אכילת שבת כולו אלוקות כולו קודש

תפילה לכבוד שבת קודש (מליקוטי תפילות לרבי נחמן מברסלב) קצת ארוך אבל שווה כל מילה… קחו לכם 5 דקות הפסקה, התנתקו מכל העיסוקים, אמרו את התפילה בנחת, חישבו על המילים שרבי נתן כתב ברוח קודשו, תעשו חשבון הנפש, ותוסיפו דיבורים מלבכם אל ה' – ואז השבת תראה אחרת לגמרי !!!

תפילה לכבוד שבת קודש

וזכני ברחמיך הרבים לקבל שבתות כראוי, מתוך רב שמחה ומתוך עושר וכבוד, ומתוך מעוט עוונות,

ואזכה להרבות באכילת שבת ולא יהיה אצלי שום קפידא על הוצאות שבת ויום טוב,

רק אתחזק ואתאמץ בכל עז להרבות בכל מיני מעדנים ומאכלים ומשקאות טובים לכבוד שבת קודש.

ולאכול הרבה [הכוונה לא להפריס ולהיות בעל תאווה, אלא לא להקפיד ולאכול בדיקדוקים של דייטא ושבירת תאות אכילה כבשאר השבוע] בשבת קודש, כמו שהזהרת אותנו בתורתך הקדושה כמו שכתוב: "אכלוהו היום".

וכאשר הזהירו אותנו חכמיך הקדושים הרבה לענג את השבת בכל עז. כי אכילת שבת כולו אלוהות כולו קודש, ועולה למקום אחר לגמרי מאכילת חול.

ואזכה על ידי אכילת שבת קודש לתקן פגם חלול שבת, כי אתה יודע שקשה מאד לבשר ודם להיות נזהר ונשמר בשלמות מחלול שבת. רק אתה לבד תשמרני ותצילני מכל מיני חלול שבת שבעולם.

ותזכני להרבות באכילת שבת עד שאזכה על ידי זה לתקן כל פגם חלול שבת שפגמתי מעודי: 

ותזכנו על ידי קדושת אכילת שבת קדש ובפרט על ידי אכילת שבת של גדולי הצדיקים האמתיים, שנזכה על ידי זה להרחיב ולהגדיל הדרכים הקדושים שגלו הצדיקים האמתיים בעולם.

ריבון כל העולמים, אלהי כל הצדיקים האמתיים, אתה לבד יודע את כל מה שפעלו ועשו גדולי הצדיקים בעולם, את כל הדרכים הקדושים והנוראים והנפלאים שחתרו וחפרו והמשיכו בעולם. וכמה יגיעות יגעו וכמה טרחות טרחו בלי שעור וערך ומספר. וכמה ענויים ויסורים סבלו במסירת נפש בכל עת עד אשר חתרו ומצאו דרכים ישרים ונפלאים במקומות מדבר שממה שלא היה בהם דרך מעולם במקומות שלא עבר בהם איש. והלכו במסירת נפש ועברו הרבה אנה ואנה כמה פעמים כדי לעשות בהם דרך כבושה לרבים.

אבל בעוונותינו הרבים מחמת עצם עכירת גשמיות העולם, ותאוותיו הרעים ומרבוי המחלוקות והליצנות והקנאה והתאוה והכבוד, על ידי זה עדין הדרכים הקדושים נעלמים מרוב העולם.

ואפילו מעט מזער המבקשים את ה' וצדיקיו, ורוצים לילך בדרכיהם הנוראים, נסתרה דרכם מהם בכמה הסתרות.

אך אתה ידעת, כי כבר גילו [הצדיקים תלמידי חכמים] עצות ודרכים הרבה בלי שיעור, עד אשר כל אדם יהיה מי שיהיה, יכל למצוא דרך ועצה בכל מקום שהוא.

כי אין מקום, ואין אדם, ואין שעה – שלא יוכלו למצוא דרך כבושה להתקרב אליך [כמו שמאר רבינו נחמן מברסלב בכל מקום אפילו הטמאים ומטונפים ביותר ניתן למצוא את ה' ע"י…] על פי דרכי עצותיהם ושיחותיהם ותורותיהם ורמזיהם, אשר גלו לנו בספריהם הקדושים והנוראים שנתפשטו בדורותינו אלה. "מה גדלו מעשיך יהוה מאד עמקו מחשבותיך", אשר זכית אותנו בדורות אלה לאור הספרים הקדושים האלה שגלו לנו הצדיקים לפנינו. אבל כבר גלית לנו על ידם שלבעל בחירה קשה מאד לעזור,

על כן כל דרכיהם ועצותיהם הנוראים הם עדין בהעלם והסתר מאתנו. ודרכיהם הרחבים הנוראים והנפלאים הם עדין קצרים ודקים מאד בערך גשמיותנו ובלבול דעתנו וכסילות שכלנו, מחמת מעשינו הרעים.

על כן באתי לפניך בעל הרחמים, מורה דרך לשבים, שתעזרני ותזכני לקבל שבת בקדשה גדולה ובשמחה רבה ועצומה כראוי.

ולהרבות בסעדת שבת, עד אשר אזכה על ידי אכילת שבת קודש להרחיב ולהגדיל את כל הדרכים הקדושים האמתיים שאנו צריכים לילך בהם להתקרב אליך באמת.

ונזכה על ידי קדושת שבת להעלות את הרגלין אל הקדושה, כמו שכתוב: "אם תשיב משבת רגלך".

וכל המצות שאנו עושין בכל ששת ימי החל יעלו רגליהם מן הקלפה והסטרא אחרא שינקה מהם בימי החול, באופן שתוכל כל מצוה ומצוה לילך ולעלות לפניך.

ואתה ברחמיך הרבים ובאהבתך הגדולה שאתה אוהב את עמך ישראל, תקבל כל המצות ומעשים טובים שלנו אפילו המצות של קטני ערך כמוני היום הנעשים בקטנות גמור ובלי שום שלמות כלל, אתה ברחמיך ובאהבתך תקבל כולם באהבה ובחמלה גדולה, ותחבב אותם ותתפאר ותשתעשע בהם בשעשועים גדולים מאד.

וכ-אב את בן תרצנו, ותחבב ותגדיל ותרחיב את מעט מעשינו הטובים הקטנים במהות וכמות ואיכות, עד אשר מרב האהבה והשעשועים תגדיל ותרחיב את הדרך הקדש הנעשה על ידי מצותינו. ויקים מקרא שכתוב: "צדק לפניו יהלך וישם לדרך פעמיו", שתרחיב ותשים דרך רחבה וכבושה מפעמי הרגלין של המצות ומעשים טובים שלנו.

ובפרט הדרכים הקדושים הנוראים והנפלאים שעשו גדולי הצדיקים האמתיים בעולם, תרחם עליהם בזכות קדשת אכילת שבת, ותרחיבם ותגדלם ותגלה אותם לנו ולכל עמך בית ישראל,

באופן שנזכה לילך בדרכיהם הקדושים באמת. ולשוב אליך בתשובה שלמה מכל המקומות והדרכים רעים שנתעינו בהם. רחם עלינו ואל תשחיתנו, חוס וחמל עלינו והוליכנו והדריכנו בכל עת בדרכיך הקדושים שגלית לנו על ידי צדיקיך הנוראים, אשר אתה לבד יודע נפלאות אמתת דרכיהם הנפלאים. "הדריכני בנתיב מצותיך כי בו חפצתי, הדריכני באמתך ולמדני כי אתה אלקי ישעי אותך קויתי כל היום. הורני ה' דרך חקיך ואצרנה עקב. הורני ה' דרכך אהלך באמתך יחד לבבי ליראה שמך".

עזרני בעל הישועות, הושיעני בכל מה שאני צריך להושע, כי צרכי מרובים מאד מאד

ודעתי קצרה לבאר ולפרש אפס קצה מהם.

הצילני מריב ומחלקת. זכני לשלום באמת בכל הבחינות.

זכני לאהבת חברים באמת לאמתו.

זכני לילך בדרכי הצדיקים האמתיים, עד שאזכה להיות כרצונך וכרצון יראיך באמת מעתה ועד עולם.

ותשים חלקנו עמהם ולעולם לא אבוש כי בך בטחתי ועל חסדך הגדול באמת נשענתי.

"יהיו לרצון אמרי פי והגיון לבי לפניך יהוה צורי וגואלי".

"עושה שלום במרומיו הוא ברחמיו יעשה שלום עלינו ועל כל ישראל, ואמרו אמן":

שבת שלום ומבורך

ישיבת ברסלב מאיר 

הראה עוד

מאמר מקושר

כתיבת תגובה