תפילה לחג

תפילה לחג

מליקוטי תפילות לרבי נתן מברסלב – תפילה קמ

(מיוסד ע"פ תורה רל"ה בליקוטי מוהר"ן של רבי נחמן מברסלב)

"תמך אשורי במעגלותיך בל נמוטו פעמי". רבונו של עולם שמרני והצילני שלא אפגום לעולם בשמחת יום טוב קדש. זכני לשמח בשמחה וחדוה גדולה בכל רגל ורגל מועדי יהוה מקראי קדש, ואזכה לקים מצות "ושמחת בחגך" בשלמות בכל פרטיה ודקדוקיה ותרי"ג מצות התלויים בה.

שמרה נפשי והצילני מבזוי המועדות. רחם עלי ועל כל ישראל ושמרני והצילני שלא אהיה חס ושלום בכלל המבזה את המועדות שאין לו חלק לעולם הבא ונחשב כאלו עובד עבודה זרה. הצילני מבושות וחרפות הבאים על פגם בזוי המועדות חס ושלום.

ותהיה עמי תמיד ותשמרני ותצילני לבל תמעד אשורי, ואל תתן למוט רגלי, שלא אמעד ולא אחליק את עצמי ולא אפל לעולם לא בגשמיות ולא ברוחניות ולא ישמחו בני אדם בתקלתי חס ושלום, ולא ישחקו ממני. הקם "על סלע רגלי כונן אשרי" חזקני ואמצני בדרכיך הנפלאים, באופן שאזכה תמיד לשמחת הרגלים והמועדים בשלמות. "האירה פניך על עבדך הושיעני בחסדך", שאזכה בכל רגל ורגל לשמח ולגיל בכל כחי ולהרגיש שמחת יום טוב בלבי.

מלא רחמים שמחת ישראל, תן שמחה בלבי בפרט בימים טובים הקדושים והנוראים מאד. "נגילה ונשמחה בך".

ורחם עלי ומחול לי וסלח לי וכפר לי על כל הפגמים שפגמתי בשמחת יום טוב מעודי עד היום הזה. ותהיה בעזרי ותושיעני לתקן הכל בשלמות, שאזכה לברר ולהעלות כל השמחות הנפולות למקומן ולשרשן אל מקום אשר היה שם אהלם בתחלה.

ותרגילני ברחמיך בכל דרכי השמחה באופן שאזכה להיות בשמחה תמיד, בפרט בשבתות וימים טובים. נגילה ונשמחה בישועתך. "אשמחה ואעלצה בך אזמרה שמך עליון.

שמח נפש עבדך כי אליך יהוה נפשי אשא.

תודיעני ארח חיים שבע שמחות את פניך, נעימות בימינך נצח. תשמיעני ששון ושמחה, תגלנה עצמות דכית".

שבענו מטובך ושמח נפשנו בישועתך, וטהר לבנו לעבדך באמת, והנחילנו יהוה אלהינו בשמחה ובששון מועדי קדשך, וישמחו בך ישראל מקדשי שמך..,

"יהיו לרצון אמרי פי והגיון לבי לפניך יהוה צורי וגואלי" אמן ואמן:

הראה עוד

מאמר מקושר

כתיבת תגובה