פרשת השבוע

פרשת השבוע עלון לשבת – "שי עולמות" השקפת עולם עיצות ודרכים בעבודת השם יבתרך לבני דורינו על פי פרשת השבוע והשקפת תורה של רבינו נחמן מברסלב.

העלון השבועי יוצא לאור על ידי ישיבת נצח מאיר בראשות הרב שמעון יוסף הכהן ויזנפלד שליט"א.

פרשת השבוע

מכירים את הבלבול – לנסוע או להשאר בבית? פרשת השבוע בהעלותך

מכירים את הבלבול – לנסוע או להשאר בבית? כמה מילים כמה עיצות לחשוב לפני שמחליטים לצאת מהבית ונוסעים… לנסוע או להשאר בבית? (במדבר ט-כא) "על פי ה' יחנו, ועל פי ה' יסעו". כל הנסיעות המזדמנות – הקו המנחה והקובע בהן…

קרא עוד...
פרשת השבוע

הרב: איך זוכים לכתר תורה ? על ידי עמל במסירות נפש | פרשת במדבר

(במדבר א-א) "וידבר ה' אל משה במדבר סיני". איתא במדרש תנחומא ישן [כאן-ז] למה במדבר? אלא ללמדך שכל מי שאינו עושה ומבטל עצמו הפקר כמדבר – אינו יכול לקנות את התורה, לכן נאמר "במדבר סיני". ע"כ. איך זוכים לכתר תורה…

קרא עוד...
פרשת השבוע

אם בחוקותי תלכו – והשבתי חיה רעה מן הארץ | פרשת בחוקותי

(ויקרא כו-ג,ו) "אם בחוקותי תלכו ואת מצוותי תשמרו ועשיתם אותם.. והשבתי חיה רעה מן הארץ". אם בחוקותי תלכו – והשבתי חיה רעה מן הארץ | פרשת בחוקותי הנה ידוע ומפורסם, ולצערינו מורגש מאד, שאנו סובלים מהישמעאלים למיניהם, הן מהטורקים הארדואנים,…

קרא עוד...
פרשת השבוע

צניעות באישה לא להרבות שיחה עם גברים | פרשת אמור

(ויקרא כד-יא) "ושם אמו, שלומית בת דברי למטה דן". צניעות באישה לא להרבות שיחה עם גברים | פרשת אמור ומקודם כתיב (בפסוק הקודם) ויצא בן אישה ישראלית, והוא בן איש מיצרי. ופרש"י ושם אמו שלומית בת דברי. שבחן של ישראל,…

קרא עוד...
פרשת השבוע

פוליטיקאים הם גאוותנים שמסכנים את עם ישראל | פרשת קדושים | ברסלב 148

בס"ד. (ויקרא יט-ג) "קדושים תהיו, כי קדוש אני ה' אלקיכם". פוליטיקאים הם גאוותנים שמסכנים את עם ישראל כתב הרמב"ן זצ"ל וזה לשונו: עיקר הכתוב יזהיר שנהיה נקיים וטהורים ופרושים מהמון בני אדם (כלומר בני אדם המוניים עמי הארץ וגסים בהתנהגותם…

קרא עוד...
ברסלב

מי שמתנהג היפך רצון ה' גם הוא חולה נפש | פרשת השבוע אחרי מות

חולה נפש סובל יותר מחולה בגוף – מהעלון לשבת "שי עולמות" פרשת השבוע אחרי מות. חולה נפש (ויקרא טז-כט,ל) "והיתה לכם לחוקת עולם, בחודש השביעי בעשור לחודש תענו את נפשותיכם.. שבת שבתון היא לכם ועניתם את נפשותיכם". וכן כתוב בפרשת…

קרא עוד...
פרשת השבוע

איך זוכים לכפרת עוונות? פרשת השבוע מצורע

כבוד הרב היום שאין לנו בית המקדש איך זוכים לכפרת עוונות? כפרת עוונות | פרשת מצורע (ויקרא יד-ד) "וציוה הכהן ולקח למטהר שתי צפרים חיות טהורות". אמרו חז"ל (ויקרא רבא, טז-ז) צפרים אלו [המכפרות] – צפורי דרור [הן], שאוכלות מפתו…

קרא עוד...
פרשת השבוע

אל תהיו צבועים | פרשת השבוע תזריע

(ויקרא י,ז) "והצרוע אשר בו הנגע, בגדיו יהיו פרומים, וראשו יהיה פרוע, ועל יעטה, וטמא טמא יקרא". יש הרבה מאד שקרנים וצבועים, אשר כלפי חוץ נראים צדיקים גדולים, אבל באמת הם שפלים וגרועים ולפעמים מגדולי הרשעים. אל תהיו צבועים |…

קרא עוד...
פרשת השבוע

בני התורה היזהרו לא לצאת מפתח אוהלה של תורה מסוכן בחוץ !

(ויקרא י, ז) "ומפתח אוהל מועד לא תצאו, פן תמותו". כתיב (תהלים פד-ה) אשרי יושבי ביתך, עוד יהללוך סלה, וכתיב (שם כז-ד) שבתי בבית ה' כל ימי חיי, לחזות בנועם ה' ולבקר בהיכלו. בני התורה היזהרו לא לצאת מפתח אוהלה…

קרא עוד...
פרשת השבוע

לעבוד את השם יתברך באש והתלהבות | פרשת צו

(ויקרא ו, ז) "אש תמיד תוקד על המזבח, לא תכבה". לעבוד את השם יתברך באש והתלהבות | פרשת צו האדם לא נאצל ולא נברא ולא נוצר ולא נעשה, כי אם לעבוד עבודת הבורא ולהתקרב אליו יתברך מה יותר. ובעבודת ה'…

קרא עוד...
פרשת השבוע

שפלות הבעלי הגאווה לעומת גודל כבוד הענווה | פרשת ויקרא

(ויקרא א, א) "ויקרא אל משה, וידבר ה' אליו מאהל מועד". גאווה וענווה | פרשת ויקרא אמרו חז"ל (תנחומא-כאן) ויקרא [וקריאה זו לשם מה? לפי] שהיה מתירא [משה רבינו] לבוא אל אוהל מועד [מפחד הבורא], שנאמר (שמות מ-לה) ולא יכול…

קרא עוד...
ברסלב מאיר כללי

פראיירים, כמה מפסידים הקמצנים | פרשת פקודי 148

(שמות לח-כו) "בקע לגולגולת, מחצית השקל בשקל הקודש לכל העובר על הפקודים". פראיירים, כמה מפסידים הקמצנים! פרשת פקודי גדולה ועצומה מעלת נתינת צדקה, וכמ"ש חז"ל (ירושלמי ברכות פ"ב ה"א) דוד, חביב עלי משפט וצדקה שאתה עושה יותר מכל הקרבנות. ואמרו…

קרא עוד...
פרשת השבוע

איך לסדר את היום כדי להתקדם בעבודת השם | פרשת ויקהל

(שמות לו-א) "וכל איש חכם לב אשר נתן ה' חכמה ותבונה בָּהֵמָה, לדעת לעשות את כל מלאכת הקודש, לכל אשר ציוה ה' ". צריך הרבה יישוב הדעת וסייעתא דישמיא לדעת איך לסדר סדר היום בעבודת ה', כי המלאכה רבה מאד…

קרא עוד...