ארץ ישראל

 | ארץ ישראל |

 

רבינו נחמן מברסלב אומר (ליקוטי מוהר"ן ח"ב סי' מ) שעיקר מעלת קדושת ארץ ישראל היא רק על ידי השגחת השם יתברך, שהשי"ת מסתכל בארץ ישראל תמיד, כמו שכתוב בתוה"ק (דברים יא) תמיד עיני ה' אלקיך בה מראשית השנה ועד אחרית שנה, ועכ"פ כל מה שקורה בכל העולם ובמיוחד בארץ ישראל הכל בהשגחה פרטית, ובא"י יותר מכל העולם שההשגחה היא לא ע"י מלאך ולא שרף ולא ע"י שום שליח, כ"א השי"ת בכבודו ובעצמו תמיד ללא הרף וללא הפסקה משגיח על ארץ ישראל.

ולפי זה כשקורה משהו הקשור לארץ ישראל או ליושביה, הכל מאיתו יתברך באופן ישיר, וכולל כל מה שקשור למלכים נשיאים ושרים שבכל מקום (כגון הבחירות שבארצות הברית) לב מלכים ושרים ביד ה' ק"ו בכל מה שנוגע לארץ ישראל. וע"כ כל הפיגועים שבהם נרצחים ונפצעים בני ישראל ודם ישראל נגרר כמים בעוונותינו הרבים, בפרט בארץ ישראל, ודרך העולם לקלל את הערבים ואת מנהיגיהם, ואת אומות העולם ומנהיגיה, ואת מנהיגי ומושלי ארץ ישראל…

אבל מ"מ הכל נעשה בהשגחה פרטית ובהסכמה מלמעלה, כי מעשינו גורמים ורוצים לעוררינו פעם אחר פעם, וח"ו אין אנחנו אבים לשמוע, וקל יותר לסנן קללה להנ"ל ולהמשיך בהרגלים, במקום לעשות בדק בית יסודי, וחשבון הנפש מדוקדק.

ודבר זה נוגע הן למנהיגים כל אחד כפי השררה שיש לו, והן לכל יחיד ויחיד, כי הלא דבר הוא מריש ראש השנה התשס"א שפרצה האינטיפדה המחודשת עד היום כל יום יש יהודים הרוגים ופצועים, ופחדים וצרות מתרבות, וצרו צעדינו מלכת ברחובותינו כפשוטו מפחד, ואנשים פוחדים לנסוע באוטובוסים, וברוב הכבישים, והלא דבר הוא "למה עשה ועושה אלקים זאת לנו", ומשהו רוצים בשמיים מאתנו שמזעזעים וחוזרים ומזעזעים אותנו יושבי ארץ ישראל עוד ועוד, ולא רק מבחינה ביטחונית, אלא גם יש סיפורים מסמרי שיער על אנשים צעירים ובעלי משפחות צעירים שנפטרים ללא הרף ע"י מחלות איומות וע"י תאונות דרכים, ואית מאן דפרע בממוניה בצרות צרורות.

ועכ"פ הנגלות לנו (דברים כט, כח) חייבים לבער הרע מקרבנו, דהיינו התאות הבהמיות ומידות הרעות וכו', והוי"ה בעל הרחמים יגדור פרצות עמו ישראל ברחמים, וימסור הרחמים בידינו כפי קט שכלינו. ברחמי דידן, כי דעתנו קצרה, ואין ספק כלל כי כל מה דעביד רחמנא לטב עביד (ברכות ס ע"ב), והרבה דברים 'שקורים' ג"כ 'קשורים' ללא ספק עם סוד הגילגול.

ובכל מקרה הכל בחסד והכל ברחמים ובגבורות ישע ימינו (תהלים כ, ז), ומצידו יתברך אין שום עולה, והצור תמים פעלו א-ל אמונה ואין עול צדיק וישר הוא, אבל אנחנו חייבים להפנים שמשהו לא בסדר אתנו, כי רובם ככולם לא חושבים כך, ומי שנתעורר קצת לכך מיד שוכח, ופה ישנה בעיה חמורה של טיאטאו מתחת לשטיח ואמירת שלום עלי נפשי ובדרכי ושרירות לבי אמשיך ואלך ח"ו ח"ו רח"ל רח"ל, שומו שמים על זאת.

וטוב להתחיל לבדוק כל יום לפחות כמה דקות מה נעשה בין אדם לחבירו לאט לאט בדק אחר בדק, ואח"כ בין אדם לקונו, מצוה אחר מצוה, והלכות והנהגות, ואח"כ השקפות, תאות, מידות, ויתקן ככל יכולתו וישתפר לאט לאט במה שלא יוכל לעשות בבת אחת.

כי יש ומאתרים בעיה או פגם או עבירה ח"ו ומשום הרגלו ומוחין דקטנות חושב שאין לו שום דרך כלל להשתחרר מזה, ואפילו ניסה כמה פעמים ולא הצליח ומכח זה מתייאש, אבל באמת כדברי רבינו נחמן מברסלב: אין שום ייאוש בעולם כלל, ויש זמן לכל דבר.

ולפעמים יקרה שרצה להרים משא כבדה ממנו, אבל אם הי' מרימה לאט לאט ולא הכל ביחד הי' מצליח, כמשל המובא בחז"ל ורגם רבינו נחמן מברסלב הביא כדוגמא, על מלך שביקש מבנו להרים סלע לגג הבית, וכוונתו היתה שישבור את הסלע הגדול וירים אבנים אבנים, וכך כשיש סל מלא מוצרים, ע"י שיביא מוצר מוצר יצליח להביא הכל אבל תפסת מרובה (כ"א לפי יכולתו ומעל יכולתו) לא תפסת.

וכבר שמענו שנשים מתארגנות לא לדבר לשון הרע במשך יום שלם לזכות נושא מסויים ע"י שמחלקות בין כמה וכמה נשים שכ"א מקבלת על עצמה לא לדבר לשון הרע בשעה פלונית בלבד, וגם דבר זה הוא דבר טוב, וכמובן שללמוד על לשון הרע שעה וחצי יותר טוב, וכן הלה, עדי יזכו לעשות דברים בשלמותם.

 בברכה ברסלב מאיר

הראה עוד

מאמר מקושר

כתיבת תגובה