אהרון הכהן

אהרון הכהן.

מתוך פרשת השבוע שמיני.אהרון הכהן

(ויקרא ט, א) " ויהי ביום השמיני קרא משה לאהרן ולבניו ולזקני ישראל".

אהרן הכהן – זכה יותר מכל שאר הצדיקים, שבניו יוזכרו עמו, וילכו בדרכיו, ויזכו לגדולת הכהונה, גם לדורות עולם, וממש כל זרעו ודורותיהם ודורי דורותיהם זכו להיות משרתי א-ל, מה שלא מצינו אצל שאר הצדיקים.

והנה בודאי אהרן הכהן – היה ענק ועצום בכל התחומים הרוחניים, עד שהוא שקול ברוב בחינות כמשה רבינו עצמו, וכמ"ש משה ואהרן בכהניו, ואמרו חז"ל (חולין פט.) אין העולם מתקיים אלא בשביל משה ואהרן.

ואמרו (ב"ר א – טו) משה ואהרן שקולים זה כזה. ואמרו (שמו"ר טו – ג) דיין לישראל שיגאלו בזכות משה ואהרן.

וגם היה עניו עצום, שהרי אמרו חז"ל (שמו"ר ג-טז) אמר משה עד שלא עמדתי היה אהרן אחי מתנבא להם שמונים שנה. ואעפ"כ (ע' במכילתא בא,ג) כשהיה משה מדבר, היה אהרן מרכין אזנו לשמוע באימה, ומעלה עליו הכתוב כאילו שומע מפי הקב"ה.

והענוה והפירגון המלא בגדולת אחיו הקטן – היא שעמדה לו להיות כהן גדול, וכמ"ש חז"ל וראך ושמח בלבו (שמות ד-יד) הלב ששמח בגדלות אחיו ילבש [כנגד ליבו] אורים ותומים (שמות רבא ג-יז).

אלא שאהרן הכהן בהיותו אוהב שלום ורודף שלום אוהב את הבריות ומקרבן לתורה (אבות פ"א מ יב), ע"כ התנהג במתינות ובנחת. ובימין מקרבת עם בניו, ועם בניו של מקום, והיא שעמדה לו להעמיד כאלה דורות מפוארים. (ועיין עוד ט"א במס' ב"ב קט:) והן משוב שהאוהב ודואג לבניו של מקום – המקום דואג ואוהב את בניו, והיא מידה כנגד מידה, הן משום הגישה המלטפת והאוהבת בחינת 'ימין מקרבת' במידה גדושה שכוחה רב ועצום שהבנים ירצו ללכת בכל לבם בדרך אביהם.

אהרון הכהן אוהב ישראל

וזה בחינת מ"ש חז"ל (תנא דבי אליהו רבא פי"ד) אהרון היה קושר חבל של ברזל במותניו והיה מחזר על כל פתחי ישראל, וכל מי שאינו יודע לימדו קריאת שמע ותפילה ,ומי שאינו נכנס בגופו של תפילה מלמדו.

ואמרו (אבות דרבי נתן פי"ב –ג ) כמה אלפים היו בישראל שנקרא שמם אהרון ,שאלמלא אהרון לא באו לעולם , שהיה משום שלום בין איש לאשתו, והיו קוראים שם הילד על שמו.

ואמרו חכמנו (ספרא שמיני-א) אהרון לא אמר לאיש ולא לאישה 'חטאת' (אבל משה הוכיחם). ובודאי שלא היה מחניף להם על חטאתם ופשעם, אלא שבהרבה מאד אהבה וסבלנות , ובסיבובים רבים, היה מקרבם לתורה ולהשי"ת ולמשה רבנו.

ואם אהרון הכהן נהג כך אז בדור דעה , אנחנו בדורינו דור שברירי ומפונק ורגיש ומקפיד על כבודו , ובלי יישוב הדעת – בודאי שצריכים עם בנינו ודורותינו הרבה מאד סבלנות , ולהעניק להם אהבה וחום , ותשומת לב והקשבה ראויה , ולהתנהג עמהם בימין מקרבת , כדי שירצו ללכת בדרך התורה ועבודת ה'.

סגולה להמתקת הדינים מ…אהרון הכהן >> פיטום הקטורת.

 

בברכת התורה וכטו"ס

ראש ישיבת ברסלב מאיר

שמעון יוסף הכהן ויזנפלד

 

בקשה וזעקה לעזרה…

היות והישיבה אינה נתמכת על ידי תמיכות ממשלתית

הישיבה זקוקה לתרומות – לטובת לומדי התורה ומוקד התפילות

תרומות יתקבלו בברכה אפילו סכומים סימליים של 36ש"ח ומעלה

ניתן להקדיש לעילוי נשמה וברכה בקברות צדיקים

בברכת התורה ולומדיה

ישיבת ברסלב מאיר – 0504161022

זכות המצווה תעמוד לתורמים ובני ביתם

שיתקבלו תפילותיהם בחסד וברחמים – ויראו פירות טובים !

הראה עוד

מאמר מקושר

כתיבת תגובה