בני ישראל | הנהגת הדור הבא

כמה עיצות חיזוקים והתעוררות מראש ישיבת ברסלב על ענייני הדור והנהגתו בכל בית ובית, כי בימינו הדורות רצים קדימה ואנחנו (כל אחד בממשלתו – בביתו) הזקנים, צרכים להיות חכמים ולהנהיג את הבהמות כרועים נאמנים – לשמו עליהם שילכו ולא יסטו מדרכי האמונה וההשקפה והשכל הישר והטוב של תורתינו הקדושה..!

בני ישראל | הנהגת הדור הבא

בס"ד

לכבוד… אכתוב לך פירור הקשור לפרשת השבוע ויקהל.

(שמות לה-א) "ויקהל משה את כל עדת בני ישראל, ויאמר אליהם אלה הדברים אשר ציוה ה' לעשות אותם".

יש מקומות שכלל ישראל מופיע בשם "ישראל" לבד, (לדוגמא לעיל (שמות לד – זך) כי על פי הדברים האלה כרתי איתך ברית ואת ישראל).

ויש מקומות שכלל ישראל מופיע בשם "בני ישראל". ודברים בגו.

ולענייננו: עיני רועי ישראל, מנהיגיו, גדוליו וצדיקיו, ואפילו כל מי שמחנך ומשפיע על הכלל,

צריך לדאוג על המשך שרשרת הדורות, ועל הדורות הבאים. וצריכים להיות מאד מאד רגישים לשינויים החלים בכל דור בדור הצעיר, חולשותיו, בעיותיו המיוחדים, רגישותיו, סיגנונו, השקפותיו, ובכל השינויים הרבים החלים מדור לדור. ואפילו השפה משתנה, וצריך להיות ברור שהדור הצעיר מבין מה רוצים מהם, ולמה מתכוונים,

וכעין מה שמצינו שאמרו חז"ל (שבת א.) אמר רב חסדא הכי תלת מילי – אישתנו שמייהו, מכי חרב בית המקדש, חצוצרא שופרא ; שופרא חצוצרא. למאי נפקא מינה? לשופר של ראש השנה. [ופרש"י אין תוקעים אלא באותו שעם הארץ קורין "חצוצרות", והוא שופר [של התורה], או אם עם הארץ בא לשאול במה יתקע? אומרים לו בחצוצרות].

וכן יש אלפים ורבבות ענינים שבדורות שעברו היו ברורים לכולם ולא היה מקום לשאלות וספיקות, ובפרט בענינים שבהשקפה הכל כך חשובים, שהרי הכל תלוי בהשקפות ודעות ישרות, ודעת תורה אמיתי כפי רצון ה', – ואילו היום לדור החדש – לא נהיר ובהיר.

שזה בחינת דור "אשר לא ידע את יוסף" (ע' שמות א-ח). ועל כן בכל דור ודור, ובכל מקום ומקום רועי ישראל צריכים להתנהג בחכמה יתירה, באופן שיגיע דבר ה' אל לב "בני ישראל" – היינו הצעירים והדור החדש – שהם עתידנו ותקוותינו ולפעמים כשנמצאים "זקנים עם נערים" – עיקר מגמת פנינו, ודיבורינו והשתדלותינו צריכה להיות עם הצעירים.

שזה בחינת עיסוק עם בני הנעורים שמסר רבינו ז"ל לתלמידו המובחר גאון עוזינו מוהרנ"ת ז"ל. וכידוע שאילן ועץ זקן שהוא עקום קשה ליישרו, משא"כ עץ צעיר, שיש תקוה לישרו.

ויש בחינה של בינו שנות דור ודור(דברים לב,ז), שיש להתבונן על הדור הבא, ועל הדורות הבאים, [ולא רק כפשוטו על הדורות שעברו]. והנה כל זה היה תמיד. אבל בדורינו אנו, משנה לשנה – נראה להיות כאילו חלף דור שלם, והילדים והנערים ודור הצעיר משתנה בהתאם. ויש לגלות עירנות ואחריות בהתאם. ודבר זה נוגע ג"כ לכל הורה, שהוא רועה בביתו ומשפחתו.

בברכת התורה וכטו"ס

ראש ישיבת ברסלב מאיר

שמעון יוסף ויזנפלד הכהן.

נ.ב תרומות יתקבלו בברכה

050-4161022

הראה עוד

מאמר מקושר

כתיבת תגובה