תפילה ליום כיפור

תפילה ליום כיפור - מהליקוטי תפילות לרבי נתן מברסלב

תפילה ליום כיפור – מהספר ליקוטי תפילות חלק ב, נד. (מיוסד על תורה ס"ו).

תפילה ליום כיפור :

אל רחום שמך, אל חנון שמך, בנו נקרא שמך, "יהוה עשה למען שמך. "אם עונינו ענו בנו יהוה עשה למען שמך, למען שמך יהוה וסלחת לעונינו כי רב הוא", יעננו יהוה ביום צרה ישגבנו שם אלהי יעקב, "אל ישב דך נכלם עני ואביון יהללו שמך, לא לנו יהוה לא לנו כי לשמך תן כבוד על חסדך על אמתך, למען שמך יהוה תחייני, בצדקתך תוציא מצרה נפשי. יהוה שמך לעולם יהוה זכרך לדור ודור", הביטה וראה "למי עוללת כה", ראה נא בעונינו וריבה ריבנו, כי צרות סבבונו בכלל ובפרט. כי אנו רחוקים ממך כמו שאנו רחוקים, כאשר יודע כל אחד בנפשו, ובתוך כך יצאו עלינו גזרות קשות ומרות כאלו, אשר אי אפשר לסבלן, וזכות ומעשים טובים אין בנו לרצותך בהם. ובעוונותינו הרבים כשל כחנו אפילו לצעוק ולזעוק אליך כראוי, ובמה נתרצה אל אדוננו מלכנו.

על כן

עתה אין לנו שום פתחון פה ולא שום דרך לבוא לפניך ולא שום משען ומבטח, כי אם בשמך לבד. בשמך באנו לפניך יהוה אלהינו ואלהי אבותינו, אשר ברחמיך הרבים קראת שמך עלינו מימות אבתינו, שתעשה למען שמך הגדול המשתף בשמנו ולמען שם כל הצדיקים האמתיים אשר הם שמך, ותחוס ותחמל ותרחם עלינו ותמתיק ותקל ותבטל כל הדינים וכל הגזרות מעלינו ומעל עמך בית ישראל, ובפרט הגזרה הקשה והמרה שיצאה בסמוך. רחם עלינו למען שמך ותסירה ותבטלה מעלינו מהרה, כי אין מי יעמד בעדנו שמך הגדול יעמוד לנו בעת צרה, כי כבר גלית לנו כי אין טוב בעיניך להמיתנו או להענישנו חס ושלום, כי "בכל צרתם לו צר", וכתיב: "גם ענוש לצדיק לא טוב". כי שמך משתף בנו, וכל העונשים חס ושלום נוגעים בך כביכול ובהצדיקי אמת, בפרט גזרה קשה ומרה כזאת, אשר עקרה על דתך הקדוש, כי לא עלינו תלונתם ושנאתם, כי אם עליך ועל דת תורתך הקדושה והטהורה והתמימה…

עשה למען שמך וקדש את שמך,

והיה עמנו ועזרנו שנזכה מהרה לשוב אליך באמת ולב שלם, ובפרט בימים הנוראים הקדושים והמאימים מאד מאד שהם ימי אלול וראש השנה, ועשרת ימי תשובה ויום הכיפורים, שהם ארבעים ימי רצון, שבהם נתרצית למשה רבנו עליו השלום ונתת לו את הלוחות [שניות] האחרונים, עד שביום האחרון נתרצית לו בשלמות ואמרת לו בשמחה 'סלחתי כדברך', ונקבע ליום מחילה וסליחה לדורות, הוא יום הכפורים הקדוש והנורא והנשגב, יום אחד בשנה. והכל עשית למען שמך הגדול והקדוש שנקרא עלינו.

רחם עלינו

ועזרנו והושיענו שנזכה לקבל הימים הקדושים הנוראים הללו בקדשה ובטהרה גדולה, ונזכה לשוב בהם בתשובה שלמה באמת, ולקבל עלינו באמת ובלב שלם לילך בדרכיך ולקים מצוותיך ולעסוק בתורתך באמת כל ימי חיינו, ולהתפלל בכונה שלמה ונשפך לבנו כמים נכח פני יהוה, פלגי מים תרד עינינו על חטאתינו ועוונותינו ופשעינו ועל רבוי צרותינו, עד אשר נזכה לרצות ולפיס אותך שתמחול ותסלח ותכפר לנו את כל חטאתינו ועוונותינו ופשעינו שחטאנו ושעוינו ושפשענו לפניך,

ותעקור ותשבר ותבטל כל הגזרות שאינם טובות מעלינו, הן אותם שכבר נגזרו הן אותם שרוצים לגזור חס ושלום, עד שנזכה שיתגדל ויתקדש שמך הגדול על ידינו תמיד. וכשם שענית למשה רבנו ואמרת לו ביום הכפורים בשמחה 'סלחתי', כן תתרצה ותתפיס לעמך ישראל ביום הכפורים ותענה ותאמר להם 'סלחתי' בשמחה וחדוה רבה, ויגדל שמך עד עולם, עד שנזכה במחרת יום הכפורים שיהיה ראוי לקרותו "שם יהוה" באמת לאמתו, על ידי שיגדל בו שם יהוה לנצח על ידי המחילה והסליחה של יום הכפורים, ועל ידי בטול כל הגזרות וכל הצרות מעלינו, שאז דיקא שמך הגדול בשלמות, כאשר הודעת לנו על ידי חכמיך הקדושים [זכרונם לברכה] זכותם יגן עלינו.

ונזכה על ידי זה לקבל ימי חג הסכות ושמיני עצרת ושמחת תורה בשמחה וחדוה גדולה, בקדשה ובטהרה ביראה ואהבה, ולקים כל המצוות הנוראות הנוהגות בימים האלו בשלמות גדול ובשמחה עצומה בשמך הגדול והקדוש, "אשמחה ואעלצה בך אזמרה שמך עליון. יודו שמך גדול ונורא קדוש הוא".

רחם עלינו אבינו מלכנו למען שמך לבד,

בטל מעלינו כל גזרות קשות והחזירנו בתשובה שלמה לפניך, והצילנו מכל מיני ענשים בגוף ונפש וממון בעולם הזה ובעולם הבא, ותן לנו חיים טובים וארוכים, בני חיי ומזוני ועשר וכבוד וכל טוב לנצח בזה ובבא. והכל למען שמך, כי בשם קדשך לבד בטחנו, נגילה ונשמחה בישועתך. "אלהים בשמך הושיעני ובגבורתך תדינני, עזרנו אלהי ישענו על דבר כבוד שמך, והצילנו וכפר על חטאתינו למען שמך, הושיענו יהוה אלהינו וקבצנו מן הגוים להודות לשם קדשך להשתבח בתהלתך". ויקים בנו מקרא שכתוב: "ויושיעם למען שמו להודיע את גבורתו". ונאמר: "ואתה אלהים אדני עשה אתי למען שמך כי טוב חסדך הצילני",

ונאמר:

"כל גוים סבבוני, בשם יהוה כי אמילם, סבוני גם סבבוני, בשם יהוה כי אמילם, סבוני כדבורים דעכו כאש קוצים בשם יהוה כי אמילם". ונאמר: "ולא נסוג ממך תחינו ובשמך נקרא", ונאמר: "עזרנו בשם יהוה עושה שמים וארץ". ונאמר: "וידעו כי אתה שמך יהוה לבדך, עליון על כל הארץ", ונאמר: "יהי שם יהוה מברך מעתה ועד עולם. הוציאה ממסגר נפשי להודות את שמך, בי יכתירו צדיקים כי תגמל עלי. ברוך יהוה אלהים אלהי ישראל עושה נפלאות לבדו, וברוך שם כבודו לעולם, וימלא כבודו את כל הארץ אמן ואמן":

הראה עוד

מאמר מקושר

כתיבת תגובה