בהעלותך

בס"ד, ירושלים עיה"ק תו"ת בב"א. יום ו' עש"ק לס' בהעלותך

לכבוד…אחדשה"ט!  |  בעזרת ה' אכתוב לך משהו הקשור לפרשת השבוע.

ניתן להוריד את העלון השבועי בקובץ PDF בקישור הבא

לעולם ולחיים יש סדר

 

וזהו (במדבר ח, ב) "דבר אל אהרן ואמרת אליו בהעלותך את הנרות, אל מול פני המנורה יאירו שבעת הנרות".

כי בדרכי תוה"ק הכל בסדר ובדיוק, כגון כהן קודם ללוי, לוי קודם לישראל, הן לענין סדר קריאת התורה, כנפסק בשו"ע (או"ח סי' קלה, ס"ג) ובמקורו במס' גיטין (דף נט.) במשנה, הן לענין סדר המסכות, כמבואר ברמב"ם ובתוספות בכ"מ ובעוד ראשונים, טעם לסדר המסכתות, ובבחי' (ב"ק קב. ע"ש) יש סדר למשנה, ובבחי' (עירובין נד:) כיצד סדר המשנה.

ואמרינן (שו"ע או"ח סי' ב, ס"ד) ינעל מנעל ימין תחילה ואח"כ ינעל שמאל, וביאר במשנ"ב סק"ה שכן מצינו בתורה שהימין חשוב תמיד ולכל הדברים מקדימים ימין לשמאל.

ועיין במשנ"ב (סי' ד, ס"ק י) שנוטלים קודם יד ימין ואח"כ יד שמאל ובשו"ע (או"ח סי' כה, ס"א) שקודם לובשים ציצית ואח"כ מניחים תפילין, ועיי"ש בסעיף ה, שבתפילין יניח תפילין של יד תחילה ואח"כ תפילין של ראש, וכן לתפילה יש סדר וכמ"ש הרמב"ם (ה' תפילה פ"ז) סדר תפילות כך הוא.

ואיך להתנהג בתענית יש סדר, כמ"ש חז"ל (תענית טו.) סדר תעניות כיצד? עיי"ש.

וסדר קריאת ההפטרות וסדר קריאת התורה בכלל, מבוארים במס' מגילה (דף לא.) וברמב"ם ה' תפילה פי"ג.

וסדר הדגלים והמחנות וסדר נסיעתם וחנייתם כמבואר בתורה..,  

וסדר הנחלות והירושות מבואר במסכת בבא בתרא דף קטו.

וסדר עבודת כה"ג  ביום הכיפורים מבואר במס' יומא (מפרק שלישי עד פרק שביעי, והשביעי בכלל).

ויש סדר לברכת המזון (ע' ברכות מח:).., ואפילו יש סדר גן עדן וסעודת לויתן (ע' בהמ"ד ע' 150-151).

ויש סדר רוחות (שם 176-180). ויש סדר ליצירת הולד (שם 153-158).

כלל של דבר יש לעולם ולחיים סדר ע"פ תורתינו הקדושה, ויש לכל דבר טעם סוד וכוונות, וכמבואר (לדוגמא) במשנ"ב  סי' ב, סק"ד שטוב שישים שני צידי המלבוש ביד ימינו וילבש הימין ואח"כ השמאל, ויכוון כי הכל נכלל בימין, ומן הימין בא לשמאל.

ומבואר במשנ"ב  סי' רו. סקי"ח שכשאומר לחבירו להושיט לו ספר יקבלנו ביד ימינו, ומבואר עוד שם שבכל ברכה שמברך על איזה מצוה יש לאחוז הדבר ביד ימינו בשעת הברכה, וע"ד הקבלה עיי"ש..,

ועוד מבואר במשנ"ב (סי' ב, סק"ז) שכשהוא רוחץ וסך – ימין תחילה..,

נמצא שהתורה מרגילה אותנו לסדרים מסויימים, כדי שנחשיב נכון את הדברים לפי סדר חשיבותם, ועוד טעמים ניגלים ונסתרים מועילים להתנהגותינו ונשמתינו. וידוע שאדם הקרוב ושייך לסדר יותר קרוב ושייך להצלחה ע"פ דרך הטבע. (וכמובן שבלי סייעתא דשמיא לא סגי בהכי).

וזה בחי' פרשת השבוע "דבר אל אהרן ואמרת אליו בהעלותך את הנרות" וגומר.

ואיתא בדברי רבינו בחיי (ס' כד הקמח ע' שסו) וז"ל דבר אל אהרן בהעלותך.

והפרשה הבאה (במדבר ח, ו) קח את הלויים והפרשה שלאחריה (שם ט-ב) ויעשו בני ישראל את הפסח במועדו, ולא בא סמיכות הפרשיות אלא לסדר המעלות, כי כהן מעולה ומקודש יותר מן הלוי, והלוי יותר מישראל. ע"כ.

והיינו כנ"ל שהסדר שבתורה מסדר לנו את הראש ומרגיל אותנו לחשוב ולהתנהג  נכון כפי האמת האלוקי.

בברכת התורה וכטו"ס

שמעון יוסף ויזנפלד הכהן

 

לאוהבי ומוקירי התורה, אנחנו פונים בבקשת עזרה – 

כל אשר פתוחה ידו לעזור ולתרום

למען סעודות צהריים חמות לבחורי הישיבה

זכות התורה ולומדיה יעמדו לו להתברך בכל מילי דטב

ויתמלאו משאלות ליבו לטובה

כל התורמים עד שבוע הבא, יוזכרו ע"י רב הישיבה וקבוצה של חסידים

באומן ציונו הקדוש והמסוגל לכל התיקונים, של רבינו נחמן מברסלב

לחץ כאן – עמוד התרומות

 

הראה עוד

מאמר מקושר

כתיבת תגובה