תפילה לפרנסה בראש חודש מאת הרמב"ן

סגולה לפרנסה | תפילה לפרנסה בראש חודש זאת היא מכתב יד קדום (סמוך לדורו של הרמב"ן),
אשר נמצאה בבית המדרש הלאומי בעיר הקודש ירושלים. וזה לשונו : זאת התפילה עשאה הרב הרמב"ן
והיה מתפלל אותה בכל ערב ראש חודש.

לכן סגולה לומר אותה בכל ראש חודש לזכות לברכה ופרנסה ברווח כל החודש :

תפילה לפרנסה בראש חודש :

יהי רצון מלפניך ד' אלקי ואלקי אבותי,
שתברך כל מעשי ידי עד בלי די,
מידך המלאה תשביעני,
ומאוצרך הטוב תמלא ביתי ותשביעני,
ותצליח דרכי ואורחותי,
ושמור רגלי ונתיבותי,
כי בידך מסורים כל חי,

ויהיו מזונותי בידך מסורים ומתוקים,
ולא יהיו ביד בני אדם,
כי הם מרים וקשים כלענה בבושת פנים מכלימים,

לכן ברחמיך הרבים תחתום לי מזונות מידך הטובה המלאה, ויהיו שלמים,
ותדריכני בדרך ישרה לפניך, ותתנני לחן ולחסד ולרחמים בעיניך,
ובעיני כל רואי, כי קל רחום וחנון אתה,
ברוך אתה ד' שומע תפילה.

חודש טוב ומבורך !

ממליצים לכם לנסות עוד תפילות לפרנסה ולראש חודש מבורך :

תפילה קצרה להצלחה למי שיוצא לדרך / לעסקים :

הריני רוצה לילך (למקום פלוני או לעשות דבר פלוני) ברשות ה' יתברך ולמען שמו.
ריבונו של עולם בדברי קודשך כתוב לאמור: "הבוטח בה' חסד יסובבנו".
ה' אלקים אמת, תן לי ברכה והצלחה בכל מעשה ידי. כי בטחתי בך שתשלח לי ברכה.
ויקוים בי מקרא שכתוב: "השלך על ה' יהבך והוא יכלכלך" אמן.

תפילה לכל דבר – מספר חסידים :

יהי רצון מלפניך שלא נחטא לך ולבריותך,
ושלא יחטאו לך בריותך, ושלא יחטאו בני,
ומחה כעב וכענן חטאותינו למען שמך הגדול.

הראה עוד

מאמר מקושר

כתיבת תגובה