בראשית – GENESIS | לחיות כיהודי פשוט בלי קושיות וחקירות

בס"ד. ירושלים עיה"ק תו"ת בב"א, יום ו' עש"ק לסדר בראשית | לכבוד... אחדשה"ט! בעזרת השי"ת אכתוב לך משהו הקשור לפרשת השבוע

(בראשית א-א) "בראשית ברא אלקים את השמים ואת הארץ". כמה טוהר (purity), כמה קדושה, כמה אמונה כמה אמת, כמה טוב אמיתי וניצחי במילים הראשונות של תורתינו הקדושה.

(בראשית – In the beginning… – At the GENESIS…), געוואלד, געוואלד, כמה צריכים להתעורר לאמונה טהורה מהפסוק הראשון של התורה הקדושה.

בראשית – GENESIS | לחיות כיהודי פשוט בלי קושיות וחקירות

וכדאיתא בשיחות הר"ן (סי' ריט) שבשנתיים האחרונות של חיי רבינו הק' עלי אדמה, היה מדבר בכל פעם הרבה מאמונה, והבנו מדבריו, שכל דיבוריו שמדבר, כל כוונתו היתה הכל בשביל להכניס אמונתינו האמיתית בלב כל אחד ואחד מישראל, והיה רגיל להזכיר כמה פעמים גודל עוצם נפלאות הטובה שעשה לנו משה רבינו עליו השלום, שנתן לנו את התורה, ופתח בה: "בראשית ברא אלקים את השמים ואת הארץ", וגילה לנו את האמונה הקדושה, בלי שום חכמות וחקירות.

(בלי התפוצצויות מצוצות, ובלי חתכים ושברים וכו' בשבר אסיה – אפריקני ובלי תקופת האבן, ובלי המצאות הבל של מיליארדי שנים של דמיונות. וכמו שראיתי באיזה ספר העוסק בגיאוגרפיה, ולא מנעו עצמם המחברים השוטים, מלכתוב אצל כל מדינה ומדינה מספרים משונים ומשתנים של מאות ואלפים ומליוני שנים של דמיונות, מתי היתה היווצרות אותה מדינה, ומתי התיישבו התושבים הקמאים, והכלל שבסיגנון מדעי שטויות והבלים אין סוף הם מפיצים, ותמה אני איך הם מזלזלים עד כדי כך באינטליגנציה הבסיסית של כל אדם שפוי, שיש לו משהו במוח)

ומשה רבינו – התלוצץ מהם בכמה מיני ליצנות, ובירר לעינינו שאינם יודעים כלום, והאריך בשיחות כאלו, הרבה מאד בכמה וכמה מיני לשונות של חכמה אמיתית נפלאה ונוראה, אשר כל דיבור ודיבור היה מתוק מדבש, ונופת צופים, ונכנס בעומק הלב לכל אחד ואחד, וכפי המובן מדבריו הק', שכל דיבוריו בשנתיים האחרונים לחייו, הן במילי דעלמא, הן בדברי תורה, הכל כאשר לכל היה כדי להכניס אמונה בעולם, שהוא – יסוד כל התורה והמצוות כמ"ש (תהלים קיט-פו) כל מצוותיך אמונה. ע"כ.

והנה בשעתו האפיקורסים והמשכילים וכו' למיניהם החדירו את השקפות זבל שלהן דרך ספרים וקונטרסים, וכיום מצא הבעל דבר דרך לכל הנ"ל ולקרר את היהדות (אידישקייט) ע"י הפלאפון – אייפון (אפילו 'כשר') וכמו שרואים בחוש שכל באיה לא ישובון ולא ישיגו אורחות חיים (משלי ב-יט), ופתאום יש לאדם יותר ויותר זמן לבלות מול המסך הנ"ל.

ולימוד התורה – פוחת, ורגש לתפילה וליראת שמים – יורד ויורד ומתקרר ומתקרר, וההשקפות – משתנות לרעה בכל התחומים, ולועגים על אנשים כשרים, וצוחקים על 'תמימותם' וטיפשותם, והם ניהיים חכמים בדעתם בבחי' (ירמיה ד-כב) חכמים המה לרע, ולהטיב לא ידעו והקשר להשי"ת נחלש ומתרופף, ודיקדוק המצוות צולע, וכבר לא בראש מעיינותיו.

ואצל הנשים הלבוש והצניעות פוחתים ויורדים ברוחניות בכל הבחינות והעניינים.

ויש חובה על כל אחד להתחזק ולהתעורר ולהתנער, פן יהי' מאוחר מדי.

וכמו שלדאבונינו אנחנו רואים יום יום, הידרדרות איומה בעולם הרוחני של צעירים וצעירות, מבוגרים ומבוגרות.

ומי שאינו חס על עצמו חשוד ויותר מכך שבודאי לא יחוס על אחרים. (פסחים מט:) אוי לנו מיום הדין, אוי לנו מיום התוכחה (ב"ר צג-יא)

ויהי רצון שיקויים "התעוררי, התעוררי, כי בא אורך קומי אורי, עורי עורי, התנערי מעפר קומי לבשי בגדי תפארתך.

בברכת התורה וכטו"ס שמעון יוסף הכהן ויזנפלד – ישיבת נצח מאיר

הראה עוד

מאמר מקושר

כתיבת תגובה