תפילה לפרנסה והצלחה | מוקד התפילות דחסידי ברסלב 148

תפילה לפרנסה, לקט סגולות תפילות המסוגלות ביותר לשפע פרנסה והצלחה: רבונו של עולם תן לי פרנסה בכבוד קודם שאצטרך לה... ותשמרני שלא תתקלקל פרנסתי... כנס ותצליח!

תפילה לפרנסה והצלחה מהספר "ליקוטי תפילות" לרבי נתן מברסלב ח"ב סימן יז.

לקט תפילות על פרנסה טובה והצלחה והם סגולות שהכי מועילות !
חשוב לדעת כי ההצלחה שיתקבלו התפילות ובפרט תפילה על פרנסה טובה והצלחה,
תלוי בהתמדה כל יום ויום להודות על מה שיש ולצעוק ולהתחנן לשפע וישועה השלימה,
ורק זה המתכון האמיתי להצלחה !!

"עיני כל אליך ישברו, ואתה נותן להם את אכלם בעתו. 

פותח את ידך, ומשביע לכל חי רצון".

תפילה לפרנסה והצלחה

ריבונו של עולם תן לי פרנסה בכבוד קודם שאצטרך לה, באופן שאזכה לסור מרע ולעשות הטוב בעיניך תמיד, ולהיות כרצונך הטוב באמת.

כי אתה יודע כמה הפרנסה מבלבלת אותי ומונעת אותי ומחלשת דעתי מלהתחזק בעבודתך.

רבונו של עולם, ידעתי כי אני רחוק מפרנסה בכבוד מאד מאד, כי פגמתי נגדך מאד, הרעותי את מעשי וקפחתי את פרנסתי.

(ואפילו תפילה לפרנסה, אני לא יודע לומר כראוי) אבל באתי לפניך מלא רחמים כעני בפתח, כדל ואביון המחזיר על הפתחים, פורש כפיו שואל ומבקש מתנת חינם ונדבת חסד, שתחונני ברחמיך הרבים לבד, בחסדיך העצומים לבד, ותזמין לי פרנסתי מן השמים, ותתן לי כל צורכי וכל צורכי אנשי ביתי, וכל התלויים בי וכל הנלווים אלינו קודם שנצטרך להם, כי עינינו לך לבד תלויות, עינינו לך לבד מצפות ומחכות:

רבונו של עולם

אנת הוא לעילא מן כל העילות והסיבות, ואתה יכול לסבב סיבות לטובה ברחמיך הרבים, באופן שיגיע לנו הפרנסה בנקל בלי שום בלבולים, ובלי שום טרדות ויגיעות, ובלי שום סיבות על פי דרך הטבע,

רק שתזמין לנו ברחמיך הרבים הפרנסה בנקל ובמהירות גדול, ותהיה נמשכת הפרנסה אלינו לטובה [להוצאת עונג שבת וימים טובים ושאר מצוות התורה הק', ולהרבות בצדקה לעניים הגונים לומדי התורה] בהרחבה גדולה.

ונזכה לברר הפרנסה בקדושה גדולה, שנזכה לאכול ולשתות בקדושה ובטהרה גדולה, באופן שנזכה שתתברר אכילתנו ושתיתנו, ויהיו נעשים מהם ברורים קדושים בבחינת קטורת, עד שיהיו נעשים מהם אמרי שפר, שהם ברכות והודאות לשמך הגדול והקדוש. ואלו האמרי שפר יעלו ויתחברו עם המלך, ויהיה נעשה מהם עטרה להמלך. ונזכה לראות העטרה הזאת, כמו שכתוב: "צאינה וראינה בנות ציון במלך שלמה, בעטרה שעטרה לו אמו ביום חתנתו, וביום שמחת לבו". (עננו בתפלתינו תפילה לפרנסה טובה והצלחה)…

פרנסה בנקל

ונזכה לראות את המלך ביפיו, כמו שכתוב: "מלך ביפיו תחזינה עיניך". ואל תעכב פרנסותינו בשביל זה, כי אתה "כל תוכל ולא יבצר ממך מזמה", כי אתה יכל לסבב סיבות לטובה באופן שתבוא לנו הפרנסה במהירות גדול בלי שום עיכוב כלל, ובלי שום עסק וסיבה ובלי שום טירדא כלל (אם יש לו קושי עם הבוס / המנהל יזכיר פה תפילה לפרנסה במילים שלו, את הקשיים והמניעות שעוברים עליו בפרנסה, בפה מלא ובשיחה לפניו יתברך בתחנונים), ועם כל זה נזכה לראות המלך ביפיו "בעטרה שעטרה לו אמו" הנעשית מן האמרי שפר המתבררים על ידי הפרנסה והאכילה דקדושה.

וקיים לנו מקרא שכתוב: "הגואל משחת חייכי המעטרכי חסד ורחמים. המשביע בטוב עדיך תתחדש כנשר נעוריכי":

אבינו שבשמים עשה למענך ורחם עלינו ותסבב סבות לטובה, באופן שתגיע לנו הפרנסה קודם שנצטרך לה, ותזמין לנו כל צורכינו בכבוד ובנחת, ובהתר ובקדושה גדולה, ובהרחבה ונחת גדול.

חובות והלוואות

ותצילנו מחובות והלואות, ותעזרנו לסלק מהרה כל החובות והלואות שאנו מחויבים מכבר (אם יש לו חובות יזכיר פה במילים שלו תפילה לפרנסה, את החובות ואת הצער שזה גורם לו, מריבות בבית, עיקולים, ויאמר בפה מלא ובשיחה לפניו יתברך בתחנונים), ותשמרנו מעתה מלבוא לידי חוב עוד לעולם, כי אתה יודע שהחובות וההלואות מבלבלים אותנו מאד ממעט עבודתך שאנו מכינים עצמנו בכל עת להתחיל בעבודתך באמת.

רחם עלי ועלינו אבינו אב הרחמן, הזן את העולם כלו בטובו בחן ובחסד וברחמים, ותן לי ולכל חברתנו ולכל ישראל פרנסה בכבוד קודם שנצטרך לה, באופן שלא נצטרך להטריד דעתנו בהפרנסה כלל.

ואל תצריכנו לא לידי מתנת בשר ודם ולא לידי הלואתם, כי אם לידך המלאה הפתוחה הקדושה והרחבה שלא נבוש ולא נכלם לעולם ועד.

ונזכה לברר הפרנסה בקדושה ובטהרה גדולה בבחינת קטורת המשמח את הלב.

ותביא לנו את משיח צדקנו במהרה בימינו, וימלוך עלינו ועל כל ישראל ועל כל העולם כלו. ויקים בנו מהרה מקרא שכתוב: "מלך ביפיו תחזינה עיניך תראינה ארץ מרחקים" במהרה בימינו, אמן כן יהי רצון:

תפילה על הפרנסה

תפילה לפרנסה והצלחה (ע"י ריבוי צדקה).

רבי נחמן מברסלב אומר : מי שמזונותיו מצומצמין יעשה מהם צדקה, כי צדקה פותחת את כל השערים וכל השפע החסום !!

אזי יחד עם תפילה לפרנסה יש לומר גם תפילה לזכות לתת צדקה לעניים הגונים באמת, מתנת יד בסבר פנים יפות, כדי לפעול ולזכות לתיקונים האמיתיים והמתקת הדינים שפותחת שערי הפרנסה והשפע הרוחני והגשמי ע"י סגולת הצדקה !

צדקה

תעזור לנו שנזכה לתן צדקה הרבה בסבר פנים יפות לעניים הגונים וכשרים באמת. ותזכנו לשבר ליבנו האכזר ולהפכו לרחמנות, ולא יהיה לבנו קשה כאבן, רק תעזרנו להפך לב האבן ללב רך כמים, לרחם באמת על עניים הגונים כשרים אמתיים ברחמנות גדול כראוי, לתת להם כל צרכם די מחסורם אשר יחסר להם.

ונזכה ליחד יחודים גדולים בקדשה גדולה למעלה למעלה על ידי צדקותינו. ותהיה בעזרנו ותתן לנו כח שיהיה נעשה על ידי הצדקה שלנו בחינת י'חוד ב'רכה ק'דשה בכל העולמות הקדושים עד למעלה מעלה:

אנא ה' אוהב צדקה ומשפט, זכנו ברחמיך הרבים לקים מצות צדקה בשלמות כרצונך הטוב עם כל פרטיה ודקדוקיה וכונותיה ותרי"ג מצות התלוים בה.

ותעזרנו שנזכה על ידי הצדקה לבטל ולשבר תאות נאוף מאתנו, ותבדילנו מן הצבועים והשקרנים, ולא תכשיל אותנו בעניים שאינם הגונים. ונזכה שכל הצדקות שלנו יהיו צדקות של ארץ ישראל ששם האוויר הנח והצח, אויר קדוש של תלמידי חכמים וצדיקים אמיתיים שעל ידי אויר הזה נשפע ויורד שפע קדוש של ארץ ישראל הארץ הקדושה.

ותשמרנו ברחמיך הרבים, שלא יהיה נפגם אצלנו חס ושלום, הי'חוד ב'רכה ק'דשה הנעשה על ידי הצדקה, שלא יתגבר על ידי זה תאות נאוף חס ושלום.

מלא רחמים חפץ חסד, אל תדינני כמפעלי, ואל תעשה לי כחטאי, רק תרחם עלי כרב רחמיך כרב חסדיך, ותשמר אתה בעצמך את הצדקה שלי שלא יינקו ממנה החיצונים חס ושלום, ולא יהיה להם כח לפגם הי'חוד ב'רכה ק'דשה הנעשה על ידי הצדקה שלי.

ולא תתן להם כח להגביר על ידי זה תאות נאוף חס ושלום. כי כל כונתי בהצדקה שאתה מזכני לתן ברחמיך הרבים, הוא רק בשביל מצות צדקה לבד, כדי לעשות נחת רוח לפניך, אשר צויתנו בתורתך הקדושה לתן צדקה, והזהרת אותנו על זה מאד בכמה וכמה אזהרות, וכל כונתי בנתינת הצדקה לתקן ולא לקלקל חס ושלום.

על כן באתי לפניך

לשטח כפי לרחמיך, שתשמרני ברחמיך מעניים שאינם הגונים. ותהיה עמי תמיד, ותצילני ותשמרני באופן שלא יהיה שום כח ושליטה להחיצונים לינק מהצדקה שלי, ולא יוכלו לקלקלה בשום אופן.

כי אני נותן כל הצדקות שלי על דעת הצדיקים האמתיים הגדולים במעלה והם יעלו את מצות הצדקה שלי, ויעשו ויתקנו על ידה יחודים גדולים למעלה למעלה בתכלית הקדשה העליונה באמת. ויהיה לך נחת רוח ושעשועים גדולים על ידי הצדקה שלי. ותזכני לשבר תאות נאוף לגמרי ולזכות לתקון הברית באמת על ידי כח וזכות הצדקה שלי.

טוב ומטיב לכל, זכני להרבות בצדקה לעניים הגונים בקדשה גדולה כרצונך הטוב, באפן שתהיה הצדקה תיקון גדול לנפשי ורוחי ונשמתי, ולא איעול בכסופא קמך.

תפילה על עם ישראל

ותשמר את כל עמך בית ישראל הצדיקים והכשרים אשר פרנסתם על ידי צדקה, שלא יגיע לידם שום צדקה פגומה מאנשי נאוף ורשע, אשר הצדקה שלהם מזקת להמקבלים. רק תסבב סבות לטובה ברחמיך הרבים, שכל הרשעים והנואפים הנותנים צדקה, שכל צדקתם תגיע להשקרנים והצבועים, והצדיקים והכשרים האמתיים ינצלו מהם מלקבל צדקה פגומה שלהם, שלא תקלקל הצדקה פגומה שלהם את דבור פיהם הקדוש שמקבלים הצדיקים מבעלי הצדקה.

ותזמין לנו ולכל ישראל פרנסה בכבוד ובכשרות ולא יהיה אחיזה להסטרא אחרא בפרנסותינו כלל, רק נזכה לפרנסה טובה בכבוד וברוח בקדושה ובטהרה גדולה, באפן שנזכה להיות כרצונך הטוב באמת.

לקט תפילות מועילות להצלחה וגם לפרנסה ברווח ובנחת :

 • סגולה להצלחה ופרנסה "אילו ידעו אנשי עסקים על שפע הברכה הגדולה בעסקיהם ששירת "האזינו" יכולה לפעול, היו נזהרים בכך הרבה יותר" – כך אמר הרבי הריי"ץ מחב"ד – כנסו פרשת האזינו – סגולה להצלחה ופרנסה
 • תפילה לפרנסה

 • תפילה לפרנסה (השל"ה הקדוש)
  כמה מעלות על מצוות צדקה לעניים הגונים ובפרט ללומדי התורה מתוך ספר המידות לרבינו נחמן מברסלב : שְׁקוּלָה צְדָקָה כְּנֶגֶד כָּל הַמִּצְווֹת. כָּל פְּרוּטָה וּפְרוּטָה מִצְטָרְפִין לְחֶשְׁבּוֹן גָּדוֹל. מִצְוָה לָזוּן – עיצה לפרנסה 
הראה עוד

מאמר מקושר

32 תגובות

 1. שלום רב
  אני שמחתי מאוד לקרא את התפילה כי היא עזרה לי כיצאת מלהמשיך ולחשוב על דברים לא טובים עקב פרנסה ירודה מאוד…
  ישנה משהו מהמשפחה אשר עשה לי כישוף נגד עין הרע, ועקב כך אני לא נשואה ואין לי ילדים וגם הפרנסה לא כל כך טובה כל פעם שאני מנסה לעלות למעלה אז ישנו חסימה לכך שנגזר עלי להיות לבד ענייה ולסבול לראות בחורות מסתובבות עם ילדים זה מאוד מאוד כואב לי אז אנא עזרו לי לצאת מהרעה הגזרה שנפל בחלקי… שבת שלום

 2. בס"ד.ישנו קושי עצום בפרנסה. עושה השתדלות רבה בעניני מעשרות לאנשים הגונים עם מפעלי חסד . לא מתקדמת בעבודה . אין זוגיות . גרושה ומעונינת בילדים נוספים.בדקו לי באגרות הקודש. ונאמר לי שתהיה זוגיות אחרי טו באב וכן קידום וזה לא קרה לצערי. קראתי את התפילה והתרגשתי..

  1. בלי לפחד שכישפו אותך
   עם תפילה ותשובה מעבירים את רוע הגזירה
   תעשה טוב תלמד קצת על אמונה וביטחון
   ותתפלל להשם כל יום קצת …
   תראה לתקן את המעשים לראות מה ניתן לשפר לטובה ….
   והקללה תסתלק והברכה תבוא ממילא !

 3. אני מזה תקופה מחפש עבודה , אני לא גר בארץ .
  עבדתי בעבודה טובה וכנראה שעין רעה פגעה בי. אין לי הצלחה בדבר וכל חיפוש עבודה עולה בתוהו.
  תמיד עבדתי בתפקידים נחשבים יש לי מקצוע ותואר מאוניברסיטה בלונדון.
  מצבי הנפשי ירוד אני כמעט ולא מאמין שיש משהו שיכול לעזור.
  גזרתי על עצמי צום ואמשיך להתפלל לבורא עולם.
  האם תוכלו לעזור לי בבקשה , לבדוק בספר גורלות או כל ברכה ותפילה שתעזור לי להצלחה .
  ה׳ שומע כל תפילה עזור לי בבקשה! הנפש שלי כבר עייפה מאכזבות – תעזרו לי.

 4. יש לי אח טוב לב מוכשר מאוד -מרוב שהוא טוב הוא חושב על הבריות לפני שחושב על עצמו
  מתקשה למצוא עבודה … מרוב טוב הלב הוא טיפה מרגיש פחד בראיונות עבודה
  לא מצליח להגיע לראיונות שהולמים את כישוריו
  אני לא יודע מה הקדוש ברוך הוא מזמן לו
  אבל אני מקווה מאוד שהוא יראה את האור במהרה בימנו אמן
  נתתי לו לקרוא כל יום תפילת הפרנסה

 5. גם אני בחובות והלוואות לא טוב לי אני רוצה לסיימם את כול הלוואות החבות. שיקדוש ברוך יעזור שבנק יעלו לי את מסגרת אשארי כול רגכ חזרבחזרטצ שיהיה לי יטתר םרנסה אני בעמבים לא טוב לי לא רוצים. לעזור לי הקדוש ברוך יעזור לי

 6. זקוקה במיוחד לישועה בפרנסה (לא עובדת כבר יותר משנה ומתקשה מאוד למצוא עבודה חדשה) ובזיווג (רווקה)
  לצערי כל התפילות לא עוזרות , הכול חסום.
  התחלתי אתמול לקרוא את שירת האזינו ותפילת הפרנסה.
  יש לי הרבה ירידות באמונה בגלל המצב שלי.
  מקווה שהקב"ה השומע תפילות כל פה ישמע גם את תפילתי.
  אמן!

 7. בס"ד
  אני קרוב לחצי שנה לא עובד, אני לא מצליח לצאת מהבית לחפש אין לי מוטיבציה..
  אני מרגיש תקוע, לא יודע איך לבטא במילים את ההרגשה הזו,מרגיש שמשהו עוצר אותי כ"כ קשה לי עם זה אבל לא נותן לייצר הרע להפיל אותי.
  ואני שומר שבת מניח תפילין ברוך ה הולך לשיעורי תורה. יש משהו להציע לי נכון לעשות?

  1. כן ,דבר ראשון להיות שמח במצוות שאתה מקיים…
   ולהמשיך את השמחה הזאת מהמוח ללב – להתלהב…
   וכשתהיה שמח תראה שתמצא הברה עבודות והרבה דלתות יפתח לפניך…
   ולא המוטיבציה אלא שמחת המצווה תאיר את פניך ואת דרכיך !

   ישיבת ברסלב מאיר

 8. אדוני, 20 שנה שאני מקבל מכות על גבי מכות בעבודותי. כוונותי טובות. עושה הכל שאפשר להיות הכי טוב בין אדם לחברו. מתקשה לעשות בין אדם למקום כי לא חונכתי כך. אך נושא עלי תהילים ומאמין בהשם באמנה שלימה.אני קם ונופל שוב ושבו בעבודותי.עוד אני גרוש ולא מצליח להרוויח אפילו לתשלום מזונות ילדיי ולא מצליח לעשות דבר למען אשתי החדשה ולא להרחיב ליבותיהם של ילדי האהובים מהגירושים. אנא ברך אותי ועשה שאפסיך מהמכות הללו אשר הביאוני לבית חולים לאחרונה וכמעט שמתתי בדם.

  1. לא יודע למה הכנסת לפה את הבקשה – פה זו תפילה לפרנסה את צריך להתחיל עם תפילה לאמונה ובטחון בה' להתחזק באמונה שכל הייסורים שעוברים עליך הם כפרת עוונות של הגילגול הזה או הקודמים. וגם להאמין שהם יביאו אותך לחיי עולם הבא מזוכך ונקי.., כמו כן טוב מאד שתתקשר תקבל הדרכה איך לפתוח את הקשרים ואיך לראות כמה נקודות של אור שיתנו לך אוויר להצליח !
   צלצל אלינו – ישיבת ברסלב מאיר או במייל breslevmeir@gmail.com

 9. שלום קראתי את התפילה והיא מאוד מעודדת ונותנת תחושה טובה עם הרבה תקווה,בשנתיים האחרונות אני בהדרדרות בעסק ואני ממש שוקל לסגור כדי לא להסתבך בחובות ,העסק מעסיק ומפרנס כ13 משפחות וההחלטה נהית קשה יותר ויותר.
  אני מקווה שהתפילה תתן לי את הכח והשכל והתבונה להחליט את ההחלטה הנבונה והנכונה.
  תודה על ההזדמנות דל לקרוא את התפילה.

כתיבת תגובה