prayisrael

יש לכם חבר/ה משרתים בצה"ל שצרכים ברכה ותפילה עליהם 

תשלחו שם וזה הכל אנחנו נשתדל לברכם ולהתפלל עבורם

ישיבת ברסלב מאיר – יהדות בטעם טוב !

 

  שם מבקש הברכה

  דואר אלקטרוני

  יש למלא שם פרטי ושם האמא ! טוב לפרט את הבקשה,
  ואם ישנה חס ושלום בעיה כל שהיא נא לפרט -
  פרטים אלו חשובים - לכוון בתפילות..,

  הראה עוד

  מאמר מקושר

  כתיבת תגובה