תפילה על שפיכות דמים בעם ישראל | 1 מהרמח"ל 2 מליקוטי תפילות

תפילה על שפיכות דמים בעם ישראל כשיש רצח מתועב של מחבלים או כל פיגוע אחר בעם ישראל ראוי לכל אחד לצעוק מעומק ליבו על הגלות שעם ישראל רחוקים ומופקרים ביד שונאיהם.

תפילה על שפיכות דמים בעם ישראל התפילה הראשונה מהרמח"ל, השניה מליקוטי תפילות, ולאחר מכן עוד 2 תפילות קצרות מהרמח"ל ביחד הם נפלאות ועושות פלאות בשמיים לרחם על עם ישראל בימים שהם בגלות בארץ ישראל תחת שלטון מדינת ישראל.

תפילה על שפיכות דמים בעם ישראל

אל אחד יחיד ומיוחד. רעה את צאן ההרגה, ישראל שהם נהרגים על ייחוד קדושת שמך. ויש מהם שנשפך דמם על הארץ להיות משכך חמתך בו. וזה דם מצד דין קשה שבו נשפכה חמתך, שנאמר שפך כאש חמתו, וכן דם זה היה שפוך ותוסס על הארץ. ועוד עניים שבישראל שנאמר בו "עני חשוב כמת", בעבור ס"מ הרשע שנוטל מהם כל טוב כמו שעשה אליפז ליעקב, ואחרים שסובלים כמה חרפות עליך שנשפך דמם בקרבם בבושה שלהם שהיא לילית שפחה רעה ששולטת עליהם ונאמר בה "כסתה כלמה פני".

ריבון כל העולמים. הבט לברית בדם ברית שהוא מעביר חמתך מישראל, נאמר בהם "גם את בדם בריתך שלחתי אסיריך מבור אין מים בו", וזה ברית אמת ששקר עבר ממנו שהיא ערלה ובו זוכים ישראל לתורתך אמת ועל זה אמר דוד דרך שקר הסר ממני ותורתך חנני, בעבור אמונתם של ישראל ונאמר בה "דרך אמונה בחרתי",

ותקותם שהם מקוים לפניך, וזה היה מעביר מהם חרון אפך, ומה שאמר דוד "קוה קויתי יהוה ויט אלי וישמע שועתי", מיד "ויעלני מבור שאון מטיט היון", "שלחתי אסיריך מבור אין מים בו". לישועתך קויתי יהוה.

"על כל פשעים תכסה אהבה", על כן ברחמיך תמחול ותסלח לעמך ישראל על כל חטאינו ועונותינו ופשעינו במחילה גמורה באמת על ידי אהבה הקדושה הזאת:

וברחמיך הרבים תזכור את כל הדמים שנשפכו [ונשפכים] בישראל בכלל ובפרט, הן שפיכות דמים ממש שכבר נשפך דם ישראל הרבה הרבה מאד, מיום החורבן עד הנה, "שפכו דמם כמים סביבות ירושלים ואין קובר",

הן שפיכות דמים על ידי בושות וחרפות שסבלו ישראל [והלומדי תורה] בכל דור, ובפרט שפיכות דמים הרבה של כל הקדושים והצדיקים שנשפך מהם דמם כמים [במיוחד על ידי רודפי הלומדי תורה בארץ ישראל].

וכל אלו הדמים יהיו במקום תיקון השחיטה להמטעמים של המצוות שלא יהיו בבחינת אבר מן החי, רק יהיו נתרין באכילה על ידי שפיכות דמים האלה. ועל ידי זה תטעם את המטעמים הקדושים של כל המצוות עשה שתקנו לפניך כל הצדיקים שבכל דור וכל ישראל בכלל, ועל ידי זה יתעורר אהבתך על עמך ישראל, ואהבתך אל תסיר ממנו לעולמים, ותכסה על כל הדמים באהבה הקדושה הזאת, ועל ידי זה יתכסו כל פשעינו ממילא. וברחמיך תעלה את כל הנשמות הנפולות שאין להם עליה כי אם על ידי שפיכות דמים של אדם גדול.

רחם עליהם בזכות וכח השפיכות דמים הרבה שנשפך מגדולי הצדיקים הנוראים בלי שעור בחינם, בזכותם רחם על כל אלו הנשמות הנפולות, כי אתה לבד יודע הרחמנות שעליהם, ותעלה אותם מנפילתם, ותכסה על פשעיהם באהבה, ויתהפכו כל העונות לזכיות:

מלא רחמים אוהב עמו ישראל, הבוחר בעמו ישראל באהבה, עוררה אהבתך עלינו, וקומה והושיענו ומלא משאלותינו לטובה ברחמים, ורחם על כל נשמות עמך ישראל החיים והמתים. ותן בלב הצדיקים אמתיים שיעסקו בתיקוננו תמיד, וימהרו לפעל חפצם ורצונם לתקננו כולנו מהרה, ונשוב אליך באמת מהרה.

ונזכה להיות כרצונך הטוב תמיד מעתה ועד עולם אמן סלה:

אל אחד יחיד ומיוחד. אל אמת חי וקים לעד, הלעד יעשן אפך להסתיר אור קודשך ממקוים לך? תן לנו אמתך..; אתה אחד נאמן, אתה נמצא למקוים לך אדון יחיד, לישועתך קויתי יהוה.

הראה עוד

מאמר מקושר

כתיבת תגובה