטאנו עד הנה, ויקים מקרא שכתוב: "יעוזב רשע דרכו, ואיש און מחשבותיו, וישב אל יהוה וירחמהו, ואל אלהינו כי ירבה לסלח":

אבינו אב הרחמן,

רחם עלינו ואל תשחיתנו כמה שכתוב: "כי אל רחום יהוה אלהיך לא ירפך ולא ישחיתך ולא ישכח את ברית אבותיך אשר נשבע להם". ונאמר: "ושב יהוה אלהיך את שבותך ורחמך ושב וקבצך מכל העמים אשר הפיצך יהוה אלהיך שמה. אם יהיה נדחך בקצה השמים משם יקבצך יהוה אלהיך ומשם יקחך. והביאך יהוה אלהיך אל הארץ אשר ירשו אבותיך וירשתה, והיטבך והרבך מאבותיך. ונאמר: "יהוה חננו לך קוינו, היה זרועם לבקרים אף ישועתנו בעת צרה", ונאמר: "ועת צרה היא ליעקב וממנה יושע", ונאמר: "בכל צרתם לו צר, ומלאך פניו הושיעם, באהבתו ובחמלתו הוא גאלם, וינטלם וינשאם כל ימי עולם". ונאמר: "מי אל כמוך נושא עון ועובר על פשע לשארית נחלתו לא החזיק לעד אפו כי חפץ חסד הוא. ישוב ירחמנו יכבוש עונותינו ותשליך במצולות ים כל חטאתם, תתן אמת ליעקב חסד לאברהם אשר נשבעת לאבותינו מימי קדם":

רבונו של עולם,

מלך רחמן רחם עלינו, טוב ומטיב הדרש לנו, שובה עלינו בהמון רחמיך בגלל אבות שעשו רצונך, בנה ביתך כבתחלה וכונן מקדשך על מכונו והראנו בבנינו ושמחנו בתקונו והשב כהנים לעבודתם ולוים בדוכנם לשירם ולזמרם, והשב ישראל לנויהם ושם נקריב לפניך את קרבנות חובותינו תמידין כסדרן ומוספין כהלכתן. רחם עלינו למען שמך, כי לא על צדקותינו אנחנו מפילים תחנונינו לפניך כי על רחמיך הרבים. כי על רחמיך הרבים אנו בטוחים, ועל חסדיך אנו נשענים, ולסליחותיך אנו מקוים, ולישועתך אנו מצפים. וקים לנו מקרא שכתוב: "ויאמר, אני אעביר כל טובי על פניך, וקראתי בשם יהוה לפניך, וחנתי את אשר אחן, ורחמתי את אשר ארחם".

ותמלא עלינו רחמים כי אתה הוא בעל הרחמים,

כי אל רחום שמך, אל חנון שמך, בנו נקרא שמך, יהוה עשה למען שמך. ותשפיע עלינו רחמים רבים רחמים גדולים, ויקים בנו מהרה מקרא שכתוב: "כי מרחמם ינהגם ועל מבועי מים ינהלם". ונאמר: "ברגע קטן עזבתיך, וברחמים גדולים אקבצך. בשצף קצף הסתרתי פני רגע ממך, ובחסד עולם רחמתיך, אמר גואלך יהוה". ונאמר: "כי ההרים ימושו והגבעות תמוטינה, וחסדי מאתך לא ימוש, וברית שלומי לא תמוט, אמר מרחמך יהוה". ונאמר: "הבן יקיר לי אפרים, אם ילד שעשועים, כי מדי דברי בו זכור אזכרנו עוד, על כן המו מעי לו רחם ארחמנו נאם יהוה":

מרחם על הארץ מרחם על הבריות,

האל אב הרחמן, רחם עלינו ברחמיך האמתיים ברחמיך הגנוזים ברחמים שיש בהם כח לרחם גם עלי להחזירני בתשובה שלמה לפניך באמת לאמתו. "כחסדך חיני ואשמרה עדות פיך, חסדך יהוה מלאה הארץ חקיך למדני". ותשפיע עלי דעת דקדשה, ותגרש ממני הרוח שטות ושגעון וכל מיני בלבול הדעת שבעולם. ואזכה אני וזרעי וכל התלוים בי וכל עמך בית ישראל לדעת בידיעה שלמה אלהותך וממשלתך וגדלך ותקפך ותפארתך ומלכותך אשר בכל משלה, כאמור: "אתה הראת לדעת כי יהוה הוא האלהים אין עוד מלבדו".

רחום וחנון רחם עלי,

כי אתה לבד יודע עצם הרחמנות אשר עלי ועלינו בעת הזאת, ואיני יודע מה לעשות, רק אני שואל כעני בפתח רחמים וחמלה וחנינה, והטוב בעיניך עשה עמי, כי כפי פרושות ושטוחות לרחמיך לבד, לרחמיך האמתיים לרחמיך הנצחיים. "חסדי יהוה כי לא תמנו, כי לא כלו רחמיו. טוב יהוה לכל, ורחמיו על כל מעשיו. כי שחה לעפר נפשנו, דבקה לארץ בטננו. קומה עזרתה לנו, ופדנו למען חסדך", וקים לנו מקרא שכתוב: "וארשתיך לי לעולם, וארשתיך לי בצדק ובמשפט ובחסד וברחמים, וארשתיך לי באמונה וידעת את יהוה. יהיו לרצון אמרי פי והגיון לבי לפניך יהוה צורי וגואלי. ברוך יהוה אלהים אלהי ישראל עשה נפלאות לבדו. וברוך שם כבודו לעולם וימלא כבודו את כל הארץ אמן ואמן":

הראה עוד

מאמר מקושר

כתיבת תגובה