תפילה לרפואה שלימה ובריאות איתנה בגוף ונפש

תפילה לרפואה שלימה ובריאות איתנה – זו מלוקטות וערוכה
מספר ליקוטי תפילות ח"ב-ג, לרבי נתן מברסלב, תלמידו וממשיך דרכו של רבי נחמן מברסלב.
והיא תפילה לרפואה המסוגלת ביותר. כנסו גם לקרוא פרקי תהילים לרפואה.

תפילה לרפואה

ריבונו של עולם… רופא חולי עמו ישראל, רופא אמת, רופא נאמן ורחמן, רחם עלינו ועל כל עמך בית ישראל ושמרנו והצילנו שלא נזדקק לרפואות ורופאים ודוקטורים.

וברחמיך הרבים [תשמע תפילה לרפואה זו שלנו ו..] תקדים תמיד רפואה למכה, ותשמרנו ותצילנו שלא נבוא לידי שום מחלה ומחוש וכאב כלל, ואפילו בעת אשר תשלח לנו חס ושלום איזה חולאת או מחוש על פי גזירת דיניך הקדושים והאמתיים.

אנא רחום ברחמיך הרבים, שמרנו והצילנו.., כי אתה יודע האמת, שאין שום רופא יודע לרפאות החולאת והמחוש כראוי באמת לאמתו, אפילו הרופאים המומחים הבקיאים ומופלגים בחכמתם מאד, כי אין שום רופא מומחה וחכם שיוכל לידע לכוון הסם המיוחד לרפאות אותו החולה, כפי גזרת דיניך שגזרת שלא יתרפא החולה כי אם על ידי איש פלוני וסם פלוני ביום פלוני.

אשר על כן אי אפשר בשום אופן שיתרפא החולה כי אם על ידי סיבות אלו דיקא שנגזרו על רפואתו, ומי הוא החכם שידע כל זה..,

אשר על פי רב אי אפשר לכוון האמת לאמתו.., וכאשר הרופאים האמתיים מודים על זה בעצמן, שאי אפשר לידע חכמה זאת על בריה, והודו ולא בושו, ש[בד"כ] טוב יותר למנוע מרפואות.

רבונו של עולם מלא רחמים, בורא רפואות אדון הנפלאות, אתה יודע שכבר נשתקע העולם הרבה בטעות זה לעסק ברפואות, מימים ושנים הרבה, עד אשר קשה להוציאם ממבוכה זאת.

על כן באתי לפניך מלא רחמים, רופא אמת, רחם עלינו ותן בלבנו בינה להבין ולהשכיל בכל עת אשר נצטרך לאיזה רפואה לנו או לבני ביתנו חס ושלום, לבל נלך ונדרש אחר הרופאים, רק נדרש ונבקש את פני ה' תמיד.

ותחזק את לבבנו להאמין ולבטח בך ובצדיקיך ויראיך האמתיים.

ברכה לרפואה ע"י פדיון נפש

ניתן למסור שמות לישיבת ברסלב ברכה לרפואה [חינם] וכן תפילה לרפואה, בטופס שבסוף הדף !

ותעזור לנו ותושיענו שנזכה לתן ממון על פדיון נפשנו [וב"ב] תמיד. ותזמין לנו בכל עת אנשים כשרים ויראים באמת, אשר יהיה לאל ידם לעשות פדיון נפש מהכסף אשר נתן להם, באפן שימתיקו הדין מעלינו ומעל זרענו ובני ביתנו, על ידי הפדיון נפש שיעשו עבורנו.

ואתה תמלא רחמים עלינו ותרפאנו רפואה שלמה רפואת הנפש ורפואת הגוף.

רפאנו ה' ונרפא הושיענו ונושעה כי תהלתנו אתה, והעלה רפואה שלמה לכל מכותינו ולכל מכאובינו ולכל תחלואינו, (ובפרט להחולה פלוני בן פלוני) כי אל מלך רופא נאמן ורחמן אתה. כי אין לנו שום סמיכה על שום רפואה של שום רופא שבעולם, כי אם עליך לבד אנו נשענים.

אל נא רפא נא לנו ברחמיך הרבים ובחסדיך הגדולים, כי אתה לבד יודע גדל הצער והמכאוב של כל הסובלי חלאים ומכאובות. מלא רחמים, רחם עליהם ואל תסתר פניך מהם, ותראה ותשגיח בעונים ומכאובם, ותמלא רחמים עליהם להחלימם ולרפאותם להחזיקם ולהחיותם חיש קל מהרה.

ויקים מקרא שכתוב: "והסיר ה' ממך כל חלי, וכל מדוי מצרים הרעים אשר ידעת, לא ישימם בך, ונתנם בכל שונאיך".

ונאמר: "ועבדתם את ה' אלקיכם, וברך את לחמך ואת מימיך, והסירותי מחלה מקרבך".
ונאמר:"ויאמר, אם שמוע תשמע לקול ה' אלקיך, והישר בעיניו תעשה, והאזנת למצותיו, ושמרת כל חוקיו, כל המחלה אשר שמתי במצרים, לא אשים עליך, כי אני ה' רפאך", אמן כן יהי רצון:

תפילה לרפואה – חלק ב'

(מהספר "ליקוטי תפילות" של רבי נתן מברסלב חלק ב, ד)

וברחמיך הרבים, תמשיך רפואה שלמה לכל תחלואינו, ולכל מכאובינו ולכל מכותינו, ותרפא כל מכות עמך ישראל בכל תקוני רפואותיהם בגשמיות וברוחניות.

ובזכות וכח הצדקה תרחם על כל חולי עמך ישראל אשר שלחת עליהם מכותיך בעוונותינו הרבים. ותעזר להם שיהיו נפתחין פי כל המכות, ותמשיך ותוציא כל הקלקולים וכל הלחות רעות וכל הדמים העכורים והמקלקלים מתוך כל מכות עמך ישראל, בזכות הצדיקים האמתיים הזקנים שבקדושה אשר קנו חכמה האמיתיית,

ובזכות קדושת השלוש רגלים "מועדי ה' מקראי קדש" שהם קוראין ומגלין את הרצון, על ידי זה נזכה לטהר ולכבס ולהדיח את כל הדמים, עד שיהיו כל הדמים זכים וצחים וטהורים, למען יוכלו כל הדמים שבכל רמ"ח אברינו ושס"ה גידינו לסבב סיבובם והילוכם כסדר במהירות גדול, כראוי להם באמת.

ותמשיך עלינו חסד גדול מאתך, ועל ידי זה נזכה שיסגור פי כל המכות וכל נגעי עמך בית ישראל, באופן שנזכה כולנו אנחנו וכל עמך בית ישראל לרפואה שלמה מן השמים לכל מכותינו. כי אין אנו סומכים על שום רפואה וסיבה בדרך הטבע כלל,

כי אם עליך לבד אנו נשענים, ולרפואותיך אנו מקוים ומייחלים, כי אתה "רופא לשבורי לב ומחבש לעצבותם", רפא נא את כל מכותינו (וכל מכות החולה : פלוני בן פלוני בתוך שאר חולי עמך ישראל אשר שוכב חולה… ויפרט סיבת המחלה) בכל הבחינות בגשמיות ורוחניות, כי אל מלך רופא נאמן ורחמן אתה:

מלא רחמים, זורע צדקות מצמיח ישועות בורא רפואות, עשה עמנו צדקה למען שמך, ומלא כל משאלותינו לטובה ברחמים.

תפילה לרפואה שלימה

(מהספר "ליקוטי תפילות" לרבי נתן מברסלב חלק ב, ב).

ונזכה… לתפלה בשלמות, ותעזרנו להתפלל תפילתנו לפניך כראוי בתכלית השלמות, עד שנזכה על ידי התפילה להמשיך רפואה שלמה לנו ולזרענו ולכל עמך בית ישראל (ובפרט לפלוני בן פלוני) כי אל מלך רופא נאמן ורחמן אתה.

ונזכה על ידי תפלותינו שכל העשבים וכל שיח השדה כולם כאחד יחזרו וישובו כל כחותם לתוך דבורי התפילה שלנו שהוא דבר השם יתברך שהוא שרשם העליון, ויכללו כל הכוחות של כל הרפואות של כל העשבים והסמים שבעולם בתוך תפילותינו,

ותהיה תפילתינו בשלמות גדולה כלולה מכל טוב מכל הכוחות של כל העשבים וכל שיח השדה למיניהם,

ותזכנו להעלותם כולם לפניך לריח ניחוח להחזירם ולהשיבם לשורשם העליון על ידי תפילתנו שתהיה כלולה מכולם, ועל ידי זה נזכה להמשיך הכוחות של כל הרפואות שבעולם לתוך לחם ומים ולתוך כל הדברים אשר נאכל ונשתה,

עד שיהיה לנו רפואה שלמה לכל תחלואינו ולכל מכאובינו על ידי כל הדברים שבעולם בלי שום רופאים ודאקטורים כלל, רק אתה בעצמך ובכבודך תרפאנו רפואה שלמה כמו שכתוב: "כי אני ה' רופאך".

ונזכה לקבל מאתך רפואה שלמה בעת צמיחת המחלה בעת שהחולאת סתום וטמון בקרבנו ואין יודעים ממנו כלל, כי אתה לבד יודע כל התעלומות שבקרבנו.

להקדים רפואה למכה

רחם עלינו ברחמיך הרבים, ותקדים רפואה למכה, ותרפאנו קדם צמיחת המחלה בעת שמתחיל איזה מחוש להתגדל ולצמח ממנו מה שיצמח חלילה, אתה ברחמיך לבד תרפאנו מכל זה. כי אין אנו יודעים שום עצה ותחבולה ושום רפואה לשום מחלה ומכה וכאב,

הן בעת שנסתרה המחלה, הן בעת שכבר נתגלה חלילה, בכולם אין לנו שום תקוה על שום רפואה שבעולם בדרך הטבע, [כי אנו יודעים ומאמינים באמונה שלימה שאין עיקר הרפואה מועילים כלל שום רפואות של כל הדאקטורים, "הן רופאי אליל כולם תהו המה מהבל יחד, לא יועילו ולא יצילו כי תהו המה"].

כי אם עליך לבד אנו נשענים, ולרפואותיך אנו מקוים ומיחלים, כי אתה רופא נאמן, רופא אמת רופא חנם, בחסד וברחמים.

…זכנו לקבל כל הרפואות שבעולם על ידי תפילה לבד, ותתגלה האמת בעולם, שאין שום רפואות בעולם, כי אם על ידי תפילה לבד. ונזכה לקים מקרא שכתוב: "ויאמר אם שמוע תשמע לקול ה' אלקיך והישר בעיניו תעשה, והאזנת למצותיו ושמרת כל חקיו, כל המחלה אשר שמתי במצרים לא אשים עליך כי אני ה' רפאך":

תפילה לרפואה שלימה המשך…

(מהספר "ליקוטי תפילות" לרבי נתן מברסלב חלק ב, ה').

ונזכה להמשיך רפואה שלמה לכל חולי עמך בית ישראל, (ובפרט לפלוני בן פלוני), אל נא רפא נא לו רפואת הנפש ורפואת הגוף, והעלה ארוכה ומרפא לכל תחלואינו ולכל מכאובינו ולכל מכותינו, ותבטל ותסיר כל המכות המופלאות וחלים רעים ונאמנים מעלינו ומעל כל עמך בית ישראל לעולם.

ותשלח רפואה שלמה מן השמים לכל אותן הנפשות מעמך בית ישראל אשר כבר הפלאת את מכותם, ובאו עליהם המכות המופלאות שאין מועיל להם שום רפואה בעולם, ולא תפילה וזכות אבות, ולא שום קול צעקה ואנחה, אשר כל זה נמשך מפגם האמונה. אנא ה', רחם עליהם ועלינו למענך, למענך לבד עשה ולא לנו. כי אתה לבד יודע גדל הרחמנות אשר עליהם ועלינו.

ועשה כגדל נפלאותיך הנוראות, ותשלח להם ולנו רפואה שלמה מן השמים, ותסיר מחלה מקרבנו, כי אל מלך רופא נאמן ורחמן אתה, כי אין כחנו אלא בפה לבד.

רופא חינם

רופא חולים, רופא חינם, רפאנו ה' ונרפא הושיענו ונושעה כי תהלתנו אתה, ותתן המטר בעתו, לחיים ולברכה ולשבע. ותגדל ברחמיך צמחים ועשבים שיהיה להם כח לרפאות תחלואי עמך בית ישראל, ותשפיע ברחמיך, ותמשיך הסדר הנכון והאמת של כל הזרעים והצמחים שבעולם כפי סדר הזמן והמקום הראוי להם.

ולא נתלוש שום פרי ועשב שלא בזמנו, ותסבב ברחמיך סבות לטובה, באופן שיזכה כל אחד לאכול ולשתות מה שהוא צריך לרפואתו באמת. ויקבלו לפי תומם כל מה שצריכים לרפואתם באמת.

ותתן לנו ולכל ישראל את אוכלם בעתו במועדו ובזמנו, באפן שיהיה מלובש בהם כח כל הרפואות שאנו צריכין כל אחד ואחד בגשמיות וברוחניות בגוף ונפש, כי אין רופא בעולם שידע לכוון כל זאת כי אם אתה לבד. כי אתה עילת כל העלות וסבת כל הסבות, ויודע כל התעלומות, ויקים מקרא שכתוב: "אז יבקע כשחר אורך, וארכתך מהרה תצמח".

בברכה ישיבת ברסלב מאיר

ניתן למסור שמות לרפואה שלימה חינם.

ובכל זאת – תרומות יתקבלו בברכה. נ.ב התרומות מוכרות לצרכי מס הכנסה סעיף 46

עוד כמה קישורים על רפואה ומחלות הגוף והנפש = מקווים שיועיל לכם בברכה חסידי ברסלב 

הראה עוד

מאמר מקושר

כתיבת תגובה