לימוד ועסק התורה

(במדבר יט ב)"זאת חוקת התורה אשר ציוה" ותרגם אונקולוס "דא גזירת אורייתא" .

לימוד ועסק התורה :

כי בלימוד ועסק התורה יש כמה אופנים, כי יש לימוד ויש לימוד .יש לימוד שהוא לימוד מלמעלה, לימוד רדוד,מבין ולא מבין, וחושב שמבין ובאמת לא  מבין, ויש לימוד מתוך עמל ועיון ועסק רב ,שמעמיק וחופר וחוקק, איש לפי יכולתו .

וכן יש לימוד בנמנום ובלי חיות,

וש לימוד בעירנות וחיות מלא ,ובקול וברגש,באופן שכל כולו נמצא בתוך הלימוד ,ואין לו בעולמו כי אם הלימוד התורה שהוא עוסק בו .

וכן יש לימוד בעצלות ועצלתיים,

מתוך פיהוקים והפסקות רבות, ויש לימוד בשמחה וזריזות , שכל חושיו ורצונותיו,נתונים על לימודו , ולומד כפי יכולתו שעות רבות ועידן עידנים טובא בלי הפסקה כלל, ולא רק שאינו חש צורך להפסיק להתאורר קצת , אלא אדרבה מצטער הוא שבדלית ברירה , חייב להפסיק. וזה בחינת פרשת השבוע "זאת חוקת התורה אשר ציוה משה".
היינו הוא הלימוד אשר ציוה ה',הוא הלימוד אשר עושה חקיקה בליבו של אדם,,היינו הלימוד בקול ובהתפעלות ובחיות ובשמחה ובעיון ובחקיקה וחפירה.

ואשר הלומד תוה"ק מתוך דביקות בה', כידוע ומפורסם מהבעל שם טוב הקדוש זיעוכי"א ,שכל הזמן היה מפסיק להזכיר לעצמו שהוא לומד תורת ה' וזהו רצונו יתברך,וזה עושה נחת רוח לבורא יתברך שמו,ולא רק לומד חכמה ככל החכמות ,להשיג החכמה וכבוד וכו'.

והנה כתב בשולחן ערוך הרב (הלכות תלמוד תורה ,פרק א ,הלכה א) וזה לשונו :

וכן אמרו חכמי האמת (הלא הוא ר' חיים ויטאל בהקדמתו לשער המצוות) שכל נפש מישראל צריכה לבוא בגילגולים רבים עד שתקיים כל התרי"ג מצוות במעשה דיבור ומחשבה .

ודיבור ומחשבה – הוא לימוד הלכותיהן , על דרך שאמרו חכמים (מנחות קי.) על פסוק (ויקרא ו –יח) זאת חוקת החטאת וגו', שכל העוסק בתורת חטאת – כאילו הקריב חטאת.

ועוד אמרו חכמי האמת (מהרח"ו שם)

שכל נפש צריכה לתיקונה לעסוק בפרד"ס ,כפי מה שהיא יכולה להשיג ולידע ,וכל מי שיכול להשיג ולידע הרבה ,ונתעצל ולא השיג ,וידע אלא מעט ,צריך לבוא בגילגול עד שישיג וידע כל מה שאפשר לנשמתו להשיג מידיעת התורה ,בין בפשטי ההלכות בין ברמזים ודרשות וסודות.

כי כל מה שנשמתו יכולה להשיג ולידע מידיעת התורה –זהו תיקון שלימותה ,ואי אפשר לה להתקן ולהשתלם בצרור החיים את ה' במקורה  אשר חוצבה משם ,בלתי ידיעה וזו ,ולכן אמרו חז"ל (פסחים נ.)

אשרי מי שבא לכאן – ותלמודו בידו, פירושו… כדי שלא יצטרך לבוא בגילגול נוסף לעולם הזה. ע"כ .

ויהי רצון שכל תורת ה' תיהיה חקוקה בלבנו ויעמול בה יומם ולילה , כפי יכולתנו.

בברכת התורה וכטו"ס אכי"ר ראש ישיבת ברסלב 
שמעון יוסף הכהן ויזנפלד

אחינו בית ישראל

הישיבה זקוקה לתמיכה כלכלית

כל אחד יעשה חשבון הנפש לקחת חלק ולתמוך בלומדי התורה הק'

ויפשפש בלבבו ובידו – לתת מעשרות או תרומה סמלית כל חודש !

בברכה ישיבת ברסלב מאיר

050-4161022

WWW.BRESLEVMEIR.COM/DONATE 

הראה עוד

מאמר מקושר

כתיבת תגובה