אזכרה

אזכרהאזכרה. מהי חשיבות טקס אזכרה עבור תיקון נשמת הנפטר, להזכיר את שמו שם אביו ואימו ותאריך פטירתו,

במאמר הנ"ל נעסוק בסוד הכוח של הדיבור,

והזכרת שם הנפטר ב- יארצייט / אזכרה שלו דייקא לטובת תיקון ועילוי נשמתו.

והוא סוד ורמז להתעוררות לעבודת השם יתברך עבורינו החיים ! 

 

אזכרה

מלוקט מתוך ספרי ברסלב , ליקוטי מוהר"ן, ליקוטי הלכות.

[AdSense-A]

אזכרה. זה בחינת הזיכרון, שצריכין לזכר תמיד בעלמא דאתי דהיינו אמונה שיש עולם הבא עולם הנשמות. וזה בחינת שאמר דוד המלך בתהלים נגינתי אזכרה בלילה, נגינתי דהינו בחינת הניגון, שהוא בחינת ברור הטוב מן הרע, שנעשה ע"י הזיכרון בחי' אזכרה, בלילה שהיינו בזמן החושך של עולם הזה המסתיר למען הבחירה את הידיעה שבסוף כולנו לעפר נשוב אבל יש עולם הבא – יש עולם של שכר ועונש, דהיינו שכולנו באנו לעולם הזה לעסוק בבירור האמונה והמעשים לעשות טוב ולסור מרע שעל ידי זה זוכים לשכר עולם הבא או להיפך רח"ל.

ראש השנה נקרא יום הזיכרון. כמו שאנו אומרים בכל תפילתנו בראש השנה: את יום הזיכרון הזה. כי ראש השנה הוא לגלות קדושת ארץ ישראל שהוא בחינת זיכרון, בחינת והארץ אזכור כנ"ל. כי זיכרון הוא בחינת שם,

כמו שכתוב: זה שמי לעולם וזה זכרי לדר דר. וכתיב: ה' שמך לעולם ה' זכרך לדור ודור.

וכתיב לשמך ולזכרך תאות נפש.

נמצא שזיכרון היא בחינת שם, כי השם של כל נברא הוא זיכרו,

כי על ידי השם יכולין להזכיר את הדבר להודיע לחברו. וכן נחקק זיכרו בלב,

כי השם של כל דבר (אנשים או חפצים) – כולל כל מהות הדבר בצלמו ותמונתו כמו שהוא.

למשל כשאחד רוצה להודיע לחברו שיש לו שולחן או מנורה. אין צריך לציר לו שיש לו דבר בארבעה רגלים ולבזבזין וטבלא עליו וכו'. רק שמזכיר לו שם 'שולחן' לבד. הוא מבין מהות הדבר. וכן בכל דבר שבעולם.

וכן כשמזכירין שם 'שור' יודעין תכף כל ציור הבהמה שחברו מודיע לו, דהינו מין שור שידוע תמונתו. ואין צריכין לציר לו עוד תמונתו.

וכן כשמזכירין שם ראובן או שמעון מעיר פלוני.

בזה כלול כל תמונת האדם הזה וכל ענינו אם הוא עשיר או עני צדיק או רשע וכיוצא.

כי בהשם של כל הנבראים והנוצרים והנעשים כלול כל ענינים ומהותם בצלמם ודמותם.

והוא [השם של הנבראים, ה"ה לענייני אזכרה שם הנפטר אביו או אימו ותאריך פטירתו]

עיקר הזכר [הזיכרון] של כל נברא, כי אין מזכירין אלא שמו.

וזה זכר צדיק לברכה ו- שם רשעים ירקב ,

הינו כי ושם רשעים ירקב הוא ההפך מן זכר צדיק לברכה, כי הזכר הוא השם כנ"ל

דהיינו ששם של צדיק ומעשיו הטובים – יזכר לטובה, ושם רשעים ימחק וישכח רשעותו.

[AdSense-B]

אזכרה ביום השנה שדנים את הנפטר

ועיקר הדין והמשפט שדנין את האדם [ואת הנפטרים] הוא בראש השנה וביום הדין הגדול

[וידוע עוד מספרי קבלה שיש עוד תאריכים שדנים את הנבראים שכוללים את החיים ואת המתים – והם ערב ראש חודש וביום האזכרה יום השנה של הנפטר כיוצא.., עיין באריכות במאמר יארצייט].

העיקר הדין הוא שמסתכלין בשמו ששם חקוקים ונכתבים כל מעשי האדם.

ועל כן שואלין את האדם אחר מיתתו אם זוכר את שמו, כי בהשם של כל האדם נחקק ונכתב כל מעשיו, כי השם הוא הנפש כמו שכתוב: נפש חיה הוא שמו.

ושם בהנפש שהוא שמו שם מגיע כל הפגם או התקון של כל מעשי האדם לטוב או להפך חס ושלום,

כי בהשם של כל אדם נגבל כל חיותו וכל ענינו ומהותו.

וכפי מעשיו כן מאיר שמו למעלה. וכן נזכר למעלה לטובה. וכן להפך חס ושלום,

ועל כן המשפחה של הנפטר מרבים במצוות צדקה ולימוד תורה אמירת קדיש ותפילות ביום אזכרה של הנפטר כדי להרבות לנפטר זכויות שיזכר לטובה ויאיר שמו למעלה שאז יקבל שכר או להיפך חס ושלום !!

וזה בחינת מעלת זיכרון שמות הצדיקים, כי בהשם הקדוש של כל צדיק וצדיק, בו נכלל כל מהות הצדיק כל צדקתו ותורתו ומעשיו הטובים וכל מעלותיו ומדרגותיו, כי השם הוא נפשו ונשמתו כנ"ל.

ועל כן על ידי שמזכירין שם הצדיק אנו ממשיכין עלינו קדושתו וזכותו. ועל ידי זה נזכה גם אנחנו לקדושה וטהרה ולשוב אליו יתברך.

למשל כשאנו מזכירין שם התנא רבי שמעון בן יוחאי. בזה השם כלול כל מעשי זה התנא שהיה שלש עשרה שנים במערה וחבר ספר הזהר. וכל המעשיות הנזכרים ממנו. כולם כלולים בזה השם הקדוש רבי שמעון בן יוחאי.

וכן בשארי שמות הצדיקים. ועל כן מדליקים נר נשמה בקברי צדיקים לעילוי נשמת המתים ומתפללים עבורם לזיכרון טוב בזכות הצדיקים כנ"ל.

וכפי המעשים של כל אחד [של כל נברא החיים והמתים לטוב דהיינו מעשים טובים תורה צדקה חסד מידות טובות תפילות וכו' או להיפך לרעה..,] כמו כן יש לו שם כנ"ל, כמו כן נתגדל ונתקדש שמו וזכרו יתברך כי שמו משתף בשמנו כנ"ל.

ועוד לאלקי מלין בענין השם שהוא עיקר החיבור והקשר בין עליונים לתחתונים.

ועל ידי השם עיקר המשכת החיות מחי החיים לכל הנבראים שבעולם.

וזה נפש חיה הוא שמו , כי השם הוא החיות והנפש של כל דבר.

וכל העולמות נבראו בשביל האדם כדי שהוא יקשר אותם לה' יתברך כידוע.

ועל כן תכף כשנברא אדם הביא ה' יתברך לפניו כל הנבראים לקרוא להם שמות כמבאר שם במקרא: ויבא אל האדם וכו'. וכל אשר יקרא לו האדם וכו' כי על ידי שידע לקרא להם שמות על ידי זה היה מקשר כל הדברים למעלה לשרשן שהוא שמו יתברך שמשם נמשך החיות לכל הדברים שבעולם על ידי השם שיש להם. ובו ביום פגם אדם הראשון באכילת עץ הדעת טוב ורע. וזה היום היה ראש השנה כידוע . ועקר הפגם היה בבחינת השם, כי שם כל הפגמים כמו שאנו אומרים:

ותמלא כל השמות שפגמתי בשמך הגדול. ועל כן בראש השנה שאז אנו צריכין לתקן חטא אדם הראשון שחטא אז. על כן העקר הוא לתקן ולמלאות הפגמים שפגם בשם שהוא בחינת זכרון כנ"ל. ועל כן נקרא ראש השנה יום הזכרון. ועקר התקון הוא על ידי ארץ ישראל ששם עקר גדלת שמו יתברך כנ"ל…

עד כאן מצאנו כוחות לערוך ולגלות את סוד השם ותיקון הנשמות וענייני אזכרה של הנפטרים

עיין עוד בהרחבה על סודות השם בליקוטי הלכות לרבי נתן מברסלב. בברכת התורה ולומדיה ישיבת ברסלב מאיר.

מומלץ : מאמרים העוסקים במעלת וחשיבות יום השנה / יארצייט של הנפטר. קדיש סיפורים. שמעתם פעם על תיקון נפטרים ?

אזכרה לנפטרים

השאירו שמות יקירכם ותאריך הפטירה העברי

לעריכת אזכרה ביום הפטירה ליקירכם – בישיבת ברסלב

חינם או בתרומה לסעודת עניים ולימוד לעילוי נשמה

להזכרת שם הנפטר לטובת עילוי נשמתו ומנוחתו עדן ועידונים

ע"י גדולי רבני ישיבת ברסלב מאיר

  שם המבקש לערוך אזכרה לנפטר (חובה)

  דואר אלקטרוני (חובה)

  יש למלא שם הנפטר ושם אביו או אימו לפי המנהג |
  רצוי גם תאריך הפטירה העברי

  050-4161022

  הראה עוד

  מאמר מקושר

  כתיבת תגובה