אסור להסתכל – כי לעיניים ולראיה יש כוח לטוב ולרע

בס"ד. ירושלים עיה"ק תו"ת בב"א, יום ו' עש"ק לסדר במדבר | לכבוד... אחדשה"ט! בעזרת השי"ת אכתוב לך משהו הקשור לפרשת השבוע

(במדבר ד, כ) "ולא יבואו לראות כבלע את הקודש" ישנם דברים שמצוה לראות, וישנם דברים שטוב לראות אע"פ שאינם חובה, וישנם דברים שאסור לראות, וישנם דברים שלא מומלץ ולא כדאי לראות. כי הראיה יש לה השפעה עצומה למוח וללב של האדם, ומעוררת אותם למה שמעוררת, וכן יש לה השפעה גדולה על נפש ונשמת האדם.

וע"כ צריכים לשמור מאד את העיניים, ולהתנהג אתם רק כפי רצון ה'. ולהזהר ולהקפיד מאד על כך.

וזה בחי' (במדבר טו-לט) ולא תתורו אחרי לבבכם ואחרי עיניכם – והיא מצוות לא תעשה התלויה בעיניים, וכמ"ש רבינו יונה (שערי תשובה, שער ג-אות סד) שהוזהרנו בזה שלא להסתכל האדם באשת איש ובשאר עריות פן ינקש בם. ע"כ.

והוסיף בעל ספר חרדים (פכ"ב-ד) על הפסוק (דברים כג-י) ונשמרת מכל דבר רע שהוא אזהרה שלא להסתכל בעריות כמ"ש חז"ל (ע"ז כ.) ובפסוק ולא תתורו אחרי עיניכם אסר הסתכלות לשם זנות, ובפסוק זה בא לאסור ההסתכלות, אפילו שלא לשם זנות, רק שנהנה בהסתכלותו.

וכן הוא בסמ"ק (מצוה ל). וגם היא ממנין תרי"ג לסמ"ק (מצוה כד).

אסור להסתכל – כי לעיניים ולראיה יש כוח לטוב ולרע

ונפסק בשו"ע (אבן העזר סי' כא, ס"א) צריך אדם להתרחק מהנשים מאד מאד.. ואסור להביט ביופיה, ואסור להסתכל בבגדי צבעונים של אשה שהוא מכירה, אפילו אינם עליה שמא יבא להרהר בה, והמסתכל אפי' באצבע קטנה של אשה ונתכוון ליהנות ממנה כאילו נסתכל בבית התורף שלה. ע"כ.

וכתיב (איוב לא-א) ברית כרתי לעיני ומה אתבונן על בתולה. ואיתא בראשית חכמה (שער הקדושה, פ"ח) שאסור להסתכל במיטה שאיש ואשה נוהגים ורגילים לישון בה.
ואסור להסתכל בבהמה חיה ועוף בשעה שמזדקקים זה לזה (שו"ע שם סג).
ואסור להסתכל בברית שלו, או של אדם אחר (זוה"ק ח"ב, דף סו:) ונפסק בשו"ע (אבהע"ז סי' כג ס"ז)
ואסור להסתכל בפני אדם רשע, והמסתכל לסוף יכהו עיניו שנאמר (בראשית כז-א) ותכהין עיניו מראות. וכ"ש בפני גוי (מגילה כח. ס"ח פמ"ה-ז, מג"א או"ח סי' רכה סק"כ).
אסור להסתכל בפני אדם כועס (זוה"ק ח"ב, דף קפב.).
אסור להסתכל בפני אדם שוטה, או משוגע, או עצוב (כה"ח יו"ד סי' קטז ס"ק רב).
ואסור להסתכל בע"ז כמ"ש (ויקרא יט) אל תפנו אל האלילים (זוה"ק ח"ג, דף פד.).
אסור להסתכל באשתו נדה במקומות המכוסים שבה (שו"ע יו"ד סי' קצה-ס"ז).
וכן אסור לצפות בטלויזיה (גם..) ובאייפון וכל מיני וסוגי אינטרנט, והנ"ל מורידים את האדם לשאול תחתיות.

ויש עוד הרבה איסורי הסתכלות וראיה.

מאידך מצוה להסתכל בציצית, וכמ"ש (במדבר טו-לט)וראיתם אותו. וראה בשו"ע או"ח (סי' ח-סי' יא,וסי' כד במשנ"ב סק"ז).
וכן כתיב (שמות כג-יז) שלש פעמים בשנה, יראה כל זכורך את פני האדון ה'- וראה בריש מס' חגיגה ב.).
ומצוה להסתכל בדמות אדם צדיק, וכמ"ש (ישעיה ל) והיו עיניך רואות את מוריך, ואמרו (עירובין יג:) אמר רבי האי דמחדדנא מחבראי דחזותי לרבי מאיר מאחוריה. ואמרו חז"ל (ויק"ר כ) שדוד הי' טוב רואי, וכל הרואה אותו נזכר בתלמודו.
וכתבו המקובלים שטוב שיצייר תמיד דמות רבו (פלא יועץ, ערך ציור).
ומצוה להסתכל בס"ת בזמן הגבהה, ומגיע לו אור גדול (שו"ע או"ח סי' קלד ס"ג ובמג"א). וכן עוד הרבה כיוצא בהם.

והנה אסור להסתכל בירח (שו"ע או"ח סי' חכו, מג"א סק"ח ועוד).
ואסור להסתכל בכהנים בזמן שמברכים בנשיאת כפיים (חגיגה טז:),
ואסור להסתכל בקשת הנראה בענן מפני כבוד השכינה (ראה ס"ח פמ"ה-ה).
וכן ולא יבואו לראותו "כבלע את הקודש" הן אם נפרש ל' בליעה והסתרת ואריזת כלי הקודש, הן אם נפרש לשון סתירה והשחתה, ל' (איכה ב-ב) – בלע ולא חמל. היינו שמפרקים המשכן ומתגלה ארון הקודש וכו', וזהו ג"כ משום כבוד השכינה.

ויהי רצון שנזכה לשמירת ותיקון העיניים בשלימות.
בברכת התורה וכטו"ס שמעון יוסף הכהן ויזנפלד – ישיבת נצח מאיר

להורדה והדפסה של העלון לשבת פרשת במדבר

תרומות לישיבה יתקבלו בברכה -050-4161022 או בדף התרומות 

הראה עוד

מאמר מקושר

כתיבת תגובה