תפילה לתורמים מתנות לאביונים

תפילה לתורמים מתנות לאביונים זאת היא תפילה מעולה,

אחרי שתורמים – זה עת רצון גדול מאד לזכות לשמחת פורים,
על כן טוב לקרוא תפילה חזקה ומועילה זאת שערכו רבני ישיבת ברסלב מאיר © – לשמחת פורים.

תפילה לתורמים מתנות לאביונים

אם הגעתם לפה זה אומר ששמחתם ילדים עניים ומשפחות נזקקות
אז תנצלו את העת רצון הזה – לומר את התפילה למתנות לאביונים דלקמן שהכנו עבורכם
ותפעלו בשמיים שישמחו אתכם ויענו לתפילותיכם !

התפילה הזו היא לא התפילה לפורים , אלא צעקה וזעקה אל השם יתברך – לפעול ישועות
כמו שנתתם מתנות לאביונים בשמחה,
כך השם יתברך יתן לכם התורמים ברחמים מידה כנגד מידה ומידה טובה מרובה – מתנות וישועות לכל השנה
כי באמת כולנו אביונים – בתוקף הגלות של עם ישראל, חיים את חורבן בית מקדש ומלכות בית דוד..
וכל אחד הוא עני כמו שכל אחד יודע שהוא לא מושלם, והוא חסר בגשמיות או ברוחניות כפי שכל איש אמת יודע בנפשו –
אז תקראו את התפילה ותצליחו !

תפילה למתנות לאביונים להדפסה בקבצי PDF >> תפילה למתנות לאביונים

תפילה לתורמים מתנות לאביונים – חזקה ונפלאה שווה להשקיע :

“באלוהים הללנו כל היום, ושמך לעולם נודה סלה”.
ריבונו של עולם תעורר את משיח צדקנו, שיקבל את תפילותינו, ויעלה אותם לפניך, בחן בחסד וברחמים. וכל תפילותינו ותפילות עמך בית ישראל – יהיו בידו לחרב פיפיות, למחסה ולמגן וצינה, ללחום את לוחמנו ולריב את ריבנו ולהושיענו בתוך שאר עמך ישראל…
“הטה ה’ אזנך ענני, כי עני ואביון אני.
כי אתה עם עני תושיע, ועיניים רמות תשפיל.
כי יציל אביון משוע, ועני ואין עוזר לו.
יחוס על דל ואביון, ונפשות אביונים יושיע”.

ריבונו של עולם נתתי תרומה ביד רחבה ורוח נדיבה – עבור מתנות לאביונים, לשמח עניים בימי הפורים, אנא עשה עמי כחסדך ותזכני לחיים טובים ומאושרים, עשה עמי מידה כנגד מידה, ובמידה טובה מרובה – ועזרני, כי עליך נשענתי,
ענני אבי שבשמים, כי לך לבד הוחלתי, לך לבד אני קורא, לך לבד אני מצפה, לישועתך לבד אני מחכה,
לרחמיך הגדולים וחסדיך הגנוזים לבד תלויות עיני וכלות אליהם כל היום. אולי יחוס אולי ירחם, אולי יחוס עם עני ואביון…

יחוס על דל ואביון, ונפשות אביונים יושיע,
החזק מגן וצינה וקומה בעזרתי. חגור חרבך על ירך גיבור הודך והדרך

ולמענך עשה ולא לנו, כי גם מעט דמעט מעשינו הטובים וכל צדקותינו ותפילותינו הכול מאתך, “כי ממך הכל ומידך נתנו לך”. ככתוב: “מי הקדימני ואשלם”.
חומל דלים שומע אנקת אביונים, חושב מחשבות לבל ידח ממך נידח, מאזין חינונים ומקשיב רננים,
הנוטה אוזן לשוועת אביונים, מרא דעלמא כלא, אתה ידעת את לבבינו כי אין בנו כח לסדר תפילתנו לפניך כראוי באמת,
כי אפפו עלי רעות עד אין מספר השיגוני עוונותי ולא יכולתי לראות, עצמו משערות ראשי ולבי עזבני.

יהוה אלהי, רופא חולים מתיר אסורים סומך נופלים, שומע אנקת אביונים, 
חמול עלי ואל תעזבני ואל תטשני. 
ראה “עניי ומרודי לענה וראש”, ואני ידעתי גואלי חי ואתה חושב מרחוק להיטיב אחריתי, ולהשיב את שבותי.
ענני יהוה ענני. עזרני עזרני. חנני חנני. הושיעני הושיעני. תן לי חנינה ולא אובד.

זכני ותעזרני להתעורר באמת ולשוב בתשובה שלימה (אליך) לפניך באמת, ותזכני להיות דבוק באמת בצדיקי אמת המלמדים דרך התורה באמת בפשיטות ותמימות מעתה ועד עולם.

אבי שבשמים, אבי שבשמים אב החסד, אב הרחמן באמת, החומל דלים, השומע אנקת אביונים, הרואה בעלבון עלובים, 
השומע ומאזין צעקה מעמקי השאול תחתיות ומתחתיו, עד אשר אין מקום אשר לא תשמע ממנו קול אנחה ואנקה,

למדני מה לדבר לפניך, הוריני מה שאמר לפניך, הודיעני מה שאצעק אליך, חמול נא על עלוב נפש כמוני, על נכאה לבב כמוני על חסר דעת ושמחה כמוני… עני מכל מעלה רוחנית ורחוק מן הקדושה…

בקשה לישועה

בכל מיני תחנונים אני מפיל תחנתי לפניך יהוה אלהי ואלהי אבותי. בכל מיני בקשות אני מבקש לפני כיסא כבודך, בכל מיני קולות אני קורא אליך,
חוס וחמל עלי, חוס ורחם עלי, חוס וחנני, חנני ופדני, פודה ומציל הצילני, 
גואל חזק למענך פדני, שומע אנקת אביונים שומע צעקתי ואנחתי, 
מרא דעלמא כלא, אל תתן לשחת נפשי, כי “מה בצע בדמי ברדתי אל שחת, היודך עפר היגיד אמתך.
הצילני מטיט ואל אטבעה אנצלה משונאי וממעמקי מים”. כי אין שום לשון בעולם שאוכל לפרש שיחתי על ידו. כי צרות נפשי גדלו ושגבו מאד…

(בפרט שעובר עלי ואני זקוק/ה לישועה ב… ויפרט ויבקש, במילים ובשפה שלו… על צרכיו האישיים בגשמיות וברוחניות בכל הנושאים).
חוס וחומל עלי, ועשה למענך ולא למעני, כי אין לי שום תקוה כי אם על תפילה ותחנונים.

רבונו של עולם ראה נא בעניינו וריבה ריבנו. והצל עשוקים “מיד עושקיהם כח”. ואל תניחהו לגזול נפשי כי דלה היא.
ותקיים בי מקרא שכתוב: “משד עניים מאנקת אביונים עתה אקום יאמר יהוה, אשית בישע יפיח לו”.
אנא יהוה מלא רחמים רבים, חומל דלים, שומע אנקת אביונים, רואה בעלבון עלובים, החפץ בתשובתן של רשעים ואינו חפץ במיתתם.

רחמן מלא רחמים, חומל דלים, שומע אנקת אביונים, רחם עלינו ועל נפשותינו העשוקות כצפרים האחוזות בפח מבולבלים ולא מיושבים,
כאשר נגלה לפניך יודע תעלומות, ועזרני למלט נפשי מני שחת וזכני לשמחת פורים –
שהיא [השמחה] שורש ויסוד היהדות, והמצוות, ודרכי התורה כפי שלימדו אותנו הצדיקי אמת !

שמח נפש עבדך כי אליך השם נפשי אשא

כי אתה ידעת את גודל יקר והדר תפארת נפשי בשורשה העליון,
המושרשת בשמחת השם יתברך ותורתו הקדושה כמו שכתוב “עוז וחדוה במקומו”.
נא יהוה מלא רחמים, חומל דלים שומע אנקת אביונים, חוס וחמל עלינו למען שמך למען רחמיך הרבים,
למען חסדיך העצומים, למען הצדיקים האמתיים, עזרנו והושיענו וזכנו מהרה לאמונת חכמים בשלמות באמת.

ותעזרנו לתקן פגם אמונת חכמים שפגמנו מנעורינו עד היום הזה. ותטהרנו מכל הגלולים הדיכאונות והעצבויות ומחשבות רעות ודאגות מיותרות..,
שהם הם כל הטינופת הנמשכים מקליפת המן עמלק ודרכי הגויים שהולכים בהבלי עולם הזה ותאוותיו הרעים.
והם אלו שמקטרגים עלי ומעקבים ולוקחים לי את הכוח שאיני יוכל לשמוח !

השקר

ותכניע ותעקר ותבטל את כל ממשלתם והתנשאותם של כל המנהיגים של שקר, ותיטול חרב הגאווה מידם “וזרוע רמה תשבר”.
ותבטל השקר מן העולם, ותגלה האמת בעולם.
ויקוים מקרא שכתוב: “משוד עניים מאנקת אביונים, עתה אקום יאמר יהוה, אשית בישע יפיח לו”,
ותבטל מידת הגאווה דסטרא אחרא מעלינו ומעל כל עמך בית ישראל מעתה ועד עולם:

ובכן יהי רצון מלפניך יהוה אלהינו ואלהי אבותינו, מלא רחמים, קדוש ונורא, קדוש על כל הקדשות, שתשפיע עלינו קדושתך העליונה…

ותעזרנו ותצילנו מקליפה המן עמלק ותזכנו לקדושת מרדכי ואסתר
ובזכות וכוח הצדקה שעשית כפי כוחי לשמח עניים כן תשמח נפשי ותושיעני ותשמע תפילתי ותעזרני ותפתח לי ותרחיב לי
כל הפתחים והשערים דקדושה ותקיים בי כל הפושט יד נותנים לו – תתן לי ברחמים…
(ויפרט כל צרכיו הגשמיים והרוחניים – כי בימי הפורים מתקיים ביתר שאת כל הפושט יד נותנים לו… 
ע”כ טוב להרבות בבקשות על הכללללל… ובפרט לשמח עם הנקודות הטובות שיש בו עדיין – שזה עיקר בחי’ שמחת פורים).

לתפילות המלאות לשמחת פורים כנסו 

בואו תזכו בנו! מתנות לאביונים הגונים תלמידי חכמים מחסידות ברסלב!

בברכת פורים שמח – מוסדות ברסלב מאיר בוואטסאפ 052-565-2005 

נודה לכם אם תרשמו "אמן" בתגובות שנדע שהתפללתם ותשתפו לזיכוי הרבים…..

הראה עוד

מאמר מקושר

כתיבת תגובה

פתח שיחה
ברסלב מאיר - אנחנו פה לעזור לכם?
בואו תזכו בנו - העבירו דרכינו את מצוות החג פורים ונשמח להתפלל עבור השמחה שלכם כל השנה...