יום העצמאות | חג המנגל

יום העצמאות של עם ישראל תלוי באמונה

ברכות ואיחולים חג העצמאות – יום העצמאות לקט מאתר הברכות של ישראל.

והנה כל אומות העולם סופרים את ספירתם ומחשיבים את תאריך יום העצמאות עלי ארצם ואדמתם. והוא היום הכי חשוב ושמח שלהם, וכל אחד ואחד מהם חוגגים את יום העצמאות בדרכו הוא.

כי באמת כל אומה ואומה תלויה בארצה ומולדתה, ואם אין להם פיסת ארץ ומולדת, הרי הם לא אומה ולאום. שונה הוא עם ישראל שלא מונים מניניהם מאז נכנסו לארץ ישראל, אלא לפי האמונה הקדושה…

יום העצמאות של עם ישראל תלוי רק באמונה !

בס"ד, ירושלים עיה"ק תו"ת בב"א, יום ו' עש"ק לסדר פרשת במדבר.

לכבוד… אחדשה"ט! בעזרת השי"ת אכתוב לך משהו הקשור על פרשת השבוע,

פרשת במדבר ברסלב עלון שבועי לשבת

וזהו (במדבר א-א) "וידבר ה' אל משה, במדבר סיני, באוהל מועד, באחד לחודש השני, בשנה השנית, לצאתם מארץ מצרים".

והנה כל אומות העולם סופרים את ספירתם ומחשיבים את תאריך יום העצמאות עלי ארצם ואדמתם. והוא היום הכי חשוב ושמח שלהם, וכל אחד ואחד מהם חוגגים את יום העצמאות בדרכו הוא. כי באמת כל אומה ואומה תלויה בארצה ומולדתה, ואם אין להם פיסת ארץ ומולדת, הרי הם לא אומה ולאום.

שונה הוא עם ישראל שלא מונים מניניהם מאז נכנסו לארץ ישראל, או מאז גמר הכיבוש וחילוק הארץ ושבטיהם, אלא מאז יציאת מצרים,

שהוא תאריך שמנציח דבר רוחני חשוב שהוא עיקר העיקרים, והיא האמונה הקדושה,

שכל אחד ואחד מעם ישראל ראה במו עיניו וחש באופן הכי מוחשי את אלוקותו יתברך

ע"י שהתרחש לעיניהם עשר המכות שקיבלו המצרים,

ובעקבותיהם שיחררום מהעבדות לחֵירות, ויצאו מארצם,

ואח"כ באותה תקופה ניסים ופלאות בקריעת ים סוף ובמה שעברו כל המיליונים בחרבה ביבשה בתוך הים.

שבזה התאמת אצל אבותינו האמונה הקדושה באופן מוחשי,

ואת הזיכרון הזה מחוייבים כל עם ישראל עד סוף כל הדורות, כי הוא מיסודות האמונה.

וכמ"ש (דברים טח-ג) למען תזכור את יום צאתך ממצרים כל ימי חייך.

ואין עם ישראל תלוי בשום פיסת אדמה (טריטוריה בלע"ז), כי אע"פ שארץ ישראל קדושה מאד מאד ומעלותיה נשגבות,

מכל מקום בכאלפיים שנות גלותינו בערך נשארנו אותו עם ישראל עם האדמה והארץ ובלעדיה.

וכן להיפך רח"ל הרבה נעקרו משורשם ונצחיותם במדינת ישראל [אמר המעתיק : בדיוק היום סיפרה לי מורה בבית ספר במדינת ישראל שהתחילה לחזור בתשובה ולחזק בחורים ובחורות שבורים הרוסים לא יוצלחים בלב ובנפש – לחזקם ולעוררם באמונה הקדושה ובתורה ומצוות. סיפרה שזומנה לבירור ונזיפה והזהרה על הפעילות הנ"ל שאינה מתוקף תפקידה והיא נגד החוק ומסגרת בית הספר !!! היעלה על הדעת בארץ היהודים – כך מתנהגת מדינה של יהודים ??).

ע"י שנמשכו והתנהגו אחרי כל מיני דעות כוזביות שהם היפך רצונו יתברך היפך תורתינו הקדושה.

וכן תמצא בכל התאריכים שעם ישראל זוכר ומקדש שיש בהם תועלת רוחנית המחזקת את אמונתנו הקדושה, כגון מעמד הר סיני, שכל עם ישראל ראו עין בעין התגלות אלוקותו יתברך וגם על הזיכרון הוזהרנו, וכמ"ש (דברים ד-ט) רק השמר לך ושמור נפשך מאד, פן תשכח את הדברים אשר ראו עיניך, ופן יסורו מלבבך כל ימי חייך, והודעתם לבניך ולבני בניך יום אשר עמדת לפני ה' אלקיך בחורב.

וכן בחנוכה, אע"פ שהשי"ת עשה פלאי פלאים כשמסר גיבורים ביד חלשים, רבים מאד מאד מאד, ביד מעטים מאד מאד מאד, וגיבורים ביד חלשים, וזדים ביד עוסקי תורתיך, מ"מ לדורות עולם אין אנו חוגגים כלל את נס התגברות המכבים על אימפריה עולמית, אלא אנו חוגגים את הנס הרוחני נטו שנעשה לאבותינו עם פך השמן הטהור, ולזכר זה אנו מדליקים נרות בברכה כל ימי החנוכה.

וכן בפורים אין אנו זוכרים וחוגגים את גבורת צבאות מרדכי (שלא היו), אלא זוכרים מה שהמן הרשע ועושי דברו ביקש להשמיד להרוג ולאבד את כל היהודים, והשי"ת ברחמיו הרבים הפר את עצתו וקילקל את מחשבתו. נמצא שלא כדרכי האומות דרכינו, לא בזה ולא בשום דבר.

(וכמה מצער לראות אחינו הטועים, אשר עזבו מקור מים חיים, לחצוב בורות אשר לא יכילו המים, (ירמיה ב-יג), ומתביישים בתורת ה' וכל תשוקתם להתדמות לגויים,

אשר בלאו הכי (הגויים) מואסים בהם (באחינו הטועים החילונים שמנסים להדמות להם ומעשיהם) ושונאים אותם תכלית השנאה,

על אף כל הליקלוקים והחנופה וההתרפסות,

וזה… מגודל רחמיו יתברך, להזכירם שהם יהודים.

וע"כ תמיד העיקר לזכור ולעשות את העיקר עיקר, דהיינו החלק הרוחני של הדברים וחיזוק האמונה הקדושה.

וע"כ גם בסעודת מצוה, כגון בר מצוה, אירוסין, נשואים, שבע ברכות, ברית מילה פדיון הבן וכו', העיקר צריך להיות על רצון ה' והמסר הרוחני שבדבר.

(ולא כטועים עיקר מחשבתם על טיב האולם והאוכל, ועל שאר ההבלים).

ויהי רצון שתמיד נזכה לעשות נחת רוח לפניו יתברך

בברכת התורה וכטו"ס – ישיבת ברסלב מאיר הר' שמעון יוסף הכהן ויזנפלד

הראה עוד

מאמר מקושר

כתיבת תגובה