תפילה נגד פחדים וחרדות

תפילה נגד פחדים וחרדות אם יש לכם התקפי פחד וחרדות, כנסו לקרוא את התפילות הבאות…
הלחץ משתק את האדם והורס יותר מהכל! אז איך יוצאים מזה ?

עיצה טובה נגד פחדים וחרדות

ידוע בספרי ברסלב שעיקר שורש פחדים, חרדות הבאים על האדם הם מקלקול המשפט, כי כשאדם שופט את עצמו ואת מעשיו ליישר דרכיו לרצון השם על פי התורה הקדושה וצדיקי האמת, אין הדין מתלבש בשום יראה חיצונה וממילא אין לו שום פחד ולא חרדה משום יראה חיצונית אלא מבורא עולם!!

על כן ערכנו מהספר ליקוטי תפילות של רבי נתן מברסלבתפילה להמתיק פחדים, חרדות לאלו שסובלים מהתקפי חרדה פחד לא נודע וכדומה – וטוב לעשות פדיון נפש, ולהרבות בתפילות ותיקון הכללי.

ויישוב הדעת וחשבון הנפש בתפילה לפני השם יתברך שיסיר הפחדים ואת החרדות (וזה טוב ומועיל מאד אבל לא שולל את הטיפול המקצועי והתרופות) ובעל הרחמים והסליחות יכפר עוונות, ויהי' נחת רוח ויישוב הדעת לכולנו !!!

בברכת התורה ולומדיה ישיבת ברסלב מאיר.

תפילה נגד פחדים וחרדות

ה' אלקי, רופא חולים מתיר אסורים סומך נופלים, שומע אנקת אביונים, חמול עלי, ואל תעזבני ואל תטשני. ראה "עניי ומרודי לענה וראש", ואני ידעתי גואלי חי, ואתה חושב מרחוק להיטיב אחריתי, ולהשיב את שבותי.

ענני ה' ענני. עזרני עזרני. חנני חנני. הושיעני הושיעני. תן לי חנינה ולא אובד. זכני ועזרני לשוב אליך באמת בתשובה שלמה, ועשה את אשר בחוקיך אלך ואת משפטיך אשמור.

וזכני למשפט דקדושה באמת, שאזכה ליישב דעתי בכל יום תמיד ואשפוט את עצמי היטב (על כל מעשי ועל כל מחשבותי). ואדון בעצמי את כל העסקים והענינים והמעשים אשר אני עושה, אם כך ראוי לי לעשות, לבלות ימים במעשים כאלה, חס ושלום.

ואזכה לאחוז את דעתי היטב זמן מסיום בישוב הדעת הזה ובמשפט הזה, ולא אניח את דעתי ומחשבתי לברוח מזה מהרה, רק אזכה לכנוס בישוב הדעת הזה ובמשפט הזה היטב היטב. עד שאזכה שיתחזק ישוב דעתי באמת בתקף גדול ובהתגברות חזקה, באופן שאזכה לסור ולשוב מעתה תכף ומיד מכל המעשים הרעים ומכל המחשבות הרעות ולאחז רק במעשים טובים תמיד:

ועל ידי זה תזכני ברחמיך ליראה שלמה, "ליראה את השם הנכבד והנורא" הזה את ה' אלקינו. ותהיה יראתי ברה ונקיה בלי שום פסולת, ויהיה לי רק יראת ה' לבד. ותגדל חסדך עמי ותמתיק ותבטל מעלי ומעל זרעי ומעל כל עמך בית ישראל כל מיני דינים שבעולם. ואל תדינני כמעשי, ואל תשפטני כמפעלי, אל תבוא במשפט עמי "כי לא יצדק לפניך כל חי",

רק תגזור בחסדיך הגדולים והמרבים לבטל מעלי כל המשפטים וכל הדינים שבעולם, שלא יהיה להם שום פתחון פה לעורר דין ומשפט, חס ושלום. רק תזכני שאני בעצמי אשפוט עצמי היטב בכל עת, לעורר עצמי לתשובה שלמה באמת תמיד, עד שאזכה להיות כרצונך הטוב באמת לאמתו.

יש לך פחדים, חרדות, תחשבו לבד עם עצמכם… ממה אתם מפחדים ? איך אתם מתמודדים ואיפה תקוע לכם ? ותתקשרו אלינו נשמח לעזור…

ותצילנו ברחמיך הרבים מכל מיני יראות חיצוניות, מיראות נפולות [פחדים, חרדות], שלא אירא ואפחד משום שר ואדון, ולא משום מין חיה רעה ולסטים, ולא משום דבר שבעולם, כי אם ממך לבד אירא ואפחד.

ערבות חבוטות סגולה לבטל פחדים וחרדות
ערבות חבוטות סגולה לבטל פחדים וחרדות ניתן להשיג בטלפון 050-4161022

ותהיה יראתך על פני תמיד לבלתי אחטא, ואזכה להעלות היראה לשורשה לדעת הקדוש = [לחשוב עם עצמי ביישוב הדעת ובתפילה לפני השם יתברך.., ממה אני מפחד ? אם זה דבר נכון ואמיתי לפחד ולחשוש ממנו – הרי עלי לחשב ולתכנן את דרכי ומעשי איך להזהר ולהשמר בחכמה מן הסכנה וברוך השם שנתן לי שכל לפחד כדי להתעורר לחשב מעשי.

ואם אלו ה- פחדים, חרדות מדברים בלי שחר – הרי עלי להעלות את הפחד, החרדות, היראה החיצונית הזו –  לפחד רק מבורא העולם, כי שום דבר לא יכול לקרות אם לא שזה רצון השם, וא"כ עלי לחשוב אולי פגמתי וקילקלתי לחברי, או פגמתי ברצון השם או בכבודו או בכבוד צדיקיו, תלמידי חכמים ולומדי התורה הקדושה, ועלי לחזור בתשובה לפני השם יתברך על כך.., וכן איזה עוון או עבירה, או מעשה או מחשבה לא טובה].

ואזכה ברחמיך העצומים להשלים דעתי בשלמות בקדושה ובטהרה, למען אדע ממי אתירא ואפחד – ליראה את שמך הגדול לבד.

וימשך היראה הקדושה בכל איברי ברמ"ח איברי ובשס"ה גידי, ואזכה להיות מלא אימה ופחד ויראה גדולה באמת משמך הגדול והקדוש, בכל עת ובכל שעה תמיד. ותזכני ברחמיך הרבים לדעת שלם באמת בקדושה ובטהרה [ועל ידי זה תסיר ממני ברחמים את פחדים ואת החרדות שתוקפים אותי… ויפרש פה, בפה מלא, שיחתו לפני השם יתברך, את אשר בליבו בנושא זה של יראות חיצוניות של פחדים חרדות וכו']:

ה' אלוקים אתה ידעת את גדל פחיתות ושפלות ופגם דעתנו. כי דעתנו נפגמה ונתקלקלה מאד על ידי מעשינו הרעים ומחשבותינו המגנות ודעותינו המבלבלות מאד, עד אשר אין אנו יודעים כלל לתת עצה בנפשנו איך להתנהג בשום דבר שבעולם. אנא ה', מלא רחמים, חמל עלי וחנני מאתך דעה שלמה, שאזכה לדעת שלם דקדושה, למען אדע את שמך באמת, ואירא ממך תמיד, ואזכה ליראה עלאה יראת הרוממות:

תפילה נגד חרדות ופחדים – חלק ב'

יהי רצון מלפניך ה' אלהינו ואלהי אבותינו אלהי אברהם אלהי יצחק ואלהי יעקב, האל הגדול הגיבור והנורא, שתרחם עלי ותמשיך ותשפיע עלי פחדך ואימתך ויראתך הקדושה, ותשמרני ותצילני מכל מיני יראות הנפולות יראות חיצוניות [פחדים ו/או חרדות].

ולא אירא ולא אפחד משום דבר שבעולם לא מחיה רעה ולסטים, ולא מפריצים ורשעים, ולא משום דבר שדרך בני אדם לפחד ממנו. מכולם תשמרני ותצילני שלא אירא ולא אפחד מהם כלל, רק אזכה להתבונן תכף במהירות גדול האמת לאמתו שאין בהם כח ליראנו ולהפחידנו, כי אם על ידי שנפלה ונתלבשה בהם היראה מלמעלה [לעורר אותי],

לא לפחד מאף אחד רק מאחד !

ואזכה להעלות היראה לשורשה להתיירא ולפחד ממך ומפניך, איום ונורא, באופן שאזכה ליראה קדושה באמת על ידי זה ולהעלות כל היראות הנפולות לשורשן ולמקומן.

ותעלני מדרגא לדרגא וממעלה למעלה, עד שאזכה לבוא ליראה עילאה בשלמות, שלא אצטרך עוד להמשיך עלי יראה [פחדים, חרדות] על ידי התעוררות מדברים תחתונים שנפלה בהם היראה העליונה [יראת השם יתברך],

רק אזכה להתעורר מעצמי ליראה שלמה מפניך, שתגדיל חכמתי ובינתי ודעתי בקדושה גדולה, עד שאזכה לבא ליראה עילאה בשלמות על ידי התבוננות לבי בגדולתך ורוממותך תתברך לנצח, אשר יראתך ואימתך על כל שנאני שחק, כל דרי מעלה ומטה.

כולם ירעדון ויפחדון מפניך, "מי לא יראך מלך הגוים כי לך יאתה, כי בכל חכמי הגוים ובכל מלכותם מאין כמוך, מאין כמוך ה' גדול אתה וגדול שמך בגבורה. אל נערץ בסוד קדושים רבה ונורא הוא על כל סביביו".

מלא רחמים אל גדול ונורא, תן לי יראה שלמה באמת, יראת הענש ויראת הרוממות בתכלית הקדושה בשלמות. עזרני והושיעני מהרה, וזכני שתהיה יראתך על פני לבלתי אחטא עוד שום חטא ועון כלל "אם און פעלתי לא אוסיף" ולא אשוב עוד לכסלה.

וזכנו ברחמיך הרבים אותי ואת זרעי ואת כל זרע עמך בית ישראל להתקרב לצדיקים אמתיים, שהם האוצר של יראת שמים, אשר הם מלאים יראה ואימה ופחד מאתך.

זכני להתקרב אליהם באמת, עד שאזכה לקבל על ידם יראה קדושה וטהורה, יראה תתאה ויראה עלאה לעילא ולעילא בתכלית השלמות באמת.

ותהיה בעזרי ותושיעני בכל עת שנזכה לשבר כל המניעות הגדולות והעצומות וכל המסכים המפסיקים והמונעים מלהתקרב לצדיקים יראי ה' באמת. הן מניעות מבני אדם קרובים ורחוקים גדולים וקטנים. הן מניעות המח, הן מניעות מחמת ממון, וטרחות ויגיעות, וכל שאר מיני מניעות ועיכובים ובלבולים, כולם אזכה ברחמיך לשברם ולבטלם, ולטרוח ולהתייגע בכל הטרחות והיגיעות ולבא בזריזות לצדיקי אמת. ואל ימנעני שום מונע ומעכב בעולם כלל.

יש לך פחדים, חרדות ?

פחד זה דבר טוב ובריא, זהו כוח שנותן לאדם לעצור ולחשוב לפני שעושה אם זה ברוחניות או בגשמיות, ודווקא על יד זה יכול להביא את האדם למידות טובות ויראת שמיים וחכמה כמ"ש ראשית חכמה יראת השם.

אבל לא להכנס לפניקה וחרדות… זה כבר פחד שבא מיראות נפולות – כשאין אמונה וידיעה חזקה שהכל מושגח משמיים ואין יסודות אמונה נכנסים יראות ופחדים מכל דבר אבל את הפחד הזה צריך להעלות ליראת השם וזאת עבודת ה'…

בכל אופן לפחד צריך – אבל רק מהשם יתברך בלבד, ולהתחזק באמונה ובטחון בהשם שלא יעשה לי שום עוול כי צדיק השם ולא עוולתה בו והכל בהשגחה פרטית!

ריבונו של עולם… רחם עלינו ולמדנו והורנו וחזקנו ואמצנו, ותן לי ולכל ישראל כח וגבורה בלב מן השמים, שמעתה לא אירא ולא אפחד עוד משום דבר שבעולם, רק אהיה בכל עת כגבור ערוך מלחמה, בלי שום פחד ו/או חרדה משום תאוה ומשום מחשבה ובלבול, ומשום אדם ומשום דבר שבעולם כלל, באופן שאזכה להנצל ולהמלט מכל מה שאני צריך להנצל ולהמלט ולא אשוב עוד לכסלה, ולא אפגום שום פגם כלל, לא במחשבה דבור ומעשה, ולא בראיית עינים ובשאר חושים. ותחזקני ותאמצני לדלג על כל המניעות ולשבר ולבטל כולם ולכנס לתוך הקדושה באמת, ולהתחיל מעתה להתקרב אליך באמת לאמתו כרצונך הטוב.

אבי שבשמים, רחם עלי, מלא משאלותי ברחמים, כי אין לי שום תקוה כי אם על תפילה ותחנונים, ועל כוחם הגדול של הצדיקים אמתיים, ואתה הטוב בעיניך עשה עמי. רחם עלי למען שמך ואל תטשני ואל תעזבני, עזרני הושיעני מלא רחמים "פעל ישועות בקרב הארץ". "אל תסתר פניך ממני ביום צר לי, הטה אלי אוזנך ביום אקרא מהר ענני, קרבה אל נפשי גאלה למען אויבי פדני, ועתה ירום ראשי על אויבי סביבותי, ואזבחה באוהלו זבחי תרועה, אשירה ואזמרה לה'. שמע ה' קולי אקרא וחנני וענני. פנה אלי וחנני, תנה עזך לעבדך, והושיעה לבן אמתך. עשה עמי אות לטובה, ויראו שנאי ויבשו, כי אתה ה' עזרתני ונחמתני. יהיו לרצון אמרי פי והגיון לבי לפניך ה' צורי וגואלי", אמן ואמן:

ויהיו דברי אלה אשר התחננתי לפני ה' קרובים אל ה' אלהינו יומם ולילה לעשות משפט עבדו, ומשפט עמו ישראל דבר יום ביומו, למען דעת כל עמי הארץ כי ה' האלוקים אין עוד":

ניתן לערוך בתרומה סימלית למוסודת ברסלב

פדיון נפש להמתקת פחדים, חרדות ו/או הסרת עין הרע בעופרת

שלחו בוואטסאפ 052-565-2005 שם פרטי ושם האמא עם תאריך לידה עברי

קישורים ממולצים: סגולה נגד פחדים וחרדות. טוב לקרוא גם פסוקי בטחון.

הראה עוד

מאמר מקושר

כתיבת תגובה

פתח שיחה
ברסלב מאיר - אנחנו פה לעזור לכם?
מרגישים פחדים וחרדות נשמח לעזור בתפילות פדיון נפש והדרכה אישית - בתרומה סימלית לטובת הישיבה... דברו איתנו כבר עזרנו למאות אנשים...