עיקר עסק התורה הוא מתוך עמל ומסירות נפש, וכמבואר בליקוטי מוהר"ן קמא סימן א', התיקונים הנפלאים הנעשים ע"י עסק התורה בכח. בין יש לו חשק בין לא, בין מבין כדבעי בין לא, בין טרוד בין חולה. בין בכל מצב.

עלון פרשת השבוע

בס"ד

לכבוד…אחדשה"ט!

אכתוב לך משהו השייך לפרשת השבוע חוקת.

וזהו (במדבר יט, ב-יד) זאת חוקת התורה, ותירגם אונקלוס – דא גזירת אורייתא.

ולקמן כתיב (פסוק יד) זאת התורה אדם כי ימות באוהל. ואמרו חז"ל (שבת פג:) אמר רבי יונתן לעולם אל ימנע אדם את עצמו מבית המדרש ומדברי תורה ואפילו בשעת מיתה שנאמר "זאת התורה אדם כי ימות באוהל", אפילו בשעת מיתה תהא עוסק בתורה.

ואמרו במסכת ברכות (דף סג:) אמר ריש לקיש מנין שאין דברי תורה מתקיימים אלא במי שממית עצמו עליה? שנאמר זאת התורה אדם כי ימות באוהל [ועיין במסכת גיטין נז: (וע"ע שבת פג:) (תהילים מד, כג) כי עליך הורגנו כל היום, רב נחמן בר יצחק אמר אלו תלמידי חכמים שממיתים עצמם על דברי תורה,

ובזוהר הקדוש ח"ב קנח: אמרו בהמשך ובהקשר להנ"ל – אין התורה מתקיימת אלא במי שממית עצמו עליה, ולית מיתה אלא עוני, דעני חשוב כמת,

ואמרו בתנחומא (פרשת נח אות ג) (איוב כח, יג) ולא תמצא בארץ החיים, שלא תמצא תורה שבעל פה אצל מי שמבקש עונג העולם [הזה], תאוה וכבוד וגדולה בעולם הזה אלא במי שממית עצמו עליה.

והדברים נפסקו והובאו להלכה ברמב"ם (הלכות תלמוד תורה פ"ג ה יב) אין דברי תורה מתקיימים במי שמרפה עצמו עליהן, ולא באלו שלומדים מתוך עידון ומתוך אכילה ושתיה, אלא במי שממית עצמו עליהן ומצער גופו תמיד, ולא יתן שינה לעיניו ולעפעפיו תנומה, אמרו חכמים דרך רמז זאת התורה אדם כי ימות באוהל, אין התורה מתקיימת אלא במי שממית עצמו – באוהלי חכמים (לימוד בישיבה הקדושה).

ואע"פ שפשטות הכתובים מדברים מדיני פרה אדומה, לא נמנעתי מלבחור דרשות חז"ל ורמזיהם הנוגעים לענינים אחרים לגמרי.

ואדרבא בזה ובהם בחרתי משום שלפני כמה ימים פגשתי אברך ואמרתי לו איזה חידוש שחידשתי על פרשת השבוע דרך דרוש במילים של הפסוק אע"פ שאין זה פשוטו, והנ"ל עיקם את האף, ואמר א"כ הנך ככל שמוציאים הפסוק מפשוטו, (והוסיף שאין זה מתאים לי כלל). ואמרתי לו שהנך טועה בזה, שמכיון שהמסר – הוא מסר אמת, יש לנו רשות לרמז ולמצוא רמזים בתורה ביסודות אמיתיים, דליכא מידי דלא רמיזא באורייתא (תענית ט. זוה"ק ח"ג דף רכא.), ואמרתי לו אדרבא ענין גדול יש בכך (מעבר לכבוד התורה, שהכל נמצא בתוך התורה), כי ע"י הרמזים על פסוקים ידועים וכיוצא, המסרים הנ"ל נזכרים ונקלטים בלב שומעיהם הרבה יותר מאילו היו מזכירים היסודות הנ"ל באופן ערטילאי.

והלא תראה שחז"ל הרבו לעסוק בכך,למצוא "אסמכתא" לכל דבר ובפרט במדרשים, אבל גם בתלמוד ובזוה"ק. [וכן רבינו הקדוש עסק הרבה בכך בליקוטי מוהר"ן, וכן כל הצדיקים.

[והנ"ל לשיטתם אשר גאותם שחקים וחונכו בעוה"ר לחשוב שמה שהם לא הורגלו ולא מבינים ולא מכירים ולא שמעו – לא קיים כלל, ואינו אמת ואינו תורה, וע"כ רבים החורים בהשכלתם התורנית, ק"ו בזה שהדברים מפורסמים בחז"ל, אלא שהם לא כ"כ שמים לב בכך, ולא כ"כ עוסקים בכך, ע"כ נדמה להם מה שנדמה להם, וכן דרכם כסל למו בהרבה מאד נושאים חשובים].

נהדר אנפין, שאכן עיקר עסק התורה הוא מתוך עמל ומסירות נפש, וכמבואר בליקוטי מוהר"ן קמא סימן א', התיקונים הנפלאים הנעשים ע"י עסק התורה בכח. בין יש לו חשק בין לא, בין מבין כדבעי בין לא, בין טרוד בין חולה. בין בכל מצב.

בברכת התורה וכטו"ס

ראש ישיבת ברסלב

שמעון יוסף הכהן ויזנפלד

 

תרומות יתקבלו בברכה 050-4161022

לפרטים ואפשרויות להפקדה בבנק או ע"י PAYPAL בדף התרומות !

מוכר לצרכי החזרי מס סעיף 46.

השאר תגובה


מתכונים לאוכל רוחני

ישיבת ברסלב

נכתב ב כ״ז באב ה׳תשע״ג (3 באוגוסט 2013)

סגור לתגובות על ישיבת ברסלב

אודותינו | צור קשר.

נכתב ב י׳ באב ה׳תשע״ג (17 ביולי 2013)

תגובה אחת

הקולמוס כותב

את הישועה שלך תגלה...

נכתב ב כ״ט בסיון ה׳תשע״ז (23 ביוני 2017)

אין תגובות

תפילה לקל חיי |...

נכתב ב כ״ט בסיון ה׳תשע״ז (23 ביוני 2017)

אין תגובות

ברכת המזון | חשיבות...

נכתב ב כ״ד בסיון ה׳תשע״ז (18 ביוני 2017)

אין תגובות

פרשת השבוע לילדים –...

נכתב ב כ״ד בסיון ה׳תשע״ז (18 ביוני 2017)

אין תגובות

חסד חינם

  • סט טלית תפילין בעיצוב האש שלי, בברסלב בוער אש הבער אותה בליבי, תוקד עד ביאת המשיח ועוד.... הסט כולל = תיק טלית, 2 תיקי תפילין. ניתן לשלב בעיצובים של האש...
  • חנות של ברסלב | תיקי טלית ותפילין בעיצוב האש שלי | כיסוי לחלות | ספרים | דיסקים במחיר הפצה למען זיכוי הרבים
  • תיקון לנפטרים | סדר השכבה לנפטר | אמירת קדיש | לימוד משניות | עילוי נשמה למען זיכוי הרבים ואהבת ישראל [ללא תשלום], המעוניינים לתרום לזיכוי והנצחת הנפטר כל השנה יש ליצור קשר באתר או ב 050-4161022
  • פדיון נפש, מסוגל לפדות את האדם מכל צרה וצוקה, נגע ומחלה. גזירה קשה, פחד, חרדות, מחלות נפש, לפני ניתוח, צרכים המתקת הדין, החיים לא זורמים? פדיון נפש ייעוץ והדרכה.