רפואת הנפש

הרבה פונים אלינו בבקשות חוזרות ונשנות לברכך אותם ולהתפלל עבורם על רפואת הנפש ובריאות הנפש… ע"כ העלנו לפרסום תפילה לכלל ישראל תפילה לרפואת הנפש ותפילה לבריאות הנפש לטובת הציבור ורפואתו…  

 

תפילה לרפואת הנפש והגוף, תפילה לבריאות הנפש.

יש לומר את התפילות, דהיינו תפילה לרפואת הנפש, ותפילה לבריאות הנפש, 40 יום רצוף, בהתבודדות בלי טירדות ועיסוקים אחרים, אחרי אמירת התיקון הכללי או פרק תהלים, להתנתק מהעולם ולומר אותם לאט ובכוונה, ולהוסיף כל אחד בשפתו ובמילים שלו בקשות לרפואת הנפש והגוף !

נ.ב ניתן להתפלל עבור מישהו אחר אבל הכי טוב שהחולה יתפלל בעבורו ! רפואה שלימה ! ישיבת ברסלב מאיר.

תפילה לרפואת הנפש וגם תפילה לבריאות הנפש ערוכות מליקוטי תפילות של רבי נתן מברסלב.

תפילה לרפואת הנפש והגוף, תפילה לבריאות הנפש.

"אתה סתר לי מצר תצרני רָנֵּי פלט תסובבני סלה. תסתירני מסוד מרעים מרגשת פעלי און. כי יצפנני בסכו, ביום רעה יסתירני בסתר אהלו, בצור ירוממני. יושב בסתר עליון, בצל שדי יתלונן".

מלא רחמים, רחם על עמך ישראל ובפרט על כל עיירות ישראל, אשר הולכין ומסבבין בהם מיני חלאים ומכאובים רחמנא לצלן.

רחם עליהם למען שמך, ואמר למלאך הרף ידיך, וישיב חרבו אל נדנה.

חוס וחמול עליהם ועל כל שארית עמך בית ישראל, ולא תתן המשחית לבוא אל בתיהם לנגף, או להזיק ולהחליש חס ושלום.

רחם רחם, הצל הצל, בעל הרחמים בעל הישועות, בורא רפואות נורא תהילות אדון הנפלאות. זכור לעבדיך אבותינו ורבותינו הצדיקים האמתיים שהיו בכל דור ודור, מימי אברהם אבינו עד הנה, למענם ולמען רחמיך הרבים, רחם עלינו ושמרנו והצילנו אותנו וכל עמך בית ישראל מכל מיני חלאים ומכאובים ומחושים שלא יבואו על שום אחד מישראל.

ותשלח מהרה רפואה שלמה מן השמים לכל אותם (מישראל) אשר כבר הכית אותם באיזה חולי או מכאוב.

רחם עליהם ורפאם מהרה רפואה שלמה רפואת הנפש הגוף ובריאות הנפש.

אל נא רפא נא להם למען שמך (ובפרט לחולה פלוני בן פלונית – פה ניתן להוסיף מילים ובקשות מהלב על החולה ו/או המחלה והכאבים שעוברים על החולה וכל כיוצא בזה) כי אל מלך רופא נאמן ורחמן אתה.

אל חי וקים, מחיה חיים, תן לנו חיים ונחיה ולא נמות.

גאלנו ממות פדנו משחת.

ונזכה להמשיך רפואה שלמה לכל חולי עמך בית ישראל, (ובפרט לפלוני בן פלוני), אל נא רפא נא לו רפואת הנפש ורפואת הגוף, והעלה ארוכה ומרפא לכל תחלואינו ולכל מכאובינו ולכל מכותינו..,

ותבטל ותסיר כל המכות המופלאות וחלים רעים ונאמנים מעלינו ומעל כל עמך בית ישראל לעולם.

ותשלח רפואה שלמה מן השמים לכל אותן הנפשות מעמך בית ישראל אשר כבר הפלאת את מכותם, ובאו עליהם המכות המופלאות שאין מועיל להם שום רפואה בעולם, ולא תפלה וזכות אבות, ולא שום קול צעקה ואנחה, אשר כל זה נמשך מפגם האמונה.

אנא ה', רחם עליהם ועלינו למענך, למענך לבד עשה ולא לנו.

כי אתה לבד יודע גדל הרחמנות אשר עליהם ועלינו.

ועשה כגודל נפלאותיך הנוראות, ותשלח להם ולנו רפואה שלמה מן השמים, ותסיר מחלה מקרבנו, כי אל מלך רופא נאמן ורחמן אתה, כי אין כחנו אלא בפה לבד [ללמוד הרבה תורה לדבר דיבורים דקדושה ולהרבות בתפילה בקשה הודיה ותודה…].

 

שמחה היא עיקר רפואת הנפש ובריאות הנפש

על כן הבאנו יחד עם תפילה לרפואת הנפש, גם תפילות על שמחה שהיא עיקר רפואת הנפש !

מרא דעלמא כולא, שמחת ישראל, "שמח נפש עבדך, כי אליך ה' נפשי אשא", זכני להשיג באמת דרכי השמחה האמתיית, באפן שאזכה לחטוף היגון ואנחה לתוך השמחה, להפוך כל מיני עצבות ויגון ואנחה לשמחה.

זכני להתחזק ולהתגבר בשמחה גדולה תמיד, ואזכה להמשיך עלי קדושת כל העשרה מיני נגינה שהם כלליות השמחה הקדושה. ותרגילני לשמח את נפשי בכל עת על ידי ניגון של שמחה, ואגיל ואשמח בה' בשיר והלל ורנן וזמרה וניגון, ואזכה להיות בשמחה תמיד.

ועל ידי זה יהיה נמשך עלי רוח חיים דקדושה לתוך כל העשרה מיני דפיקין שבקרבי.

ועל ידי זה תשמרני ותצילני מכל מיני חולאים ומכאובים ומחושים בגשמיות ורוחניות, אשר כולם באים על ידי מרה שחורה ועצבות חס ושלום.

ותרפאני אותי ואת כל עמך ישראל, ותחלימני ותחייני על ידי שמחה וחדוה שתמשיך עלי תמיד, אשר משם כל הרפואות של כל מיני חלאים שבעולם, כי שמחה היא עקר חיות האדם [ובריאות ורפואת הנפש והגוף],

רפאנו יהוה ונרפא, הושיענו ונושעה כי תהלתנו אתה, והעלה ארוכה ומרפא לכל תחלואינו ולכל מכאובינו ולכל מכותינו, רפואת הנפש ורפואת הגוף.

ואתחזק בשמחה גדולה בכל עת בכל מיני דרכים ונתיבות ועצות ותחבולות שאפשר לשמח את הלב על ידם, הן על ידי הנקדות טובות שאני מוצא בעצמי עדין, הן על ידי מלי דשטותא, לשנות את טעמי ולעשות עצמי כשוטה, ולהרגיל עצמי במלי דבדיחותא כדי לבוא לשמחה שהיא עיקר הקדושה ועיקר חיות האדם.

מלא רחמים, בורא רפואות, אדון הנפלאות, חדות ישועות יעקב, תן שמחה בלבי, כי אתה יודע תעלומות לב, ואתה יודע בכמה דרכים ובכמה תחבולות מתגבר הבעל דבר וחילותיו עלינו בכל עת, להמשיך עצבות חס ושלום עלינו, והוא בתחבולותיו ערם יערים הוא ומרמה אותנו, ומתלבש עצמו במצות, עד שנדמה לנו שיש לנו עצבות מעוונותינו. ובאמת בכל זה הוא פורש רשת לרגלינו, כי כבר לימדתנו שעל זה צריכין לייחד שעה אחת ביום, לשבר לבנו ולפרש שיחתנו לפניך על כל מה שעבר עלינו, אבל כל היום כולו צריכין להתחזק בשמחה, ולהכריח עצמנו בכל כוחותינו לבא לשמחה גדולה שהוא עיקר קדושת ישראל.

על כן רחם עלינו למען שמך, והודיענו אורחות חיים שנזכה להבין ולהשיג הדרכים והנתיבות והשבילים והעצות האמתיות [ואת צדיקיך האמיתיים והישיבה הקדושה העוסקים בלימוד התורה הקדושה בשמחה] איך לבוא לשמחה תמיד, ותעשה את אשר בחוקיך אלך ואת מצותיך אשמר, "בשמחה ובטוב לבב מרב כל", עד שאזכה לשמחה של עתיד.

ואזכה לראות בשמחת המחול שתעשה לצדיקים לעתיד לבוא וכל אחד יהיה מראה באצבעו ויאמר "זה ה'" כמו שכתוב: "ואמר ביום ההוא הנה אלקינו זה, קוינו לו ויושיענו, זה ה' קוינו לו, נגילה ונשמחה בישועתו".

וקים לנו מהרה מקרא שכתוב: "ופדויי ה' ישובון, ובאו ציון ברנה, ושמחת עולם על ראשם ששון ושמחה ישיגו ונסו יגון ואנחה". ונאמר: "כי בשמחה תצאו, ובשלום תובלון, ההרים והגבעות יפצחו לפניכם רנה, וכל עצי השדה ימחאו כף". ונאמר: "ושאבתם מים בששון ממעיני הישועה". ונאמר: "כי נחם יהוה ציון נחם כל חרבותיה, וישם מדברה כעדן, וערבתה כגן ה', ששון ושמחה ימצא בה, תודה וקול זמרה. שמחו ביהוה וגילו צדיקים והרנינו כל ישרי לב": 

מוקד התפילות – של חסידי ברסלב

ניתן למסור שמות לתפילה לרפואת הנפש והגוף, ותפילה לבריאות הנפש

מסירת שמות לברכה ותפילה ופדיון נפש

ע"י חסידי ברסלב ישיבת "ברסלב מאיר"

WWW.BRESLEVMEIR.COM/PRAY

תרומות לפעילות החסד של חסידי ברסלב יתקבלו בברכה

050-4161022 "ברסלב מאיר" ע"ר

שם פרטי ומשפחה של המבקש (חובה)

דואר אלקטרוני (חובה)

יש למלא שם פרטי ושם האמא, ולפרט את הבקשה...

כגון : לברכה, זיווג הגון, זרע של קיימא, לידה קלה, פרנסה ברווח ובנחת, רפואה שלימה, בריאות איתנה, הצלחה, ושמחת חיים...

 

נ.ב תרומות יתקבלו בברכה !

נא להשאיר שם ומספר טלפון ליצירת קשר !

קטגוריות: תפילה

24 תגובות so far.

 1. שרית הגיב:

  אמא שלי במצב קשה כבר 3 חודש היא עברה אירוע לב,אמא לשבע ילדים ובעל,היא בת 53 וכל החיים לפנייה אני ישמח עם תוכלו לברך אותה ולהתפלל כמונו שהמצב שלה ישתפר והיא תחזור אלינו במהרה..תודה

 2. אורטל הגיב:

  שלום כבוד הרב, אמא שלי לקתה בדיכאון היא עכשיו מאושפזת אני לא יודעת מה לעשות ממש קשה לנו עם המצב הזה הייתי שמחה לעצות תודה רבה

  • מנהל האתר הגיב:

   דבר ראשון להתפלל שהשם ברחמים ישלח לך רופא טוב
   ושהטיפול והתרופות יועילו ויעשו פעולתם על הצד הטוב ביותר לרפואה ובריאות איתנה !!
   וההמשך ישלח אליך בע"ה במשך השבוע בפרטי !!

 3. רינת לוי הגיב:

  חולה בחולי הנפש – חרדות ופחדים , ואני מבקשת בבקשה להתפלל בשבילה ולברכה בבקשה .

 4. כבוד הרב אימה שלי מאוד חולה בראש בבקשה תיתפלל בישבילה היה סובלת הרבה גם אנחנו זה מאוד קשה בבקשה תיתפלל בישבילה תודה

 5. טלי הגיב:

  טליה בת זינה יש לי הרבה חרדות מבקשת ברכה שאני יצא מיזה כמה שיותר מהר כי זה כבר מציק לי לצאת אחוצה ומציק לי מאוד בעבודה אני לא מרוכזת ממש מבקשת ברכה

 6. בעזרת ה׳ שישלח לי רפואה שלמה רפואת הנפש!! ורפואת הגוף במהרה בעזרת ה׳

 7. עינבר הגיב:

  רפואת. הנפש והגוף לעינבר בת שרית הצלחה ושכול הכאבים. בגרון יעלמו

 8. מיטל הגיב:

  שבוע עם כאבי ראש דפיקות בלב קושי בנשימה היתי 3 פעמים בטרם ובמיון אומרים שהכל בסדר בבדיקות אבל עדיין לא מרגישה טוב

 9. עמית הגיב:

  אני לוקה בחרדות קשות קושי בתפקוד היומיומי וזה רק מדרדר ויש לי מחשבות רעות כל היום זקוקה לתפילה ושיעבור במהרה

 10. רחלי הגיב:

  אני מבקשת להתפלל עבורי לבריאות איתנה רפואת הנפש ורפואת הגוף אמן סלה

 11. לרפואה שלימה יש לה מחלה בכבד מחלה שאין לה תרופה
  ואני הבן שלה מתפלל עליה כמה שאפשר
  אנא מכם מכל לשון של בקשה תתפללו עליה לרפואה שלימה אמן

 12. לרפואה שלימה לשרה בת ברכה יש לה מחלה בכבד מחלה שאין לה תרופה
  ואני הבן שלה מתפלל עליה כמה שאפשר
  אנא מכם מכל לשון של בקשה תתפללו עליה לרפואה שלימה אמן

 13. שני הגיב:

  כבוד הרב תתפללו עבורי לרפואת הנפש אמןןןן אמןןן יש לי מלא חרדות ומצב נפשי לא טוב רוצה להרגיש טוב

 14. אביבה אלבז הגיב:

  בבקשה לברך אותי למצב רוח טוב שמחה בריאות הגוף והנפש אביבה בת שפרה . בריאות ושמחה לכולם …

 15. הילה הגיב:

  לברך חזק את יצחק בן אהובה הוא במצב לא טוב. שאלוהים יתן לו כוחות ובחודש ניסן שזה חודש של ניסים יהיה פה באמת נס… מאוד חשוב להתפלל בשבילו.. איש צדיק וטוב שכל החיים שלו נתן למי שאין בכל הזדמנות.

השאר תגובה


מתכונים לאוכל רוחני

ישיבת ברסלב

נכתב ב כ״ז באב ה׳תשע״ג (3 באוגוסט 2013)

סגור לתגובות על ישיבת ברסלב

אודותינו | צור קשר.

נכתב ב י׳ באב ה׳תשע״ג (17 ביולי 2013)

תגובה אחת

הקולמוס כותב

תומכי התורה

נכתב ב ז׳ בסיון ה׳תשע״ה (25 במאי 2015)

אין תגובות

תפילת חנה

נכתב ב כ״ז באייר ה׳תשע״ד (27 במאי 2014)

7 תגובות

לומדי התורה הם מקיימי...

נכתב ב א׳ באלול ה׳תשע״ג (7 באוגוסט 2013)

אין תגובות

שמואל הנביא

נכתב ב כ״ז באייר ה׳תשע״ג (7 במאי 2013)

תגובה אחת

חג השבועות מאמרים וסיפורים

נכתב ב ד׳ בסיון ה׳תשע״ז (29 במאי 2017)

אין תגובות

אמן יהא שמיה רבא

נכתב ב ד׳ בסיון ה׳תשע״ז (29 במאי 2017)

אין תגובות

פרשת השבוע לילדים נשא

נכתב ב ג׳ בסיון ה׳תשע״ז (28 במאי 2017)

אין תגובות

פרשת השבוע במדבר |...

נכתב ב כ״ח באייר ה׳תשע״ז (24 במאי 2017)

אין תגובות

חסד חינם

 • סט טלית תפילין בעיצוב האש שלי, בברסלב בוער אש הבער אותה בליבי, תוקד עד ביאת המשיח ועוד.... הסט כולל = תיק טלית, 2 תיקי תפילין. ניתן לשלב בעיצובים של האש...
 • חנות של ברסלב | תיקי טלית ותפילין בעיצוב האש שלי | כיסוי לחלות | ספרים | דיסקים במחיר הפצה למען זיכוי הרבים
 • תיקון לנפטרים | סדר השכבה לנפטר | אמירת קדיש | לימוד משניות | עילוי נשמה למען זיכוי הרבים ואהבת ישראל [ללא תשלום], המעוניינים לתרום לזיכוי והנצחת הנפטר כל השנה יש ליצור קשר באתר או ב 050-4161022
 • פדיון נפש, מסוגל לפדות את האדם מכל צרה וצוקה, נגע ומחלה. גזירה קשה, פחד, חרדות, מחלות נפש, לפני ניתוח, צרכים המתקת הדין, החיים לא זורמים? פדיון נפש ייעוץ והדרכה.