תפילה על חינוך הילדים

תפילה על חינוך הילדים – לקט תפילות מליקוטי תפילות לרבי נתן מברסלב על חינוך הילדים שיהיו בריאים הנפש וגוף ובעלי מידות טובות ודרך ארץ. טוב לומר תפילה על חינוך הילדים – בכל עת וזמן.., וגם נהגו לומר תפילת השל"ה הקדוש ערב ראש חודש סיון!

רבונו של עולם, תרחם עלינו ברחמיך הרבים ותזכה אותנו וכל עמך בית ישראל, שיהיה נשאר מאתנו שארית בארץ בעולם הזה אחר הסתלקותנו מן העולם לאורך ימים ושנים, שנזכה שיתקיימו זרענו וזרע זרענו לעד ולדורות עד סוף כל הדורות, ויתקיים שמנו וזכרנו לעולם על ידי זרענו שישארו אחרינו,

ותזכנו בבנים ובבנות הרבה בקדושה ובטהרה, ונזכה לראות בנים לבנינו, ולא יהיה בנו ובזרענו עקר ועקרה, ותרחם עליהם ותשפיע עליהם חיים ואריכות ימים ושנים, ותאריך ימי בנינו ובנותינו וכל יוצאי חלצינו כולם יאריכו ימים ושנים טובים, יבלו ימיהם בטוב ושנותיהם בנעימים, וכולם יהיו עוסקי תורתך לשמה ומקיימי מצוותיך,

ויהיו כולם קדושים וטהורים מכל חטא ועוון, ויעשו רצונך, ויעסקו בעבודתך באמת כל ימיהם לעולם, באופן שבנינו אחרינו ימשיכו שכל הפנים בעולם אחר הסתלקותנו, ויגלו ויפרסמו אלקותך ואדנותך בעולם, ויהיה נשאר זכרנו לדורי דורות לעולם ועד:

ותברך את כל מעשה ידינו, ואת פרי בטננו, ויהיו בנינו ובנותינו חיים וקיימים בעבודתך ובתורתך וביראתך לאורך ימים ושנים טובים, ותרחם על צאצאינו וצאצאי עמך בית ישראל (ובפרט על צאצאי פלוני בן פלוני וכו') ותמשיך עליהם חיים טובים וארוכים.

 ויהיו כל יוצאי חלצינו מאריכים ימים ושנים טובים, ילכו יונקותם וירבו פארותם, ויהיו צאצאיהם כעשב הארץ, ותצילם ברחמיך מצער גדול בנים חס ושלום, רק כולם יזכו לגדל בניהם ובנותיהם לתורה ולחופה ולמעשים טובים, הן הנולדים כבר, הן העתידים להיולד להם, כולם יאריכו ימים ושנים טובים, וכולם ישאירו שארית בארץ ויתרבו צאצאיהם כחול הים וככוכבי השמים לרב, לעד ולדורות עד סוף כל הדורות. (ליקוטי תפילות כא).

ותעזור לי ותושיעני ותרחיב את ידי שאזכה לתן לתלמידי חכמים וצדיקים אמתיים מעות הרבה על פדיון נפשי ונפש בני ובנותי וכל יוצאי חלצי, בתוך נפשות כלליות עמך ישראל, עד שנזכה ברחמיך שיהיו נמתקין כל הדינים בשורשן, ויתגבר מדת החסד על מדת הדין, ותעורר ברחמיך החסד העליון עלינו, ומשם יהיו נמשכין עלינו חסדים טובים תמיד (ליקוטי תפילות מא).

וזכנו ברחמיך הרבים לבנים חיים וקיימים לעבודתך וליראתך ולתורתך (כשרוצה להתפלל על מי שיש לו צער גידול בנים ר"ל יזכירו כאן ויאמר ובפרט לפב"פ וכו') חוס וחמל ורחם ותן לבנינו ולבנותינו ולכל יוצאי חלצינו חיים טובים וארוכים (ובפרט להילד פב"פ וכו' ולהילדה פב"פ וכו') רחם עליהם ועלינו בזכות אבותם, ותן להם חיים טובים וארוכים, ותאריך ימיהם ושנותם יהמו נא ויכמרו נא רחמיך עליהם ועלינו, ותאמר די לצרותם.

"היטיבה ה' לטובים ולישרים בלבותם", יהי שלום בחיילם שלוה בארמנותם "אין פרץ ואין יוצאת ואין צוחה" ברחובותם, לעד ולדורות, ולדורות דורותם ראשיתם מצער, ישגה מאד אחריתם כאשר השמים החדשים והארץ החדשה, כן יעמד זרעם ושמותם ותציל אותם וכל ילדי עמך בית ישראל מעין הרע ומפגע רע ומכל מיני נגע ומחלה, ותשלח להם רפואה שלמה מן השמים לכל רמ"ח אבריהם ושס"ה גידיהם,

ויזכו להיות חיים בריאים וקיימים יבלו ימיהם בטוב ושנותיהם בנעימים, ונזכה שיצאו מהם דורות הרבה ודורי דורות עד סוף כל הדורות רחם עליהם ועלינו למען שמך, ותגדלם לתורה ולחפה ולמעשים טובים, לאורך ימים ושנים "עוד ינובון בשיבה דשנים ורעננים יהיו. (ליקוטי תפילות תפילה מח).

ותזכנו להוליד בנים חיים וקיימים לעבודתך וליראתך ולתורתך ותעזרנו שתהיה אכילתנו וזווגנו בקדושה גדולה, עד שנזכה להוליד גופים זכים וקדושים, שיהיו כולם ראוים לקבל נשמות גדולות, נשמות קדושות, שיהיה להם השגה גדולה, שיזכו להשיג בעולם סוד העיבור לדעת סוד תהלוכת הגלגלים וכל הדברים והשנויים הבאים על ידם כרצונך הטוב אשר אתה מנהיג אותם ברחמים על-ידי הנשמות והשכליים הגבוהים ויקים מהרה מקרא שכתוב:

ושמרתם ועשיתם, כי היא חכמתכם ובינתכם לעיני העמים, אשר ישמעון את כל החוקים האלה, ואמרו רק עם חכם ונבון הגוי הגדול הזה.

שנזכה להוליד הנפשות בנקל, בלי קשוי הולדה כלל, ונזכה לגדלם בנחת ובשלום בלי שום צער גדול בנים כלל, ותשפיע עלינו ברחמיך הרבים יראה ואהבה, ונזכה ליראה ולאהבה את שמך באמת, ועל ידי זה תמשיך עלינו כוח הידיים העליונים הקדושים, יד החזקה ויד הגדולה, ועל ידי זה נזכה להוליד ולגדל את הנפש בנחת ושלוה, בלי שום קשוי הולדה ובלי שום צער גדול בנים כלל להתפלל על אלו שיש להם צער ויסורים מגידול בנים ר"ל.

תפילה על חינוך הילדים

רבונו של עולם רבונו של עולם, אתה ידעת את צערם ומכאובם הקשה של הילדים הרכים האלה, וצער ומכאוב של אביהם ואמם וכל קרוביהם וכל המצטערים בצרתם, כי רע ומר כי נגע עד הנפש, בכה יבכו הרבה בכה, ודמעתם על לחים אתה אל ראי הרואה "את דמעת העשוקים האלה ומיד עושקיהם כח, ואין להם מנחם",

חמול על רתיחת דמעתם ואנקתם ואמר לצרותם די, ואל תעשה להם כחטאם ולא כעוונותיהם תגמל להם "כי אתה ה' טוב וסלח ורב חסד לכל קוראיך", ואתה מקים את העולם בחסדיך, וכמה עכו"ם ורשעים גמורים מגדלים את בניהם, כי אתה חפץ בקיום העולם, ואין אתה חפץ בהשחתת העולם,

חוס ורחם וחמול על נפשות עמך ישראל ותאמר למלאך הרף ידיך, וישוב חרבו אל נדנה, יעוררו רחמיך וחנינותיך באהבה ובחמלה יתרה על עמך ישראל הקדוש, ותעזור ותושיע ותגן עליהם, שיזכו כולם לגדל את כל בניהם ובנותיהם בנחת ובשלום ושלוה בלי שום צער כלל, לתורה ולחופה ולמעשים טובים לאורך ימים ושנים טובים.

תפילה על הילדים לבריאות איתנה

ותמשיך עליהם חיים ואריכות ימים ושנים מאתך ממקור החיים, (ובפרט על פלוני בן פלוני וכו') רחם נא קהל עדת ישורון, סלח ומחל עוונם, והושיענו אלקי ישענו, שנזכה כולנו אנחנו וכל עמך בית ישראל, לגדל את כל בנינו ובנותינו בנחת לחיים טובים ארוכים ולשלום.

ועשה למען אבותינו ולמען כל הצדיקים אמתיים שבכל דור ודור ושבדור הזה, ותחמול ותרחם ותושיע ותציל את יתר הפלטה, את הילדים שנולדו כבר ואשר עתידין להולד, ותצילם מחולי המאזלין [חצבת, אדמת] והפאקין [אבעבועות רוח] ומכל מיני מחלה וכאב ומחוש שבעולם,

ותחזקם ותבריאם ותחים ותחלימם, ותעזור לאביהם ואמם שיזכו לגדלם בנחת ולחנכם בעבודתך ויראתך לאורך ימים ושנים טובים ויזכו לראות מהם בנים ובני בנים עוסקים בתורה ובמצות לדורי דורות עד סוף כל הדורות ויתרבו עמך בית ישראל "כחול הים אשר לא ימוד ולא יספר מרב" רחם רחם אב הרחמן.

אב החמלה אב החנינה אב החסד, רחם נא על יונה אילמת כמונו היום כי אין מי יעמד בעדנו אלא שמך הגדול יעמד לנו בעת צרה, חוסה עלינו ועל כל ישראל ברחמיך הרבים, ואל תשפך חרונך עלינו כי שמך נקרא עלינו אל תניחנו ואל תעזבנו ואל תיטשנו, יהמו נא מעיך ורחמיך עלינו, ואל תפן אל רשענו ואל תסתר פניך ממנו, ואל תתעלם מתחנתנו.

יהי נא חסדך לנחמנו, טרם נקרא אליך עננו, טרם נדבר אתה תשמע רחמנא דעני לעניי ענינא, רחמנא דעני לתבירי לבא ענינא, רחמנא דעני למכיכי רוחא ענינא, רחמנא ענינא, רחמנא חוס, רחמנא פרק, רחמנא שזיב, רחמנא רחם עלן, השתא בעגלה ובזמן קריב, (עד כאן). (ליקוטי תפילות תפילה סא).

ה' אלקים אתה ידעת כמה וכמה מזיקים לעבודתך חכמות חיצוניות , רחם עלינו ועל זרענו ועל כל זרע עמך בית ישראל, ושמר והצל כל ילדי עמך בית ישראל מכל הכתות הרעות האלה, שלא יתפסו ברשתם בימי נעוריהם ותעזור ותגן ותושיע לנו בכל עת,

ותורנו ותלמדנו תמיד שנזכה לידע איך להתנהג עם בנינו וזרעינו מקטנותם, איך לשמרם ולמלט נפשם מן הכתות הרעות האלה, ולחנכם לטובה בדרכיך הקדושים והאמתיים, שילכו בדרך הישר והאמת (מידות טובות ודרך ארץ על פי תורתך הקדושה) בתמימות ופשיטות כרצונך הטוב באמת, כאשר קבלנו מאבותינו ורבותינו הקדושים.

תפילה על הילדים לחיוך תורה ומצוות ואמונה בה'

ונזכה להודיע לכל בנינו ודורותינו הבאים אחרינו ולכל דורות זרע ישראל, את כל מעשי ה' הגדול אשר עשית עמנו מימי אבותינו עד הנה בכל דור ודור "למען ידעו דור אחרון בנים יולדו יקמו ויספרו לבניהם", ונזכה לקים בשלימות מקרא שכתוב: "והודעתם לבניך ולבני בניך", להודיע להם קדושת אמונתנו הקדושה והטהורה והתמימה,

ותרחם על כל ילדי עמך בית ישראל מקטנותם, שיזכו לקבל הבל פיהם שאין בו חטא מהמשכנות הקדושים של הצדיקים האמתיים, אשר כל אחד ואחד בונה משכן קדוש אשר משם מקבלים התינוקות של בית רבן הבל פיהם הקדוש שאין בו חטא: (ליקוטי תפילות תפילה צ).

אנא ה', רפאינו ה' ונרפא הושיענו ונושעה כי תהילתנו אתה והעלה רפואה שלמה לכל תחלואינו ולכל מכאובינו ולכל מכותינו:

[להתפלל על הילדים של בני הצדיקים שהיה להם צער גידול בנים רחמנא ליצלן] (ובפרט לפלוני בן פלוני), אל נא רפא נא לו רפואה שלמה, ותן לו חיים ארוכים וטובים ויחיה ויאריך ימים ושנים בטוב ובנעימים, ותרפאהו ותחלימהו ותחיהו, ויזכו אביו ואמו יולדיו לגדלו בנחת ובשמחה לתורה ולחפה ולמעשים טובים לאריכות ימים ושנים טובים, ויזכו לראות ממנו בנים ובני בנים עוסקים בתורה ובמצות.

מרא דעלמא כלא, חוס וחמל עליהם ועלינו ועל כלליות עמך ישראל, עמך הקדוש אשר בהם בחרת, ואמר לצרותם די, כי כבר סבלו צער גדול בנים הרבה יותר מדי בעוונותינו הרבים.

תפילה על הילדים שימצאו את זיווגם

ותזכנו אותי ואת זרעי וכל עמך בית ישראל, שיצאו מאתנו דורות רבים, ויתרבו עמך "ישראל כחול הים אשר לא ימוד ולא יספר" מרב ותרחם עלינו ותגן בעדנו ותשמרנו ותזכנו שיהיה זווגנו בקדושה ובטהרה גדולה ותהיה בעזרנו ותצילנו, שלא יהיה התעוררות זווגנו מאהבות רעות מאהבות הנפולים חס ושלום, רק כל התעוררות זווגנו יהיה נמשך מהשפעת הנועם העליון, מהאהבה הקדושה הנמשכת משם על ידי הכלי של צדקה.

ויהיה זווגנו בקדושה גדולה ובצניעות גדול, בענוה באימה ביראה ברתת וזיע ולא נכון בשביל הנאת גופנו כלל, רק כל כוונתנו יהיה לשמך ולכבודך כדי לקים מצותיך, כדי להוליד בנים חיים וקיימים לעבודתך וליראתך, למען יגדלו כבודך בעולם.

ונזכה שכל בנינו וכל דורותינו יעסקו בתורתך ובמצותיך, ויעשו רצונך תמיד, ויגדלו ויפרסמו כבודך בעולם, וישלימו כוונת הבריאה אשר היתה רק בשביל זה, כדי לגלות כבודך הגדול והקדוש.

ועל ידי כל זה נזכה למוחין של ארץ ישראל שנקראים נועם, ולתקן כל המוחין של חוץ לארץ שנקראים חובלים ויכללו המוחין של חוץ לארץ בתוך המוחין של ארץ ישראל, באופן שיתתקנו על ידי זה, עד שיהיו כל המוחין בבחינות מחין של ארץ ישראל ועל ידי זה יהיה נמשך שלום גדול בעולם: (ליקוטי תפילות חלק שני תפילה א טו).

כמה מאמרים על חינוך

עוד תפילות מועילות על חינוך הילדים

הראה עוד

מאמר מקושר

כתיבת תגובה