תפילה נגד קנאה | סגולה לבטל את הקנאה

תפילה נגד קנאה וסגולה מועילה לבטל את הקנאה :

מידה רעה יש באדם והיא מידת הקנאה, והיא נמצאת גם אצל אנשים גדולים, וצריך לעבוד עליה קשה להרחיקה מעל האדם, כי היא מידה שהורסת ומשחתת את כל השמחת חיים, ולא נותנת לאדם לראות את אשר ברכו האלוקים. וגם היא מסוכנת כמו שאחי יוסף רצו להורגו.., אז כנסו – תקרא את התפילה ואת הדברי תורה – בע"ה תמצאו את הדרך לצאת מהמידה הרעה הזאת.

תפילה לבטל את הקנאה

יהי רצון מלפניך יהוה אלהינו ואלהי אבתינו, אדון השלום, מלך שהשלום שלו. שתשים שלום בין עמך ישראל. ויתרבה השלום עד שימשך השלום בין כל באי עולם, ולא יהיה שום שנאה וקנאה ותחרות וניצחון וקנטור בין אחד לחברו, רק יהיה אהבה ושלום גדול בין כולם.

וכל אחד ידע באהבת חברו, שחברו דורש טובתו ומבקש אהבתו וחפץ בהצלחתו הניצחיית, עד שיוכלו להתוועד ולהתקבץ יחד כל אחד עם חבריו וידברו זה עם זה ויסבירו זה לזה האמת. עד שיוכלו לעורר זה את זה ולהזכיר זה את זה להסתכל על עצמו היטב היטב בעולם הזה. עולם העובר כהרף עין. צל עובר. לא כצלו של דקל ולא כצלו של כתל אלא כצלו של עוף הפורח. וידבר וישיח כל אחד עם חברו מהו התכלית מכל תאוות עולם הזה והבליו. ועל מה אתינן להאי עלמא שפלה.

וירבו לדבר זה עם זה באהבה ואחווה וחיבה גדולה באמת לאמתו מעומקא דליבא, בלי שום ניצחון וקנטור כלל. עד שיעורר כל אחד את חברו לשוב אל יהוה באמת, ולהשליך את אלילי כספו ואלילי זהבו. ולא ילכו עוד בשרירות לבם הרע ולא יטו אחרי הבצע כל ימיהם, ולא ירדפו אחר המותרות להרבות הון מהבל. ויגרשו הרוח שטות מקרבם. ויתרבה ויתגדל השלום בעולם, עד שישובו כל ישראל אליך באמת בתשובה שלמה כרצונך הטוב. עד שיתעוררו גם כל אמין דעלמא, ויכירו האמת לאמתו וישובו כלם אליך ויקבלו כלם את על מלכותך עליהם. ויקים מקרא שכתוב: "כי אז אהפוך אל כל העמים שפה ברורה לקרוא כולם בשם יהוה ו)לעבדו שכם אחד":

ונזכה לשיר ולרנן ולנגן לפניך ניגונים ושירות ותשבחות לשמך ולעבודתך באמת תמיד, עד שנזכה לעורר ברחמיך "שיר השירים אשר לשלמה", שיר המעלה על כל השירים. ונזכה לכל עשרה מיני נגינה שנאמר בהם ספר תהלים. ותברך אותנו בשלומך הטוב, ותשפיע שלום על עמך ישראל לעולם, שיהיה שלום בין כל ישראל בין אחד לחברו ובין איש לאשתו. ולא יהיה שום שנאה וקנאה ותחרות וקנטור בין כל ישראל עמך לעולם. ויתרבה ויתגדל השלום, עד שימשך שלום בין כל באי עולם עד שיכלו כל אחד ואחד לעורר את חברו אל האמת, שיסתכל על תכליתו הנצחי, ולא יבלה ימיו להבל ולריק, עד שישליכו כל איש את אלילי כספו ואלילי זהבו, וישובו כולם אליך באמת לעבדך באמת ביראה ובאהבה.

ותזכנו לקבל שבת שלום בשמחה וחדוה גדולה ועצומה תמיד, ותפרוס עלינו סכת שלומך. ונזכה שיהיה שלום בגופנו. ותרפאנו רפואת הנפש ורפואת הגוף, שלא יהיה מחלקת בין הארבע יסודות שבגופנו, רק כלם יתנהגו במזג השווה בשלום גדול. ותסיר מחלה מקרבנו, ותשלח רפואה שלמה לחולי עמך בית ישראל (ובפרט לפלוני בן פלוני וכו'):

ותעזרנו שיהיה שלום בממוננו. ותשלח ברכה והצלחה בכל מעשה ידינו ולא יעלה שום קנאה בלב שום אחד מישראל על ממון וחפצי חברו. ולא יהיה שום גזלות ועשק בינינו ולא יעלה קנאת אדם עלי ולא קנאתי על אחרים. ותזמין לנו פרנסותינו קדם שנצטרך להם. ואל תצריכנו לא לידי מתנת בשר ודם ולא לידי הלואתם:

וברחמיך תשים שלום בינך ובין ישראל עמך, ואהבתך אל תסיר ממנו לעולמים, ותמשיך שלום על ישראל עמך. ויהיה שלום גדול ונפלא בין אדם לחברו ובין איש לאשתו, ולא יהיה שום שנאה וקנאה ומריבה וקנטור בין אדם וחברו ובין איש ואשתו, ובפרט בין איש ואשה הכשרים, אשר ייחודם יקר מאד אשר בהם תולה ייחודא עילאה, ושכינה שרויה ביניהם. עזור ורחם שלא תהיה ביניהם שום שנאה וקנאה, בזכות וכח הספרים הנוראים הקדושים שנשרפו ונתעלמו מן העולם בשביל זה, כאשר גלית לנו על ידי חכמיך הקדושים. ועזרנו וזכנו שספרים אלו שנשארו מהצדיקים אמתיים מעט מהרבה, יתפשטו ויצאו בעולם, ויפוצו מעינותיהם חוצה, ויעשו פעלתם בשלמות. וימשך רוחו של משיח בעולם, ויהיה נעשה רוח קנאה לטהר את ישראל מזהמת תאוות ניאוף. שנזכה אנחנו וכל עמך בית ישראל לשבר ולבטל תאווה זאת מאתנו לגמרי, ולא יבא עלינו שום הרהור ומחשבה רעה חס ושלום, רק נזכה להיות קדושים ופרושים בקדשה ובטהרה גדולה כרצונך הטוב באמת. ולא נזדקק לזה כי אם בעת ההכרח בשביל קיום העולם.

ונזכה לכל בחינות שלום בתכלית השלמות, עד שנזכה לעורר כל העולם כולו לעבודתך באמת, וישובו כולם אליך ויעבדוך באימה וביראה ובאהבה. חוס וחמל עלינו, ומלא משאלותינו ברחמים. ברכנו בשלום אל רם ונשא, "יהוה עז לעמו יתן יהוה יברך את עמו בשלום". וקים לנו מקרא שכתוב: "כי בשמחה תצאו ובשלום תובלון, ההרים והגבעות יפצחו לפניכם רנה, וכל עצי השדה ימחאו כף. שלום רב לאוהבי תורתך ואין למו מכשול". עושה שלום במרומיו, הוא ברחמיו יעשה שלום עלינו, ועל כל ישראל, ואמרו אמן:

קנאה

מידה רעה ושמה קנאה | פרשת השבוע וישב

לכבוד… אחדשה"ט! בעזהי"ת אכתוב לך משהו הקשור עם פרשת השבוע.
וזהו (בראשית לז-ד, יא) "ויראו אחיו, כי אותו אהב אביהם מכל אחיו, וישנאו אותו… ויקנאו בו אחיו".
דרך העולם כשרואה שיש לחבירו מעלה שאין לו, או חפץ ונכס וממון שאין לו, מתעורר אצלו המידה הגרועה ששמה קנאה.
ולכן דרך הגוים לקנא וממילא לשנוא את היהודים,
כי הרי קנאה מביאה לידי שנאה,
ולכן דרך עמי הארץ לקנא ולשנוא תלמידי חכמים,
ודרך חילונים לקנא בשומרי תורה, ואכן לכולם יש הרבה מאד על מה לקנא.
ודרך הגויים לקנא בעם ישראל.

וזה בי' מה"ש חז"ל (פסחים מט:) גדולה שנאה ששונאים עמי הארץ לתלמידי חכמים, יותר משנאה ששונאים גוים את ישראל.
ותלמיד חכם ששנה ופירש גרוע יותר מכולם, והכל מחמת מידה מושחתת ושמה קנאה, וכנ"ל.

ואיתא בקדמונים (מבחר הפנינים) שמפחיתות הנפש שתקנא באוהב נח על טובתו, וכ"כ בס' אורחות צדיקים (השער הארבעה עשר) שאם הוא מקנא ביופיו של אדם או בגבורתו, או בעושרו, הרי אינו חפץ במה שגזר הבורא יתברך.

וזה דומה לעבד שיש לו תלונות על מעשה אדונו, ואינו מתרצה ברצון אדונו, אין זה עבד נאמן. כל שכן שאין להתרעם על רצון השי"ת.

ועוד איתא במבחר הפנינים, שהקנאה לבני אדם כחולי הגוף. ואמר : לא ראיתי חומס נפשו כמקנא, שהוא אבל תמיד, ונפשו דואבת ושכלו חסר.
ואמר המקנא ימיו מועטים, וימות ביגון.
ואמר החכם מי שיזרע השינאה (וי"ג הקנאה) יקצור החרטה, ושאלו חכם במה יתנקם אדם משונאו? אמר שיוסיף מעלה יתירה בעצמו.
ואכן המקנא בחבירו רק מפסיד ומפסיד, וכדכתיב (משלי יד-ל) ורקב עצמות קנאה.
ואמרו חז"ל (שבת קנב:) כל מי שיש לו קנאה בלבו – עצמותיו מרקיבים.
ואמרו (אבות פ"ד מכ"א) הקנאה והתאוה והכבוד – מוציאים את האדם מן העולם.
וכתיב (שה"ש ח-ו) כי עזה כמות אהבה, קשה כשאול קנאה.
ואמר משה רבינו (דב"ר ט-ה) מאה מיתות, ולא קנאה אחת.
ואמרו (שה"ש ח-ו) קשה כשאול קנאה שקנא עשו ליעקב, שקנאו אחיו ביוסף, שקנאו שאול בדוד וכו'.

ואמרו (שוחר טוב, תהלים ע) ווי להם לרשעים שאינם מתים לעוה"ב אלא מן הקנאה שהם רואים, וכן הכעס אחר הקנאה, עיי"ש.
ואמרו (ילקוט שמעוני, משלי תתקלה) על ג' עבירות הצרעת נדבקת לבריות.. מקנאה, כמו שנעשה במרים.

קנאה

וכן חלישות הדעת הוא גורם מרכזי לקנאה (ע' סנהדרין צג:)

ומקנאה, אדם יכול להשחית את נפשו עד כדי להפוך להיות רוצח, וכמ"ש חז"ל (זוה"ק בראשית, דף לו עב ובדף נד עב) אמר ר' יהודה מאי דכתיב (בראשית ד-ח) ויהי בהיותם בשדה (קין והבל)? מאי שדה? דא אתתא, ועל דא קם וקטיל ליה, וקני קין להבל על נוקביה. רבי חייא אמר הא חזינן דכתיב (שם-ה) ויחר לקין מאד ויפלו פניו (קנא בהבל) על דלא אתקביל קורבניה (על שלא התקבל קורבנו של קין שהביא מהסחורה הלא טובה שלו, כמו הקורבן של הבל שהביא להשם את המייטב שהיה לו), אמר ליה הכי הוא (אכן קין הרג משום קנאה).

ואמרו חז"ל (מגילה טז.) אחשורוש נתקנא בושתי וקטלה, עכשיו איקני בדידי, ומבעי למקטלי. והכל מכח מידותיו הרעות ועכירת דמיו המביאים אותו לידי קנאה, ולכן העובד על מידותיו לזכך דמיו ינצל מכך,

וגם יש פעולות טכניות גשמיות המועילות לכך כגון הא דאמרו חז"ל (בק' פב.) חמישה דברים נאמרו בשום, מכניס אהבה ומוציא את הקנאה (ולכאורה הוא משום ששום מנקה ומזכך את הדמים),

וכן אמרו חז"ל (ב"מ קז:) יג' דברים נאמרו בפת שחרית, מוציא את הקנאה ומכניס את אהבה (ולכאורה הוא משום שמביא יישוב הדעת, ומוריד ומסלק השמרים שבמוח. וגם מבריא מרוצת הדמים).
ואפילו אנשים גדולים יכולים להכשל בכך, אם לא יעבדו על עצמם (ראה תענית דף ח. ב' ת"ח, עיי"ש).
וכל אדם צריך להזהר מלהטיל קנאה בין הבנים והתלמידים וכל אדם.
וכן יש להזהר מקנאת הגוים, מאד מאד. ומקרא מלא הוא (בראשית מב-א) למה תתראו.
ומותר לבקש מה' "גם אני רוצה". אבל אסור לקנאות ולרצות שהטוב יפסק מהזולת.

ויש גם קנאה חיובית וכמ"ש חז"ל (ב"ב כא.) קנאת סופרים תרבה חכמה (וגם שם יש להזהר).

 

בברכת התורה וכטו"ס

ראש ישיבת ברסלב "נצח מאיר" שמעון יוסף הכהן ויזנפלד

תרומות יתקבלו בברכה 050-4161022 

הראה עוד

מאמר מקושר

כתיבת תגובה