תפילה קצרה | תפילה שלא לבוא לידי חולי וצרה

תפילה קצרה | תפילה שלא לבוא לידי חולי וצרה

ספר עבד המלך (איוב לו יט)

לעולם יבקש אדם רחמים שלא יחלה, שאם יחלה אומרים לו הבא זכות והפטר (שבת לב).

ויתפלל שלא יבוא לשום צרה, ובין על גשמיות ובין על רוחניות יהי' אדם מקדים תפילה, וישפוך תחנונים לפני השם יתברך שיצילהו מכל חטא ועון ומכל מחלה ומכל דבר רע.

וטוב להתפלל  תפילה קצרה זאת לפרקים – ויאמר :

ריבונו של עולם, עזור נא לי ולכל בריאי עמך בית ישראל שלא נחלה, ולא נחטא, ולא נפול למיטה חס ושלום, ולא נצטרך ללכת לרופאים ולא להתעסק ברפואות.

ולכל  חולי עמך בית ישראל שלח להם רפואה שלמה במהרה.

ותצילנו מכל מיני צרה, צער דוחק ועוני, ומכל דבר רע, כדי שנוכל לעבוד עבודתך וללמוד תורתך לשמה בלי שום מונע.

(תוספת קטנה מליקוטי תפילות לרבי נתן מברסלב) כי אתה מלא רחמים יודע תעלומות, מרום וקדוש, פועל גבורות, עושה חדשות, בעל מלחמות, זורע צדקות, מצמיח ישועות, בורא רפואות, נורא תהלות, אדון הנפלאות, המחדש בטובו בכל יום תמיד מעשה בראשית, אשר אתה עושה בכל יום תמיד נסים ונפלאות חדשות גדולות ונוראות מאד מאד, אשר נעלמו ושגבו מאתנו מאד.

טוב תמיד לעשות – פדיון נפש -לפני שבאים צרות

ליקוטי עצות (ברסלב) ערך צדיק.

טוב מאד להאדם להרגיל את עצמו, ליתן בכל פעם על פדיון נפש לצדיקים ויראים כדי להמתיק ולבטל ממנו כל הדינים,

היינו אפילו כשאין לו צרה חס ושלום, אף על פי כן יתן בכל עת על פדיון נפשו ובני ביתו,

כדי להקדים צרה למכה דהיינו להמתיק מעליו הדינים שלא יבוא לידי צרה, חס ושלום.

רוצה להעביר מעות פדיון נפש לטובת חסידי ברסלב ? כנס לדף התרומות..

הראה עוד

מאמר מקושר

כתיבת תגובה