prayisrael

יש לכם חבר/ה משרתים בצה”ל שצרכים ברכה ותפילה עליהם 

תשלחו שם וזה הכל אנחנו נשתדל לברכם ולהתפלל עבורם

ישיבת ברסלב מאיר – יהדות בטעם טוב !

 

שם מבקש הברכה

דואר אלקטרוני

יש למלא שם פרטי ושם האמא ! טוב לפרט את הבקשה,
ואם ישנה חס ושלום בעיה כל שהיא נא לפרט -
פרטים אלו חשובים - לכוון בתפילות..,

מאמר מקושר

כתיבת תגובה