פרשת השבוע

פרשת השבוע עלון לשבת – "שי עולמות" השקפת עולם עיצות ודרכים בעבודת השם יבתרך לבני דורינו על פי פרשת השבוע והשקפת תורה של רבינו נחמן מברסלב.

העלון השבועי יוצא לאור על ידי ישיבת נצח מאיר בראשות הרב שמעון יוסף הכהן ויזנפלד שליט"א.

ברסלב מאיר כללי

פראיירים, כמה מפסידים הקמצנים | פרשת פקודי 148

(שמות לח-כו) "בקע לגולגולת, מחצית השקל בשקל הקודש לכל העובר על הפקודים". פראיירים, כמה מפסידים הקמצנים! פרשת פקודי גדולה ועצומה מעלת נתינת צדקה, וכמ"ש חז"ל (ירושלמי ברכות פ"ב ה"א) דוד, חביב עלי משפט וצדקה שאתה עושה יותר מכל הקרבנות. ואמרו…

קרא עוד...
פרשת השבוע

איך לסדר את היום כדי להתקדם בעבודת השם | פרשת ויקהל

(שמות לו-א) "וכל איש חכם לב אשר נתן ה' חכמה ותבונה בָּהֵמָה, לדעת לעשות את כל מלאכת הקודש, לכל אשר ציוה ה' ". צריך הרבה יישוב הדעת וסייעתא דישמיא לדעת איך לסדר סדר היום בעבודת ה', כי המלאכה רבה מאד…

קרא עוד...
פרשת השבוע

בלי אמונת חכמים – האמונה בהשם יתברך לא שלימה | פרשת כי תשא

(שמות לא-ב,ג) "וירא העם.. ויאמרו.. כי זה משה האיש אשר העלנו מארץ מצרים, לא ידענו מה היה לו". אמונת חכמים, דהיינו אמונת צדיקי אמת – הוא יסוד כל התורה כולה, והכל תלוי בזה, כי בלעדיהם אין אנחנו יודעים שום מצוה…

קרא עוד...
פרשת השבוע

אהבת הצדיקים והתלמידי חכמים זה אהבת השם יתברך | פרשת תצוה

(שמות כח-כט) "ונשא אהרן את שמות בני ישראל בחושן המשפט על לבו, בבואו אל הקודש, לזכרון לפני ה' תמיד". ופירש החזקוני "בחושן המשפט" – על שם שמגיד משפט ישראל וצרכיהם, "לזכרון לפני ה' תמיד" – פירש הספורנו שיזכור ה' זכותם, ויפקוד את…

קרא עוד...
פרשת השבוע

קדושת בית כנסת ובתי מדרשות | פרשת תרומה

(שמות כה-ח,ט) "ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם, ככל אשר אני מראה אותך". קדושת בית כנסת זה הקדושה שלך "ועשו לי מקדש", אם תעשו לי מקדש אזי "ושכנתי בתוכם", כי הא בהא תליא. וזה מותנה בזה, אם תתנהגו בקדושה – אזי…

קרא עוד...
פרשת השבוע

פרנסה מן השמיים וכולנו אוכלי חינם

פרנסה מן השמיים | פרשת השבוע משפטים מאת ראש ישיבת ברסלב נצח מאיר ירושלים (שמות כא-ב,ג) "ואלה המשפטים, כי תקנה עבד עברי, שש שנים יעבוד, ובשביעית יצא לחופשי, חינם; אם בגפו יבא בגפו יצא". פרנסה מן השמיים וכולנו אוכלי חינם…

קרא עוד...
פרשת השבוע

כיבוד הורים לבעלי תשובה

(שמות יג-כ) "ויסעו מסוכות ויחנו באתם". דרך וטבע העולם, שההורים (ובפרט האמא) פורשים את כנפיהם ומגינים על צאצאיהם, ותופעה זו קיימת כמעט אצל כל בעלי חיים (כולל חיות ובהמות וכו'), ולא רק מגינים אלא גם דואגים לצאצאיהם שיהא להם מזונות…

קרא עוד...
פרשת השבוע

פרשת השבוע בא | מאיפה באים כל הצרות האלו על המדינה?

(שמות י-כא) "וימש חושך". דורינו הוא דור חושך ואפילה – ש'לא רואה איש את אחיו', וכל אחד רואה רק את עצמו ותאוותיו ורצונותיו, ודורכים ורומסים את הזולת, 'ולא קמו איש מתחתיו' לכבד זקן וזקנה, ולהזדרז לעשות המתבקש, אלא העצלות גוברת.…

קרא עוד...
פרשת השבוע

מצוות תוכחה אבל עם טעם טוב | ברסלב מאיר 148

(שמות ו-ט) "ולא שמעו אל משה, מקוצר רוח". ישנה מצוה דאורייתא של תוכחה, כמו שכתוב (ויקרא יט-יז) הוכח תוכיח את עמיתך, וכמו שכתב החינוך (מצוה רלט): מצוה להוכיח אחד מישראל שאינו מתנהג כשורה, בין בדברים שבין אדם לחבירו, או בין…

קרא עוד...
פרשת השבוע

עם ישראל נגאלים על ידי אחדות | פרשת שמות

עם ישראל נגאלין על ידי אחדות | (שמות ב-יג) "ויאמר לרשע, למה תכה רעך". פרש"י אע"פ שלא הכהו, נקרא 'רשע' בהרמת יד. ע"כ. והוא מחז"ל במסכת סנהדרין דף נח ע"ב, כי איך יתכן שיהודי יגיע לכזאת דרגה שפילה להרים יד…

קרא עוד...
פרשת השבוע

פרשת השבוע ויחי | מה המצווה הכי חביבה?

פרשת השבוע ויחי | מה המצווה הכי חביבה? (בראשית מט-יד) "יששכר חמור גרם". פרש"י חמור גרם – חמור בעל עצמות, סובל עול תורה, כחמור שמטעינים אותו משא כבד. עד כאן. ומקורו מחכמינו ז"ל בבראשית רבא (צט-ט). הנה ישנם תרי"ג מצוות,…

קרא עוד...
פרשת השבוע

אשרכים אברכים המוסרים נפשכם על התורה שהיא מגן לכל ישראל

(בראשית מא-מב,וכו') "וילבש אותו בגדי שש, וישם רביד זהב על צוארו, וירכב אותו במרכבת המשנה אשר לו, ויקראו לפניו אברך". גדר ופירוש המילה "אַבְרֵךְ" בדורינו, ידועה ומפורסמת, דהיינו אדם צעיר נשוי ויושב ולומד תורה בישיבה או בכולל. ובהמשך לכך רבים…

קרא עוד...
פרשת השבוע

תיקון המידות ודרך ארץ – מי באמת מלמד דרך ארץ ?

(בראשית לז-יא,ב) "ויקנאו בו אחיו.. ויאמרו.. לכו ונהרגהו, ונשליכהו באחד הבורות". געוואלד! רמז יש כאן מה שמידות רעות והשקפות לא נכונות עלולות לעולל, עד שאפילו אנשים מורמים מעם, ואפילו איש את אחיו ממש – יכול לרצות לרצוח אותו, רח"ל, רחמנא…

קרא עוד...