תפילה ליולדת לפני ואחרי הלידה

לפניכם כמה תפילות – תפילה ליולדת לפני ואחרי הלידה. תפילה ללידה קלה. תפילה לאישה בהריון.

להורדה והדפסה בקובץ PDF. לקריאה נוחה בקישור הבא תפילה ללידה קלה

תפילה ליולדת לפני ואחרי הלידה

למסירת שמות לברכה, תפילה לאישה בהריון, תפילה ללידה קלה – ע”י חסידי ברסלב בכותל המערבי, ושאר קברות צדיקים – חינם, ללא תשלום ! מסירת שמות לברכה [ללא תשלום] בישיבת ברסלב בכותל המערבי וקברות צדיקים, עבור : לידה קלה / זרע של קיימא / הריון תקין / מקשה ללדת יולדת / רפואה שלימה ליולדת והוולד.

למקרים דחופים בלבד ניתן להתקשר 052565-2005 או בוואטסאפ

למוקד התפילות של חסידות ברסלב , לחץ כאן לשלוח שם יולדת – לרבי נחמן

תפילה וסגולה לשמירת הריון מרבי נחמן מברסלב – שמירה ליולדת >> לחץ כאן לקרוא את התפילה בקבצי PDF

תפילה ללידה קלה:

תפילה ליולדת עם התחלת צירים או בדרך לביה”ח

יהי רצון מלפניך שירחם עליי בתוך כל עוברות יולדות מעמך ישראל, ותצילני מפתקה של חווה. ובעת לדתי תקל מעל צער לידה, ותלד בנקל בלי שום צער, בטרם ייבא חבל לי.

ויצא ולד לאוויר העולם ברגע קטן בקלות בלי שום הזק לי ולא לולד, ויהי’ נולד בשעה טובה ובמזל טוב ל, לחיים טובים ולשלום ולבריאות, לחן ולחסד, לעושר וכבוד. ואני ובעלי נגדלהו לעבודתך ולתורתך הקדושה, ולחיים טובים ולשלום.

ולא נהיה לא אני ולא העובר ניזוקים, לא בגוף ולא באיברים ולא בעורקים ולא בגידים, ולא בעור ובשר ושאר כל בניין בני אדם, לא בתוך חלל גוף ולא חוץ לחלל גוף.

ואם יש בי שום עוון מחל אותו במה שנצטער בכאב חבלי הלידה, ויעלה קול צעקתינו עד כסא כבודך. ותסתום פי המקטרגים עליי ועל הוולד, וייכנסו לפניך כל מליצים טוב בעדינו, כמדתך להיטיב לטובים ולרעים.

וייכמר רחמיך עלי ותצילנו מכל כאב וטרוף ובהלה, ותצא השליה בזמנה, ונהי’ בריאים וטובים לעבודתך, כי אתה עונה בעת צרה, מלך רחמן ומרחם על כולם, פודה ומציל שומע ועונה לתפילת עני.

רבונו של העולם, אני מאמין באמונה השלמה שישועתי בידך הם, ואין ביד רופא בשר ודם לרפא שום דבר. ויהי רצון מלפניך שתצילני מן הסכנה עצומה הזו, ועזרני שהרופא שיבוא ליילד אותי בשעה טובה יהיו שליח נאמן מאתך, ושלא יבואו חס ושלום שום תקלה על ידו, וילד במזל טוב בלי שום היזק לא לי ולא לולד. (ענניי)

תפילה ליולדת בחדר לידה, או בזמן טיפולים, בעת צירי לידה.

רבונו של העולם, אני מאמין באמונה השלמה שישועתי בידך הם, ואין ביד רופא בשר ודם לרפא שום דבר. ויהי רצון מלפניך שתצילני מן הסכנה עצומה הזו, ועזרני שהרופא שיבוא ליילד אותי בשעה טובה יהיו שליח נאמן מאתך, ושלא יבואו חס ושלום שום תקלה על ידו, וילד במזל טוב בלי שום הזק לי ולא לולד.

תפילת לאישה בשעת טיפולים

יהי רצון מלפניך שיהא, עסק זה לי לרפואה, כי רופא חינם אתה.

תפילת לאישה בשעת צירים

רבונו של העולם, עשה את המר מתוק.

תפילה של אישה שיושבת על משבר

לומר את הפרק כ’ בתהלים ואח”כ לומר:

יהי רצון מלפניך ה ‘אלוקינו ואלוקי אבותינו, אלוקי אברהם, אלוקי יצחק ואלוקי יעקב, הקל גדול גיבור ונורא נהיה אשר נהיה צקי צבקות, שיעשה למען רחמיך רבים, ולמען קדושת המזמור הזה ושמותיך כתובים בו ומצורפים בו (ושמות קודש אשר כוון בצרופם), שהוא שם בן י”ב וירחם על (פלונית בת פלונית) היושבת על המשבר צועק בחבליה הקלים מלאת רחמי תוציאה מאפלה לאורה, ובזכות אמותינו הקדושות:. שרה, רבקה, רחל ולאה תרחם עליה ותזכיר לטובה ותפקיד לברכה, כי עיניה לך תלויים כעיני שפחה אל יד גברתה. ותבטל מעליה כל גזרות קשות ורעות (בשם קר”ע שט”ן, יהרהר בהלב ולא יוציא שבפתיו) ותצילה מכל צער, ויצאו ולד לחיים טובים ולשלום, ובשעה טובה ומברך לנו ולולד. ואחר כך יצא שליה בנקל, וכשם ששמע מי שהתפלל לפניך המזמור הזה, כן ישמע תפילתינו, עשה למען שמך עשה למען ימינך עשה למען תורתך עשתה למען קדושתך. מרן דעני לאמך הוא יענה יתך, יהיה לרצון אומר פי והיגיון לבי לפניך, צור וגואלים. (עבודת הקודש לחיד”א) 

תפילה על מקשה ללדת

יהי רצון מלפניך, ה ‘אלוקי ואלוקי אבותי, שיתמלא רחמים על כל יושבות על משבר, ותצילם מכל הצער וניזק, (ובפרט לפלונית בת פלונית).

רבונו של העולם, מלא רחמים רבים תמיד, אתה ידעת את צער ומכאובה, אתה ידעת את לבבת ולבב האב ואיים וכל המצטער בצרתה, ראה עניים והעמל והביטו במכאובם. יתעורר רחמיך עצומים ורחמיך הגנוזים, על ענייה זאת היושבת על משבר, בלב נשבר ונדכה, ופתח לה שערי רחמים וחסד, חמלה וחנינה. פתח לה שער הולדה. וברחמיך רבים יחתכו את המ”ם סתום שהיא כנגד מ”ם יום של יצירת ולד ששם מלובש ולד, ובחסדך גדול יחתוך את המ”ם סתומה הזאת ועשתה ממנה שני דלתי”ם, ועל ידי זה יפתח ברחמיך וחסדיך האמיתיים דלתי בטנה של ענייה הזאת היושבת על משבר, ויהיה בעזרת שתלד מייד בנקל בלי שום קשוי הולדה עוד כלל, ויאמר למלאך רף ידיך. האומר לעולמו די, אמור לצרתה די. רב חסד ומרבה להטיב, חוס וחמול ורחם. כחסדך גדול עשה עימה, ופתח לה דלתות הולדה חיש קל מהרה בלי שום אחור ועיכוב עוד כלל, כי כבר סבל מריירות צער ומכאוב הרבה עד אשר כשל כוח סבל. גומלים חסדים טובים, עשה עמנו חסד חינם, ואל תאחר לידתה עוד כלל. עזור וצל והושיע בחסדך, שיפתח לה צירה ודלתות בטנה ברחמים גדולים תכף ומייד. ואלד מייד בנקל בלי שום צער ומכאוב עוד כלל, כי אם ברחמים בחמלה ובחסד גדול. ויוציא ולד לשלום לאוויר העולם לחיים טובים ולשלום, לאורך ימים ושנים טובות. אמן. (ליקוטי תפילות לרבי נתן מברסלב)

לומר מזמורי תהילים: י”ט, כ”ב, ק’. וירבו בעלה ומשפחתה בצדקה מאוד, כי ע”י צדקה נפתחים דלתות הרחם כמובא בספרי רבי נחמן מברסלב.

יהי רצון מלפניך, ה ‘דגול גיבור ונורא, שיזכור לפניך זכויות אשת ענייה הזאת אשר תחיל ויזעק בחבליה. ואם יש בה שום עוון, מחול ומהרוק אותו במה שנצטער בכאב חבלים, ויעלה קול צעקתה עד כסא כבודך. וסתום כל פי מקטרגים כמדתך להיטיב להגון ולבלתי הגונים, וייכמר רחמיך עליה, כי אתה עונה בעת צרה, מלך רחמן ומרחם על כולם, פודה ומציל שומע ועונה. (שבט מוסר)

תפילה להתפתחות העובר

חיים ברחם: “נר דלוק לו על הראש וצופה ומביט מסוף העולם ועד סופו … ומלמד אותו כל תורה כולה …

ואין לך ימים שאדם שרוי בטובה יותר מאותם ימים, שנאמר “מי יתנני כירחי קדם כימי אלוה ישמרני”

(נידה ל, עמוד ב) התלמוד מייעץ לנו כיצד להתפלל על פי שלבי התפתחותו של העובר.

בשלושת ימים ראשונים: יבקש אדם רחמים שיתקבלו הריון על ידי גוף.

משלוש ועד ארבעים יום: אפשר להתפלל בעד מין שהוא רוצה בו. שכן ביום הארבעים נקבע מינו של עובר.

מארבעים יום ועד שלושה חודשים: יבקש אדם רחמים שלא יהיה סנדל (מעווה).

מהשלושה חודשים ועד שש: יתפלל אדם שלא יהיה נפל (שהריון לא יסתיים בהפלה).

משישה חודשים ועד תשע: יבקש רחמים שיולד תינוק בשלום. (מסכת ברכות).

 

“שפכים כמי לבך נוכח פני ה ‘” (איכה ב’, י”ט)

‘תפילה נשמעת כשהנפש נכנעת והעין דומעת’

תפילה לימי הריון

כל הימים שאישה הרה, תתפלל היא ובעלה תמיד, כלומר באופן קבוע, שיהיה הוולד בריא בגופו ונפשו ושיכלו, ירא שמים, וחכם לב, מצליח בתורה ובמצוות, ימצא חן בעיני אלוקים ואדם. (כך מובא באגרת תשובה של רבנו יונה)

נוסח תפילה למעוברות – מהרב חיים פלאג’י, בספר “ימצא חיים”

יהי רצון מלפניך ה ‘אלוקינו ואלוקי אבותינו, שתקל מעל העוברות את צער העיבור, ותוסיף ותיתן להן כוח כל ימי עיבורן שלו יותש כוח העובר, ולא הכוח של המעוברת בשום דבר בעולם. ותציל אותן מהפתקה והקללה שנגזירה של חוה. 

ויהי הלידה בעת ובזמן לדתן – כאשר ימלאו ימי ההריון והתפתחות הולד, ללידה קלה ובנקל, ולא יהפוך אליהן צירי לידה, ויצא הולד לאוויר העולם ברגע קטן, ותלד בנקל כתרנגולת, בקלות בלי שום הזק להן ולא לולד. 

ויהא נולד בשעה טובה ובמזל טוב לחיים טובים ולשלום ולבריאות, לחן ולחסד, לעושר ולכבוד. ושלא תלד בשבת, ויצטרכו לחלל שבת בשבילן. ותמלא כל משאלותיהן במידה טובה ישועה ורחמים, בקרב כל ישראל הצריכין רחמים. ואל תשיבנו ריקם מלפניך, אמן נצח סלע ועד.

ובידך ה ‘אלוקינו ואלוקי אבותינו מפתח של לידה, שלא נמסר לשום מלאך. לכן זכור רחמיך ה’ וחסדיך, החפץ חיים לפוקדן בישועה ורחמים, וילדו ברווח הזרע של קיימא מסטרא דקדושה, כמו שאמר דוד בתהילים: “מן המצר קרא יה, עננים במרחב יה, ה’ לי לא אירא, מה יעשה לי אדם”. 

מי ששמע תפלת דוד בעת צרותיו הוא ישמע את תפילתנו זאת, כמו שענה לאימותינו קדושות: שרה, רבקה, רחל ולאה וחנה, ולכל צדיקות וחסידות והגונים הוא יעננו אמן. יהיה לרצון אמרי פי והגיון לפניך ה’ צורי וגואלי:

(מתוך “תפלה למשה”).

תפילה לאישה בהריון

סגולה לקרוא בכל יום חמישה מזמורים תהילים, ואחר כך להתפלל תפילה זו:

יהי רצון מלפניך ה ‘אלוקי ואלוקי אבותי, שבזכות מזמורים אלו שקראתי/נו לפניך תקל מעלי את צער העיבור, ותוסיף ותתן לי כוח כל ימי העיבור שלא יותש כוחי וכוח העובר בשום דבר בעולם עד כי ימלאו ימים ללדת. 

ובבוא השעה ואשב על אבניים [על המשבר – מיטת הלידה] תשמרני ברוב החסדים מכל צער ומכל כאב, ואלד בשעה קלה כתרנגולת. והולד יצא לאוויר העולם בנחת ולא בצער, ויוולד בשעה טובה ומוצלחת וכמזל טוב לחיים ולשלום ולבריאות כל ימים. ותמלא משאלות לבי ומשאלות לב אישי במידה טובה בישועה ורחמים, ותזכנו לגדל את בנינו בנחת ובכבוד, בתורה וביראת שמים לחופה ולמעשים טובים. ועיננו (ועיניים כל קרובינו) רואה ויקוים בזרענו “דור הישר יבורך” אמן.

תפילה לאישה מעוברת

יהי רצון מלפניך ה ‘אלוקי ואלוקי אבותי, שתקל מעלי את צער העיבור, ותיתן לי כוח וחוזק בכל ימי העיבור, שלא יותש הכח ולא כוח העובר בשום דבר בעולם, ויציל אותי מהפתקה והקללה שנגזירה על חוה : “הרבה ארבה עיצבונך והרונך בעצב ילד בנים” (בראשית ג’, ט”ז).

ויהי בעת לדתי כאשר ימלא ימים ללדת, לא יהפוך עלי צרה, ויצא ולד לאוויר העולם ברגע קטן בקלות בלי שום הזק לא לי ולא לולד, ויהיה נולד בשעה טובה ובמזל טוב לחיים ושלום ולבריאות, לחן ולחסד לעושר וכבוד, ויקוים בי מקרא שכתוב: “לא יהיה המשכלת והעקרה בארצך את מספר ימיך יימלא “, ואני ובעלי נגדלהו לעבודה ולתורתך קדושה, ולחיים טובים ולשלום והעושר והאושר והכבוד ומנוחה, ולא נהיה לא אני ולא העובר נזוקים, לא בגוף ולא באיברים ולא בעורקים ולא בגידים ולא בעור ובשר ושאר כל בניין אדם, לא בתוך חלל גוף ולא חוץ לחלל גוף, ויחזק את כחיי והרוח ועצמותית, כמו שנאמר: “רפואות תהו לשרך ושיקוי לעצמותך”. כי לך ה ‘הוחל אתה תענה ה’ אלוקי. ואני בה ‘אעלוזה אגילה באלוקי ישעי. רצה ה ‘לצילני ה’ לעזרתי חושה. חושה לעזרתי ה ‘תשועתי. לישועתך קיוויתי ה ‘. 

שמע ה ‘קולי ייקרא וחוננים ועננים. עשה למען אבותינו קדושים, ולמען הזכות וצדק, ולמען תורתם ומעשיהם הטובים של שוכני עפר הטמונים פה ובכל עולם. תזכרו אהבנו ותחיית הזרע ויצילו אותם מהמוות וממשכלת ומכול חולי ומדווה, ותברכני כאשר הבטחתנו בתורתך קדושה על ידי משה עבדך מפי הכבוד כאמור: ואהבך וברכך והרבך, וברך פרי בטנך ופרי אדמתך דגנך ותירושך והיצהר שגר אלפיך ועשתרות צאנך על אדמה אשר נשבע לאבותיך לתת לך. ברוך יהיה מכול עמים, לא יהיה בך עקר ועקרה ובבהמה. כן תברכני ותענני ותאריך ימי בנעימים, כאמור, אורך ימי אשביעהו ואראהו בישועתי, אמן. 

תפילה לאישה 40 יום לפני יצירת הוולד

יהי רצון מלפניך ה ‘אלוקי ואלוקי אבותי, צור כל עולמות שירחמו עליי, ויהיה ולד אשר נתעברתי בו מאישי, בן זכר ולא נקבה (למי שיש כבר זכר יכול לשנות בלשון התפילה ולבקש נקבה). ויצויר בגוף שלם, ולא ימצא בהגוף ולא באחד מאבריו שום חולשה ושום רפיון, ולא שום שנוי ולא שום חסרון חס ושלום. 

ויהיו רצויים והגון וטובים ויפים ובריאים ומתוקנים וראויים לחיות ובר קיימא. ויהי’ תלמיד חכם ועוסק בתורה לשמה, ורודף מצוות וצדיק וירא שמי, ולא יחסר לו כל טוב כל ימי חייו. ותרחם עליי ולא יפיל את פרי בטני. ותברכני לי ולאישי וזרעו בכל דבר, וישלים דעתנו לעשות כל מעשינו לרצונך. ותברכנו ברכות גשמיות מעל, ברכות תהום רובצת תחת, ברכות שדיים ורחם, ולא ייכרת זרענו לעולם לא בעולם הזה ולא לעולם הבא, אמן. ויקוים בנו מקרא שכתוב: ואל שד-י יברך אותך ויפרך וירבך, אמן. יהיו לרצון אמרי פי והיגיון לבי לפניך ה’ צורי וגואלי:

תפילה למעוברת בחודש השלישי

לך ה ‘גדולה וגבורה והתפאר ונצח והוד, כי כל בשמים ובארץ, לך ה’ הממלכה והמתנשאת לכל ראש.

ריבונו של עולם, בלב נשבר ונדכא אני מתפללת לפני כסא רחמיך, והגם שידע שאיני כדאי כלל, שם רחמיך לנגד עיניים, כי רחום אתה. ובכן, יהי רצון מלפניך ה’ אלוקינו ואלוקי אבותינו, שיתמלא רחמים עליי בתוך כל עמך ישראל, ותקל מעלי צער העיבור.

ועשה למען הרחמים שיתקיים העיבור בבריאות, וייגמר צורת הוולד לטובה בכל איבריו וגידיו, בגוף ונפש ושכל טוב לפני אלוקים ואדם, והכל מתוקן. ולא אפיל למען רחמיך מרובים, וימלא ימים ללדת, ולא אהיה משכלת. כי כארץ יוציא צמח וכגינת זרועיה תצמיח. כן יהי רצון.

ויש לומר מזמורי תהלים א ו- קכ”ח. (החיד”א).

תפילה למעוברת בחודש השביעי

יהי רצון מלפניך, ה ‘אלוקי ואלוקי אבותי שתקל מעלי את צער העיבור, ותוסיף ותיתן לי כוח כל ימי העיבור, שלא יותש הכח ולא כוח העובר בשום דבר בעולם. ותציל אותי מהפתקה של חווה. ויהי בעת לידתי, כי ימלא ימים ללדת, לא יהפוך עליי צירה לידה, ויצא ולד לאוויר העולם ברגע קטן, וילד בנקל בלי שום הזק לי ולולד, ויהא נולד בשעה טובה ובמזל טוב, לחיים ולשלום ולבריאות, לחן ולחסד לעושר ולכבוד. ושלא ילד בשבת כדי שלא יצטרך לחלל שבת חס ושלום, בשבילי. ואמלא כל משאלותיי במידה טובה, ישועה ורחמים, בקרב כל ישראל צריכת רחמים, ואל תשיביני ריקם מלפניך, אמן. (קיצור שני לוחות ברית).

תפילה למעוברת בחודש התשיעי

יהי רצון מלפניך, ה ‘אלוקינו ואלוקי אבותינו, שירחם עליי בתוך כל עוברות היולדות מעמך ישראל, ובעת לדתי תקל מעלה צער לידה, ותלד בנקל בלי שום צער, בטרם תבואו חבל לי ונמליט עוברים לחיים טובים ולשלום, בשעה טובה ומזל טוב לנו ולולד. ולא יארע לי ולא לולד שום צער ושום ניזק ושום מקרה רע, חס ושלום. קל מלא רחמים, יהמה נא רחמיך עליי, ותצילני מכל כאב וטרוף ובהלה, ויצא שליה בזמנה, ויהיה בריאים וטוב לעבודתך. לב נשבר ונדכה, אלוקים לא יבזה. וישמע התפילה ויענה עתירתי, כי רחום אתה ושומע תפילה כל פה. יהיה לרצון אומר פי והיגיון לפניך, ה ‘צור וגואלים. (החיד”א).

רחמנא, רחם עליי בתוך כל יולדות בנות ישראל, הנני מפילת תחנונים לפניך רחום וחנון, כי רב רחמיך, וידך ה ‘המפתח הזה של חיה, ולא מסרתו לשליח. ובכן, זכור רחמיך ה ‘וחסדיך ה’ אלוקינו חפץ חיים, לפקדני בישועה ורחמים, וילד ברווח זרע קיימא וכשר מסטרא דקדושה. דוד המלך עליו שלום נע זמירות אמר, מן המייצר קרא קה עננים במרחב קה, ה ‘לי לא אירא.

יש לומר מזמור כ ‘ בתהלים.

מי ששמע תפילת דוד, הוא ישמע תפילתנו בזכות אבות ואמהות. מי שענה לאמותינו קדושות שרה, רבקה, רחל ולאה וחנה, ולכל צדקת וחסידה והגונה הוא יעננו. יהי’ לרצון אמרי פי והיגיון לבי לפניך ה’ צורי וגואלי. (שני לוחות ברית)

תפילה ליולדת אחרי הלידה

יהי רצון מלפניך, ה ‘אלוקי ואלוקי אבותי, מלך רחמן ומרחם, כשם שהצלתני מצרה גדולה הזאת ומן הסכנה עצומה הזו, כך תיכמר רחמיך להציל מן הסכנה הזו לכל בנות אברהם יצחק ויעקב, זרע אהוביך. וכשם שהצלתני עתה, כך עשה עימי אות לטובה כל פעם שילד.

יהי רצון, שיזמין מזון לעבדך התינוק הזה בריבוי חלב די מחסורו אשר יחסר לו, ושים בלבבי עת שצריך להניק כדי לתת לו.וקל מעלה שינה שבעה שיבכה פתח אוזניים לשמוע מייד. (שבט מוסר).

ברכת הגומל ליולדת אחרי הלידה בבית הכנסת לפני עשרה אנשים

“הללויה יודה ה ‘בכל לבב. בסוד ישר והעדה. תודה לה’ חסדו. ונפלאותיו לבני אדם.

ברוך אתה ה ‘אלוקינו מלך העולם, גומל לחייבים הטובים שגמלני כל טוב “. (אמן). (סידור תפילה).

  • סגולות ללידה קלה | סגולה להריון, למעוברת וליולדת – להריון תקין וללידה בנקל
  • תפילה להריון – סגולה לזרע של קיימא:
  • תפילה להנקה בריאה  – תפילה ליולדת ומניקה שלא יחסר חלבה, חלב אם וברכה לתינוק… לא רק היולדת יכולה להתפלל על כך גם הבעל גם המשפחה… גם לשמירת הריון ושלא תפיל אישה פרי בטנה… מצווה לפרסם …
הראה עוד

מאמר מקושר

כתיבת תגובה

פתח שיחה
ברסלב מאיר - אנחנו פה לעזור לכם?
אישתך בהריון? לקראת לידה? זקוקים לתפילות ללידה קלה? דברו איתנו נשמח להתפלל אתכם למזל טוב!