תפילה לרפואת הנפש והגוף (תפילה לבריאות הנפש)

עיקר הרפואה היא ע"י השמחה - תפילה ייחודית של רבינו נחמן מברסלב לרפואת הנפש - ערוך על ידי רבני ישיבת ברסלב מאיר

הרבה פונים אלינו בבקשות לברך ולהתפלל עבור רפואת הנפש ובריאות הנפש, ע"כ העלנו תפילה לרפואת הנפש עם תפילה לבריאות הנפש לטובת כלל ישראל והיא מסוגלת ביותר – כנסו הדרכה מלאה!

תפילה לרפואת הנפש והגוף / תפילה לבריאות הנפש

יש לומר את התפילות – תפילה לרפואת הנפש / תפילה לבריאות הנפש, 40 יום רצוף, בהתבודדות בלי טירדות ועיסוקים אחרים, אחרי אמירת תיקון הכללי או פרק תהילים, להתנתק מהעולם ולומר אותם לאט ובכוונה, ולהוסיף כל אחד בשפתו ובמילים שלו בקשות לרפואת הנפש והגוף !

נ.ב ניתן להתפלל עבור מישהו אחר אבל הכי טוב שהחולה יתפלל בעבורו !

תפילה לרפואת הנפשתפילה לבריאות הנפש ערוכות על ידי רבני ישיבת ברסלב מאיר ירושלים –  מליקוטי תפילות של רבי נתן מברסלב.

תפילה לרפואת הנפש והגוף, תפילה לבריאות הנפש :

"אתה סתר לי / מצר תצרני רָנֵּי פלט תסובבני סלה. תסתירני מסוד מרעים מרגשת פעלי און. כי יצפנני בסוכו, ביום רעה יסתירני בסתר אהלו, בצור ירוממני. יושב בסתר עליון, בצל שדי יתלונן".

מלא רחמים, רחם על עמך ישראל ובפרט על כל עיירות ישראל, אשר הולכין ומסבבין בהם מיני חלאים ומכאובים רחמנא לצלן.

רחם עליהם למען שמך, ואמר למלאך הרף ידיך, וישיב חרבו אל נדנה.

חוס וחמול עליהם ועל כל שארית עמך בית ישראל, ולא תתן המשחית לבוא אל בתיהם לנגף, או להזיק ולהחליש חס ושלום.

רחם רחם, הצל הצל, בעל הרחמים בעל הישועות, בורא רפואות נורא תהילות אדון הנפלאות. זכור לעבדיך אבותינו ורבותינו הצדיקים האמתיים שהיו בכל דור ודור, מימי אברהם אבינו עד הנה, למענם ולמען רחמיך הרבים, רחם עלינו ושמרנו והצילנו אותנו וכל עמך בית ישראל מכל מיני חלאים ומכאובים ומחושים שלא יבואו על שום אחד מישראל.

ותשלח מהרה רפואה שלמה מן השמים לכל אותם (מישראל) אשר כבר הכית אותם באיזה חולי או מכאוב.

רחם עליהם ורפאם מהרה רפואה שלמה רפואת הנפש הגוף ובריאות הנפש.

אל נא רפא נא להם למען שמך (ובפרט לחולה פלוני בן פלונית – פה ניתן להוסיף מילים ובקשות מהלב על החולה ו/או המחלה והכאבים שעוברים על החולה וכל כיוצא בזה) כי אל מלך רופא נאמן ורחמן אתה.

אל חי וקיים, מחיה חיים, תן לנו חיים ונחיה ולא נמות.

גאלנו ממות פדנו משחת.

ונזכה להמשיך רפואה שלמה לכל חולי עמך בית ישראל, (ובפרט לפלוני בן פלוני), אל נא רפא נא לו רפואת הנפש ורפואת הגוף, והעלה ארוכה ומרפא לכל תחלואינו ולכל מכאובינו ולכל מכותינו..,

ותבטל ותסיר כל המכות המופלאות וחלים רעים ונאמנים מעלינו ומעל כל עמך בית ישראל לעולם.

ותשלח רפואה שלמה מן השמים לכל אותן הנפשות מעמך בית ישראל אשר כבר הפלאת את מכותם, ובאו עליהם המכות המופלאות שאין מועיל להם שום רפואה בעולם, ולא תפלה וזכות אבות, ולא שום קול צעקה ואנחה, אשר כל זה נמשך מפגם האמונה.

אנא ה', רחם עליהם ועלינו למענך, למענך לבד עשה ולא לנו.

כי אתה לבד יודע גדל הרחמנות אשר עליהם ועלינו.

ועשה כגודל נפלאותיך הנוראות, ותשלח להם ולנו רפואה שלמה מן השמים, ותסיר מחלה מקרבנו, כי אל מלך רופא נאמן ורחמן אתה, כי אין כחנו אלא בפה לבד [ללמוד הרבה תורה לדבר דיבורים דקדושה ולהרבות בתפילה בקשה הודיה ותודה…].

שמחה היא עיקר רפואת הנפש ובריאות הנפש

על כן הבאנו יחד עם תפילה לרפואת הנפש, גם תפילות על שמחה שהיא עיקר רפואת הנפש !

מרא דעלמא כולא, שמחת ישראל, "שמח נפש עבדך, כי אליך ה' נפשי אשא", זכני להשיג באמת דרכי השמחה האמתיית, באפן שאזכה לחטוף היגון ואנחה לתוך השמחה, להפוך כל מיני עצבות ויגון ואנחה לשמחה.

זכני להתחזק ולהתגבר בשמחה גדולה תמיד, ואזכה להמשיך עלי קדושת כל העשרה מיני נגינה שהם כלליות השמחה הקדושה. ותרגילני לשמח את נפשי בכל עת על ידי ניגון של שמחה, ואגיל ואשמח בה' בשיר והלל ורנן וזמרה וניגון, ואזכה להיות בשמחה תמיד.

ועל ידי זה יהיה נמשך עלי רוח חיים דקדושה לתוך כל העשרה מיני דפיקין שבקרבי.

ועל ידי זה תשמרני ותצילני מכל מיני חולאים ומכאובים ומחושים בגשמיות ורוחניות, אשר כולם באים על ידי מרה שחורה ועצבות חס ושלום.

ותרפאני אותי ואת כל עמך ישראל, ותחלימני ותחייני על ידי שמחה וחדוה שתמשיך עלי תמיד, אשר משם כל הרפואות של כל מיני חלאים שבעולם, כי שמחה היא עקר חיות האדם [ובריאות ורפואת הנפש והגוף],

רפאנו יהוה ונרפא, הושיענו ונושעה כי תהלתנו אתה, והעלה ארוכה ומרפא לכל תחלואינו ולכל מכאובינו ולכל מכותינו, רפואת הנפש ורפואת הגוף.

ואתחזק בשמחה גדולה בכל עת בכל מיני דרכים ונתיבות ועצות ותחבולות שאפשר לשמח את הלב על ידם, הן על ידי הנקדות טובות שאני מוצא בעצמי עדין, הן על ידי מלי דשטותא, לשנות את טעמי ולעשות עצמי כשוטה, ולהרגיל עצמי במלי דבדיחותא כדי לבוא לשמחה שהיא עיקר הקדושה ועיקר חיות האדם.

מלא רחמים, בורא רפואות, אדון הנפלאות, חדות ישועות יעקב, תן שמחה בלבי, כי אתה יודע תעלומות לב, ואתה יודע בכמה דרכים ובכמה תחבולות מתגבר הבעל דבר וחילותיו עלינו בכל עת, להמשיך עצבות חס ושלום עלינו, והוא בתחבולותיו ערם יערים הוא ומרמה אותנו, ומתלבש עצמו במצות, עד שנדמה לנו שיש לנו עצבות מעוונותינו.

ובאמת בכל זה הוא פורש רשת לרגלינו, כי כבר לימדתנו שעל זה צריכין לייחד שעה אחת ביום, לשבר לבנו ולפרש שיחתנו לפניך על כל מה שעבר עלינו, אבל כל היום כולו צריכין להתחזק בשמחה, ולהכריח עצמנו בכל כוחותינו לבא לשמחה גדולה שהוא עיקר קדושת ישראל.

על כן רחם עלינו למען שמך,

והודיענו אורחות חיים שנזכה להבין ולהשיג הדרכים והנתיבות והשבילים והעצות האמתיות [ואת צדיקיך האמיתיים והישיבה הקדושה העוסקים בלימוד התורה הקדושה בשמחה] איך לבוא לשמחה תמיד, ותעשה את אשר בחוקיך אלך ואת מצותיך אשמר, "בשמחה ובטוב לבב מרב כל", עד שאזכה לשמחה של עתיד.

ואזכה לראות בשמחת המחול שתעשה לצדיקים לעתיד לבוא וכל אחד יהיה מראה באצבעו ויאמר "זה ה'" כמו שכתוב: "ואמר ביום ההוא הנה אלקינו זה, קוינו לו ויושיענו, זה ה' קוינו לו, נגילה ונשמחה בישועתו".

וקיים לנו מהרה מקרא שכתוב:

"ופדויי ה' ישובון, ובאו ציון ברנה, ושמחת עולם על ראשם ששון ושמחה ישיגו ונסו יגון ואנחה". ונאמר: "כי בשמחה תצאו, ובשלום תובלון, ההרים והגבעות יפצחו לפניכם רנה, וכל עצי השדה ימחאו כף". ונאמר: "ושאבתם מים בששון ממעיני הישועה".

ונאמר: "כי נחם יהוה ציון נחם כל חרבותיה, וישם מדברה כעדן, וערבתה כגן ה', ששון ושמחה ימצא בה, תודה וקול זמרה. שמחו ביהוה וגילו צדיקים והרנינו כל ישרי לב": 

פדיון נפש, pidyon nefesh

פדיון נפש מסוגל להמתקת הדינים ורפואת הנפש

כולל הדרכה מלאה עם תמיכה נפשית וחיזוקים באמונה

תרומות לפעילות החסד של חסידי ברסלב יתקבלו בברכה

050-4161022 או בוואטסאפ 052-565-2005

"ברסלב מאיר" ע"ר

הראה עוד

מאמר מקושר

38 תגובות

  1. תעייני בתשובה של הרב על פרחי באך – מעולה לחרדות !! כנסי >> https://www.breslevmeir.com/%D7%AA%D7%A9%D7%90%D7%9C-%D7%90%D7%AA-%D7%94%D7%A8%D7%91-%D7%A4%D7%A8%D7%97%D7%99-%D7%91%D7%90%D7%9A
   כמו כן לפניך האתר של חברת רמדי שיווק ראשי http://rescueremedy.co.il/?CategoryID=178
   לקנייה ישירה בטלפון 054-2050783 הגב' שוש ווין

  1. יש תפילה לחרדות ופחדים באתר תאמרי תקראי שוב ושוב את התפילה
   ותתחזקי בשמחה כי עיקר זה דמיונות שאת מלחיצה את עצמך !
   השם רוצה רק לטובתך אבל מהפחד והדמיונות את גורמת לעצמך את הצרות …
   אז תהי השמחה כי השם אוהב אותך כפי שאת עם הכוחות שאת משקיעה ויכולה ולא מעבר לכך !

כתיבת תגובה

פתח שיחה
ברסלב מאיר - אנחנו פה לעזור לכם?
מרגישים שהנפש עייפה? זקוקים לתפילות?
אנחנו פה לעזור לכם...
שלחו # שם פרטי ושם האמא
פירוט הבקשה והמחלה
ונהיה בקשר !
יש לכם עוד שאלה או רוצים עיצה מרב?
תשאירו פרטים ויחזרו אליכם...

# כרוך בתרומה סימלית לישיבה