עם ישראל בלי תורה – כמו צוענים נודדים | פרשת בחוקותי

בס"ד. ירושלים עיה"ק תו"ת בב"א, יום ו' עש"ק לסדר בחוקותי. לכבוד..אחדשה"ט! בעזרת השי"ת אכתוב לך משהו הקשור לפרשת השבוע

וזהו (ויקרא כו-מד) "ואף גם זאת בהיותם בארץ אויביהם, לא מאסתים ולא געלתים".

אמרו חז"ל (תורת כהנים-כאן) וכי מה נשתייר להם לישראל, שלא נגאלו ולא נמאסו?? והלא כל מתנות טובות שניתנו להם, ניטלו מהם!? מה נשתייר להם? זה ספר תורה! שאם לא היה קיים לישראל – לא היו משונים מאומות העולם כלום. ע"כ.

וכמ"ש רבינו הקדוש מברסלב "וואס וואלטן מיר געווען מען מוואלט נישט מקבל געווען די תורה? וואלטן מיר געווען ציגאנערס". (פירוש: מה הי' מאתנו עם ישראל לולי קיבלנו את התורה? היינו כמו צוענים נודדים ונוודים). כך נ"ל שהיא הגירסא העיקרית, וכך נדמה לי ששמעתי פי מו"ר ר' לוי יצחק בנדר זצ"ל (ואע"פ שבשיח שרפי קודש ח"ב- א-ז, תלה ביציאת מצרים, מ"מ נ"ל העיקר כמו שהבאתי כאן, דאל"כ ג"כ קשה, שהרי אילו לא יצאנו ממצרים היינו ממשיכים להיות שם עבדים ולא נוודים וצוענים).

וזה בחינת (תהלים קיט-צב) לולי תורתך שעשועי אז אבדתי בעיניי. ולא מיבעי לבן תורה שיודע ללמוד גמרא, שזה מחזיק אותו גם ביראת שמים וגם בתקוה טובה, ובפרט עם לומד בקביעות דף יומי שזכותו אדיר וכביר, והוא נכלל בעם ישראל, ובישיבה הכי גדולה בעולם שרבבות רבבות רבבות לומדים כל יום אותו דף.

ואכן הכרתי אנשים קשה יום מכל מיני סיבות, זה בפרנסתו הקשה והדחוקה, וזה במצבו הרופף של בריאותו, וזה מסבל צרת הבת בכמה אופנים, וזה מצרת הבן עם הבת כטיגון על מחבת, וזה מעמל כפיים קשה במשך שעות רבות של היום, אבל בסוף היום כשיושבים עם דף גמרא – חוזר להם הצבע ללחיים, והחיות לכל הגוף, והוא מרגיש בגן עדן, מעין עולם הבא.

וכיוצא בזה בפשוטי עם הבאים לשמוע שיעור תורני כל שהוא. ובין אנ"ש יש כאלה שכל חיותם מלימוד ספרי רבינו ז"ל (הן ליקוטי מוהר"ן, או ליקוטי הלכות ושאר ספרי ברסלב, או אחד משאר הספרים הקטנים בכמות וגדולים באיכות. וזה מה שנוגע לעסק התורה, אבל גם עצם קיום התורה שזה העיקר, כי לא המדרש הוא העיקר אלא המעשה (אבות פ"א מי"ז),

וקיום התורה מקדש אותנו ומחסן אותנו, ומקשר אותנו להשי"ת ולתורתו הקדושה, ובזה אנו מובדלים מהגוים ותועבותיהם, ובהמיותם, וחיותם (תרתי משמע, ל' חַיוֹת ל' חִיוּת) ומזוהמתם, וכמו שאנו אומרים בכל יום בתפילה (ובא לציון – בסופו) ברוך (הוא) אלקינו שבראנו לכבודו, והבדילנו מן התועים, ונתן לנו תורת אמת, וחיי עולם נטע בתוכנו.. למען לא ניגע לריק ולא נלד לבהלה. ע"כ.

ולולי התורה הקדושה הרי אנו כעִיוֵר באפילה, וכחסר דעה, וכמופקר, וכמשוגע וטיפש, ורק תורת ה' תמימה מחכימת פתי ומשיבת נפש (תהלים יט-ח), ומאירה לנו בחשיכה כבאורה. ומקדשת ומטהרת אותנו, ומרוממת אותנו, ומעודדת ומחיה אותנו, ומקרבת אותנו לחן ולחסד ולרחמים במעשינו, ולהשי"ת תורתו וצדיקיו, כי הם חיינו ואורך ימינו ובתורה נהגה ונעסוק יומם ולילה.

למאגר פרשות השבוע כנסו – פרשת השבוע

בברכת התורה וכטו”ס שמעון יוסף הכהן ויזנפלד

מוסדות ברסלב – ישיבת נצח מאיר

נ.ב תרומות לאחזקת הישיבה והבחורים הצדיקים שבאים להתחזק וולמוד דרכי עבודת השם בתמימות והשמחה של רבינו נחמן מברסלב – יתקבלו בברכה 050-4161022 או לפרטים נוספים כנסו לדף התרומות

הראה עוד

מאמר מקושר

כתיבת תגובה