פרשת השבוע

פרשת השבוע עלון לשבת – "שי עולמות" השקפת עולם עיצות ודרכים בעבודת השם יבתרך לבני דורינו על פי פרשת השבוע והשקפת תורה של רבינו נחמן מברסלב.

העלון השבועי יוצא לאור על ידי ישיבת נצח מאיר בראשות הרב שמעון יוסף הכהן ויזנפלד שליט"א.

פרשת השבוע

עם ישראל נגאלים על ידי אחדות | פרשת שמות

עם ישראל נגאלין על ידי אחדות | (שמות ב-יג) "ויאמר לרשע, למה תכה רעך". פרש"י אע"פ שלא הכהו, נקרא 'רשע' בהרמת יד. ע"כ. והוא מחז"ל במסכת סנהדרין דף נח ע"ב, כי איך יתכן שיהודי יגיע לכזאת דרגה שפילה להרים יד…

קרא עוד...
פרשת השבוע

פרשת השבוע ויחי | מה המצווה הכי חביבה?

פרשת השבוע ויחי | מה המצווה הכי חביבה? (בראשית מט-יד) "יששכר חמור גרם". פרש"י חמור גרם – חמור בעל עצמות, סובל עול תורה, כחמור שמטעינים אותו משא כבד. עד כאן. ומקורו מחכמינו ז"ל בבראשית רבא (צט-ט). הנה ישנם תרי"ג מצוות,…

קרא עוד...
פרשת השבוע

אשרכים אברכים המוסרים נפשכם על התורה שהיא מגן לכל ישראל

(בראשית מא-מב,וכו') "וילבש אותו בגדי שש, וישם רביד זהב על צוארו, וירכב אותו במרכבת המשנה אשר לו, ויקראו לפניו אברך". גדר ופירוש המילה "אַבְרֵךְ" בדורינו, ידועה ומפורסמת, דהיינו אדם צעיר נשוי ויושב ולומד תורה בישיבה או בכולל. ובהמשך לכך רבים…

קרא עוד...
פרשת השבוע

תיקון המידות ודרך ארץ – מי באמת מלמד דרך ארץ ?

(בראשית לז-יא,ב) "ויקנאו בו אחיו.. ויאמרו.. לכו ונהרגהו, ונשליכהו באחד הבורות". געוואלד! רמז יש כאן מה שמידות רעות והשקפות לא נכונות עלולות לעולל, עד שאפילו אנשים מורמים מעם, ואפילו איש את אחיו ממש – יכול לרצות לרצוח אותו, רח"ל, רחמנא…

קרא עוד...
פרשת השבוע

שמירת עיניים | פרשת וישלח | עשיו הציץ לראות ולהתעניין בבנות יעקב

בנושא שמירת העיניים – (בראשית לג-ה) "וישא עיניו וירא את הנשים". דרך הצדיקים לשמור את העיניים, ודרך הרשעים להפקיר את העיניים ולזון את עיניהם בכל דבר אסור, ולא רק שלא שומרים עיניהם, אף גם להיפך, אדרבא מחפשים ותרים להסתכל במה…

קרא עוד...
פרשת השבוע

לא לשכוח השגחת ה' 24/7 | פרשת ויצא

(בראשית כח-טז) "ויאמר אכן יש הוי"ה במקום הזה, ואנכי". איתא בפתח אליהו ( ועיין בזוה"ק פ' פנחס, בכ"מ, דף רכה) לית אתר פנוי מיניה. ע"כ. כי השי"ת נמצא כל הזמן בכל מקום, ואמרו חז"ל (ב"ר סה-י) השי"ת נקרא "מקום" כי…

קרא עוד...
פרשת השבוע

לא להיות עקשן בחיים וגם בתפילות | פרשת תולדות

(בראשית כה-כב) "ותאמר אם כן, למה זה אנכי?!". דרך העולם להתעקש על הרבה דברים בגשמיות וברוחניות, כי סובר שדבר זה שהוא מתעקש עליו הוא טוב מאד, או לפעמים משום שכך מתחשק לו מאיזה סיבה, אמיתית או דמיונית, וכדי להשיג רצונו,…

קרא עוד...
פרשת השבוע

תחשבו על העולם הבא – כי מה תכלית בעולם הזה?

(בראשית כג-א) "ויהיו חיי שרה מאה שנה ועשרים שנה ושבע שנים". לכאורה 'וְהָיו חיי שרה'. מיבעי ליה למכתב, מכיון שהוא לשון עבר! אלא רמיז לן קרא "ויהיו חיי שרה" שהוא בחינת לשון עתיד, על החיים העתידים הנצחיים שעתידה שרה אמנו…

קרא עוד...
פרשת השבוע

ריבונו של עולם איפה הרחמים? השופט כל הארץ – לא יעשה משפט?!

(בראשית יח-כה) "השופט כל הארץ – לא יעשה משפט?!". ריבונו של עולם איפה הרחמים? השופט כל הארץ – לא יעשה משפט! המציאות היא שהרבה פעמים, (והדבר שכיח מאד) שכשפוגע ח"ו מידת הדין והמשפט במישהו, או בקרוביו, ידידיו, מכריו וכו', אזי…

קרא עוד...
פרשת השבוע

מידות טובות | תיקון המידות הוא דבר שהשכל מחייב את כל אדם, אפילו גוי!

(בראשית ו-ט) "אלה תולדות נח.. את האלקים התהלך נח". מידות טובות עיקר מהות האדם הן מידותיו, וכפי מה שמתנהג ע"פ מידותיו, כן הוא, וצריך האדם להשתדל מאד להפטר ממידותיו הרעות, ולסגל לעצמו מידות טובות. כי זה כל האדם. וצריך האדם…

קרא עוד...
פרשת השבוע

בראשית – זה להבין שאין זמן, העולם הזה חולף ועובר

פרשת השבוע בראשית (בראשית א-א) "בראשית ברא אלקים". איתא בתקוני זוהר הקדוש (הקדמה-דף טז.) בראשית – (אותיות) "בא תשרי". כי חודש תשרי הוא תחילת השנה, ומלא וגדוש בתיקונים נפלאים ונוראים. ראשון לכולם הוא ראש השנה שהשי"ת יושב על כסא רם…

קרא עוד...
פרשת השבוע

סוד הבחירה – "בא לי" עושה, לא "בא לי" לא עושה

(דברים לג-יז) "בכור שורו הדר לו". איתא בדברי רבינו הקדוש ז"ל מברסלב (ליקוטי מוהר"ן קמא, סי' א), כי איש הישראלי צריך תמיד להסתכל בשכל של כל דבר, ולקשר עצמו אל השכל והחכמה שיש בכל דבר [אמר המעתיק: באופן פשטני יש…

קרא עוד...
פרשת השבוע

תיקון המידות על ידי לימוד התורה | פרשת האזינו

(דברים לב-ח) "יצב גבולות עמים למספר בני ישראל". איתא בדברי רבינו הקדוש ז"ל מברסלב (ליקוטי מוהר"ן קמא, סימן קא), כי יש ע' (70) אנפין נהירין (פנים מאירות), ויש ע' אנפין חשוכין. כי יש שני כוחות, כמו שדרשו רבותינו ז"ל (יומא…

קרא עוד...