איפה המפתח לישועה ?

איפה ואצל איזה צדיק המפתח לישועה ?

איזה סגולה יש לישועה, ומה צריך לעשות לזכות לישועה..,

מתי היא תגיע ? וכמה צריך לתת כדי שיברכו אותי…?

התשובה לכל השאלות והמחשבות העוברות בלב כל אחד המצפה שייגמרו הייסורים ותבוא הישועה נמצא במכתב בספר עלים לתרופה – מכתב פא לקט מכתבים לרבי נתן מברסלב תלמידו וממשיך דרכו ועצתו של רבינו רבי נחמן נחמן מברסלב !

שמעו ותחי נפשכם דברים שכתב רבי נתן מברסלב לבנו..,

להוכיח אחד אשר נזקק היה לישועה לזרע של קיימא,

ורבי נתן הוכיחו על שאינו משתדל לדפוק בכל יום על דלתותיו…

ברוך השם יום ד' ראה תקצ"ב: רב שלום לבני חביבי נרו יאיר…

…איני יכול להתאפק מלהוכיח דרכו [של פלוני…] על פניו בתוכחת מגֻלה מהאהבה עצומה וחזקה שבלבי אליו, אהבה רבה ואהבת עולם, לא כך הוא המידה ולא כך יפה לך אחי חביבי להתנהג עמנו אשר נתגדלת בינינו ואתה יודע האמת לאמתו, להתחזק כל כך מלהתוועד עמנו על כל פנים שנים או שלשה פעמים בשנה, פעם באיזה שבת ופעם בחֹל אם אי אפשר בשבת, והלא אתה חפץ שאתן לך בנים ?!

באמת אין בידי מפתח של בנים, אבל הוא אינו גם ביד השאר ! [כי מה שמספרים ניסים ונפלאות מגדולים שבדורינו – זה אינו, כי אינו בנמצא כדורות הקודמים בדורינו להיות מותרים בניסים ומופתים גלויים, וגם אין זה דרכו של רבינו הק', ורובם הם כדאמרי אינשי "על המזלא" – כי מברכים המה ומבטיחים ישועות ניסים ונפלאות והוא על המזלא, או שיצליח או לא. ורובם סיפורי סרק והבל המה, ואת הקלקולים היוצאים מעיצותם הנבערות – העולם גולם מפחדים לספר, מחמת שהם ואנשים הכת שלהם עזי פנים, שעיקר ממשלתם בעזות וכוחניות כמובא בדברי רבינו ז"ל, כי המספרים אינם נאמנים ומעוותים ונוגעים בדבר ליפותו ועו' וכו', ואך ורק ברצות ה' דרכי איש גם אויבו ישלים עמו (דברים כז) כדפירש הכלי יקר רמז בזה שברצות ה' דרכי איש – גם הקללה תהפך לו לברכה, שאפילו הארורים יתהפכו לברכות…] ודי למבין.

ואני חזק בדבורי

שדברתי עמך כבר כמה פעמים ממה נפשך אם אפשר להמשיך איזה חסד לתן לך בנים בודאי תוכל לפעול פה בעזרת השם יתברך יותר מבכל העולם כולו, ובודאי אתה צריך לשקוד על דלתותי יום יום, אולי יהיה עת רצון באיזה פעם שתהיה נפקד בישועה ורחמים בזרע של קימא אמן כן יעשה ה'.

ישועה,דלת,מנעול,מפתח

ואם להפך חס ושלום ואי אפשר לפעול חס ושלום, מכל שכן וכל שכן שאתה צריך לשקוד על דלתותינו כדי שנוכל להזכירך בכל פעם תכליתך הנצחי, כי מה יהיה ממך, כי מי שאין לו בנים ח"ו בודאי אין לו שום תקוה לעולם הבא, כי אם על ידי תורה ומצוות ומעשים טובים הרבה, ולעשות מצוה שתהיה זכות הרבים לנצח, אשר אצלי תהלה לאל תמצא זכות הרבים לנצח הרבה, כאשר אתה יודע ומאמין בעצמך, ובפרט שבאמת אין שום ייאוש משום דבר שבעולם,

כי יכול להיות שכבר נגזרה גזרה חזקה על האדם שלא יהיה לו בנים חס ושלום, ואף על פי כן על ידי ריבוי תפלות ומעשים טובים ועל ידי ריבוי השקידה וכו' יעורר רחמיו יתברך להפך מהפך אל הפך שיזכה לבנים של קיימא,

כמו שראינו בחוש כמה פעמים, כמו שכתוב ויעתר יצחק לה' ודרשו רבותינו זכרונם לברכה למה נמשלו תפלות צדיקים לעתר אלא מה עתר מהפך התבואה כך תפילת הצדיקים מהפכין מדת הדין למדת הרחמים.

והעבר אין,

מעתה אם אתה שומע לי תכין לבך להקשיב לאמרי הנאמרים באמת בשביל אהבתך לבד בשביל תכליתך הנצחי. האמת שגם אהבתך אלינו מרחוק יקר ונעלה מאד. בפרט נדבת ליבך הטוב יחזק השם יתברך את לבבך ולהוסיף בכל פעם, ולדעתי הייתי מרֻצה שירחם עליך השם יתברך בשביל זה לבד לפקדך תכף בזרע של קיימא,

אך מי יוכל להבין דרכי ה' שהוא יודע רזי עולם ותעלומות סתרי כל חי, אולי על ידי ריבוי השקידה שהיית שוקד אצלנו היית יכול לפעול וכו' וכנ"ל. דברי אוהבכם באמת המדבר מנקֻדה שבלב ומצפה לישועה בכל יום. נתן מברסלב.

ודי למבין ואין לנו מה להוסיף ולהאריך

רק להמשיך לברך ולהתפלל עבור הצלחתכם בעוה"ז וישועתכם הנצחית לעוה"ב !

בברכה מוסדות ברסלב

ישיבת "ברסלב מאיר"

מסירת שמות לברכה ותפילה חינם

בישיבת ברסלב מאיר בירושלים בכותל המערבי קבר רחל ואצל רבי נחמן מברסלב ועוד קברי צדיקים… לשליחת שמות כנסו

https://www.breslevmeir.com/pray

הראה עוד

מאמר מקושר

כתיבת תגובה