תפילה לרפואה

רפואה שלימה על ידי אמונה ותפילה בלבד!

ריבונו של עולם תזכנו לדעת באמת גמורה ובאמונה שלמה, של כל הרפואות הם ממך לבד, אם על ידי תפילה לבד או בעוונותינו על יד סיבות גשמיות. ברחמיך הרבים תזכנו להמשיך ולקבל כל הרפואות לנו ולכל עמך ישראל על ידי דבר יהוה של התפילה לבד.

ותעזרנו ותושיענו שנזכה להמשיך כל הכחות של כל הרפואות לתוך כל הדברים שבעולם, ללחם ולמים. ולכל דבר מאכל ומשקה שתזמין לתוך פינו לאכל ולשתות, יהיה מה שיהיה, ימשך לתוכם כח וסגלת הרפואות של כל העשבים והסמים, עד שיהיה לנו רפואה שלמה בכל עת שנצטרך על ידי לחם ומים לבד. ויקים בנו מקרא שכתוב: “וברך את לחמך ואת מימיך והסירותי מחלה מקרבך”, ותרפאנו ברחמיך רפואה שלמה בגוף ונפש לכל רמ”ח אברינו ושס”ה גידינו, כי אתה לבד ידעת את כל מכאובינו ואת מחלותינו הגלויות לנו והנסתרות מאתנו.

אנא יהוה, רפאינו יהוה ונרפא הושיענו ונושעה כי תהלתנו אתה והעלה רפואה שלמה לכל תחלואינו ולכל מכאובינו ולכל מכותינו:

תרפאנו רפואת הנפש ורפואת הגוף, שלא יהיה מחלקת בין הארבע יסודות שבגופנו, רק כלם יתנהגו במזג השוה בשלום גדול. ותסיר מחלה מקרבנו, ותשלח רפואה שלמה לחולי עמך בית ישראל (ובפרט לפלוני בן פלוני וכו’):

ריבונו של עולם תזכני להמשיך עלי, ועל כל ישראל – קדושת ארץ ישראל, ותבטל אחיזת המחלקת מארץ ישראל, ולא תהיה נקראת בשם ארץ כנען, רק בשם ארץ הקדושה, ארץ ישראל. ותמשיך שפע טובה וברכה גדולה מארץ ישראל לכל הארצות, ותברך את יבול הארץ ואת כל פרי האדמה. ויקים מקרא שכתוב: “ארץ נתנה יבולה יברכנו אלהים אלהינו”.

וברחמיך הרבים תתן כח בכל יבול הארץ לרפאות את כל תחלואי ומכאובי עמך בית ישראל, ובפרט בחודש אייר הוא ירח זיו שבו פורחים וחונטים כל יבול הארץ. רחם עלינו שלא נצטרך לעוסק חס ושלום עם שום דאקטורים ורופאים שבעולם, רק תברך את כל יבול הארץ, ותשפיע בהם כח לרפאות כל תחלואי ומכאובי עמך בית ישראל, ותעלה מהרה רפואה שלמה לכל תחלואינו ולכל מכאובינו ולכל מכותינו (ובפרט לחולה פלוני בן פלונית וכו’), כי אל מלך רופא נאמן ורחמן אתה.

ואין לנו שום סמיכה על שום רפואה של הרופאים והדאקטורים, כי אם עליך לבד, בורא רפואות. רפאינו יהוה ונרפא, הושיענו ונושעה כי תהלתנו אתה. ותמשיך שלום גדול בעולם, וכל שונאינו יפלו תחתינו, ויכלמו ויבושו, יבשו ויחפרו יחד מבקשי נפשי לספותה יסוגו אחור ויכלמו חפצי רעתי. יבשו יכלו שוטני נפשי יעטו חרפה וכלימה מבקשי רעתי. “יבשו ויבהלו מאד כל אויבי ישובו יבשו רגע”.

אל נא רפא נא לנו ברחמיך הרבים ובחסדיך הגדולים, כי אתה לבד יודע גדל הצער והמכאוב של כל הסובלי חולאים ומכאובות. מלא רחמים, רחם עליהם ואל תסתר פניך מהם, ותראה ותשגיח בעניים ומכאובם, ותמלא רחמים עליהם להחלימם ולרפאותם להחזיקם ולהחיותם חיש קל מהרה. ויקים מקרא שכתוב: “והסיר יהוה ממך כל חלי, וכל מדוי מצרים הרעים אשר ידעת, לא ישימם בך, ונתנם בכל שונאיך”. ונאמר: “ועבדתם את יהוה אלהיכם, וברך את לחמך ואת מימיך, והסירותי מחלה מקרבך”. ונאמר: “ויאמר, אם שמוע תשמע לקול יהוה אלהיך, והישר בעיניו תעשה, והאזנת למצותיו, ושמרת כל חוקיו, כל המחלה אשר שמתי במצרים, לא אשים עליך, כי אני יהוה רופאך”, אמן כן יהי רצון:

זכנו לקבל כל הרפואות שבעולם על ידי תפילה לבד, ותתגלה האמת בעולם, שאין שום רפואות בעולם, כי אם על ידי תפילה לבד. ונזכה לקיים מקרא שכתוב: “ויאמר אם שמוע תשמע לקול יהוה אלהיך והישר בעיניו תעשה, והאזנת למצותיו ושמרת כל חוקיו, כל המחלה אשר שמתי במצרים לא אשים עליך כי אני יהוה רופאך”:

שומע תפילה שמע תפילה לרפואה ותרפאנו בשמחה!

© שוכתב מספר ליקוטי תפילות לרבי נתן מברסלב – על ידי רבני ישיבת ברסלב מאיר

מומלץ:

תפילה לרפואה

פרקי תהלים לרפואה

תפילה לרפואת הנפש והגוף (תפילה לבריאות הנפש)

 

הראה עוד

מאמר מקושר

תגובה אחת חביבה ביותר

  1. אימי עברה צינטור ונכנסה לבצקת ריאות והרופאים אמרו לנו שצריך ניתוח לב לפתוח את המסטמים ויש לה דליפה שגורמת לבצקת ריאות.אנא ברכו אותה לרפואה שלמה ושתחזור הביתה במהרה,מודה לכם מכל הלב על תפילותכם אמן כן יהי רצון.

כתיבת תגובה