תפילה לשמירת הזמן

העולם אומר חבל"ז = "חבל על הזמן" ואין אף אחד מהם מבין עד כמה הוא צודק...

זמן | העולם אומר חבל"ז = "חבל על הזמן" ואין אף אחד מהם מבין עד כמה הוא צודק…

הזמן חולף החיים טסים לא כצילו של אילן לאט לאט עם תזוזת השמש אלא במהירות כצילו של עוף הפורח…

ואת רוב היום מבזבזים בדיבורים ומריבות והבלי הבלים – וצריך להתעורר לחטוף תפילות ולימוד תורה ומצוות עבודת השם וקירבתו – לחיים הנצחים.

מתוך הספר ליקוטי תפילות של רבי נתן מברסלב – ח"ב תפילה לב, (מיוסד ע"פ תורה ס"א בליקוטי מוהר"ן לרבי נחמן מברסלב)

"אספרה אל חוק, ה' אמר אלי בני אתה, אני היום ילדתיך".

רבונו של עולם, חי לעד וקים לנצח, אתה הוא קדם שבראת העולם ואתה הוא לאחר שבראת העולם, כי אתה למעלה מהזמן, וכל הזמן כלו מה שהיה ומה שיהיה אינו עולה אצלך אפילו כהרף עין.

רחם עלי ברחמיך הרבים, ותן לי דעת ושכל אמתי ושלם, באופן שאזכה לצאת מתחת הזמן, שאזכה לידע ולהבין ולהשיג שכל הזמן אינו כלום, "כי הכל הבל", וימינו כצל עובר, ובאמת אין שום זמן כלל, למי שיש לו שכל ודעת אמתי, רק כל הזמן הוא מהעדר הדעת, אשר בנפלאותיך הנוראות אתה מעלים הדעת מבני אדם כדי שיתקים הזמן, והכל בשביל הבחירה, אבל באמת בדעת האמתי אין שום זמן כלל.

זכנו לקשר עצמנו ולהכלל באמת בהצדיקים האמתיים, שזכו לזה בשלמות להכלל בדעתם השלם בבחינת למעלה מהזמן, ויצאו מהזמן לגמרי, ונצלו בשלמות מכל המעשה הרע הנעשה תחת השמש והזמן.

זכנו לילך בעקבותיהם ולדרך בנתיבותיהם ולקיים עצותיהם, לבל נסתכל כלל על כל הדברים שהם תחת הזמן שבהם כלולים כל התאות ומדות רעות, ואל יבהלונו פגעי הזמן כלל, רק נזכה בכל יום ובכל עת ובכל שעה להזכיר עצמנו בבטול הזמן, שבאמת הזמן בטל ומבטל, ולקשר עצמנו בכל עת בבחינת למעלה מהזמן, ששם נתבטלים כל התאות והמדות וכל הבלבולים הבאים כלם מפגעי הזמן:

רבונו של עולם רבונו של עולם, קדמון לכל הקדמונים ראשון לראשונים ואחרון לאחרונים, אתה הודעתנו מרחוק דברים גבוהים כאלה, רמזים נוראים כאלה, ורמזת לנו מרחוק דרכי נפלאותיך הנוראות לחיותנו כהיום הזה, להשיב נפשנו בעמק מרירות הגלות הארוך הזה, להזכירנו גדולת נוראותיך, לחזקנו ולאמצנו ולנחמנו בכל צרותינו, אשר כבר סבלנו צרות רבות ורעות בלי מספר מיום החורבן עד הנה, אשר כמעט "כשל כח הסבל", כי ארך עלינו הגלות מאד מאד, וכבר כלו כל הקצין ואין אתנו יודע עד מה, עד מתי קץ הפלאות. ורבים מבני עמך נכשלו ונפלו על ידי זה, על ידי אריכת הגלות המר הזה כל כך.

אבל באמת אתה חושב מרחוק להטיב אחריתנו בטובות נוראות ונפלאות אשר לא נשמעו מעולם, ויש תקוה לאחריתנו.

על כן רמזת לנו מרחוק והודעתנו גם עתה התנוצצות נפלא מבחינת למעלה מהזמן, למען נדע ונאמין שכל אריכת הזמן של כל הגליות והצרות מה שעוברים על ישראל מיום הגליות בכלליות, ובפרטיות כל מה שעובר על כל אחד ואחד, הכל אינו נחשב לכלום. והכל ישתכח ויתבטל לגמרי בעת שיתגלה הדעת השלם על ידי משיח צדקנו שיבא במהרה בימינו, שנזכה להשיג הדעת של בחינת למעלה מהזמן.

על כן רחם עלינו גם עתה, והאר עלינו הארת הדעת הקדוש הזה שהוא אורו של משיח, באפן שנזכה להכניע ולבטל כל התאוות והמדות רעות על ידי שנזכר תמיד בבטול הזמן, כי הזמן רץ ושט ופורח מאד, ואינו מתמהמה ומתעכב אפילו רגע אחת, ואין בו שום תפיסה כלל, כי באמת אין שום זמן כלל.

חמול עלינו בחמלתך הגדולה והצילנו מפגעי הזמן, ואל נחליף עולם עומד לנצח בעולם עובר חס ושלום. חננו מאתך דעת ושכל אמתי באפן שנזכה להבין ולראות בטול הזמן, ואל יטעה אותנו הזמן כלל.

ונזכה להתחיל בעבודתך בכל יום ובכל עת מחדש, ואל יבלבל אותנו כלל כל מה שעבר עלינו עד אותה השעה.

ונזכה בכל עת לקדש עצמנו באמת, ולקשר ולכלל כל הזמן בבחינת למעלה מהזמן, עד שנזכה לצאת מתחת הזמן והמקום, לבחינת למעלה מהזמן, למעלה מהמקום, כרצונך וכרצון צדיקיך האמתיים אשר זכו לזה בשלמות באמת.

"השיבנו ה' אליך ונשובה חדש ימינו כקדם, יהיו לרצון אמרי פי והגיון לבי לפניך ה' צורי וגואלי": 

תרומות יתקבלו בברכה

ניתן להקדיש לעילוי נשמה ו/או לתפילה וברכה

ב050-4161022 או בדף התרומות www.breslevmeir.com/donate

ישיבת ברסלב "נצח מאיר" בנק הפועלים 311101 סניף 533

הראה עוד

מאמר מקושר

כתיבת תגובה