בראשית

לכבוד.. אחדשה"ט!

בעזהי"ת אכתוב לך כמה פנינים הקשורים לפרשת השבוע.

 

לימוד – כתבי הקדמונים

 

(בראשית א,א) "בראשית ברא אלקים את השמים ואת הארץ".

וכמו שאמרו חז"ל (בראשית רבא א,ו) בראשית בשביל התורה שנקראת ראשית, כמ"ש (משלי כב) ה' קנני ראשית דרכו, ובתורה ברא ה' כל העולמות, (כדאיתא בפרקי דרבי אליעזר פ"ג, ובמדרש תנחומא יט') רבי הושעיא רבה פתח (משלי ח,ל) ואהיה אצלו אמון, ואהי' שעשועים יום יום.

ד"א אמון-אומָן, התורה אומרת אני הייתי כלי אומנותו של הקב"ה. [וכדאיתא בליקוטי שמעוני, בראשית- התורה אמרה בראשית – "בי" "בראשית" ברא אלקים את השמים ואת הארץ] וכמ"ש בזוהר הקדוש (ת"א כד:) בהא ראשית (בתורה) ברא את שמיא ואת ארעא, והוא סומך אותם.

והנה מבואר בדברי רבינו הקדוש (לקוטי מוהר"ן קמא, סי' נד, אות ו) שעל ידי חידושי תורה, נבראים שמים וארץ, כמו שכתוב (ישעיה לא) ולאמר לציון עַמִי אתה.

אל תיקרי עַמי אלא עִמִי, מהי אנא עבדי שמיא וארעא במילולי דילי, כד"א ( תהלים לג , ו) בדבר ה' שמים נעשו, אף הכי את, זכאין אינון דמישתדלי באורייתא.

ועי"ז באים כל ההשפעות והברכות לעולם, כמ"ש (דברים כח) יפתח ה' לך את אוצרו הטוב את השמים.

אך כשהחידושין הם ע"י כח המדמה (היינו על דמיונות שוא), אזי נבראים רקיעין דשוא, וכמבואר כל זה היטב בזוה"ק (הקדמת הזוהר, דף ה.) נמצא שיש חידושי תורה ויש חידושי תורה, יש כאלו שבונים עולמות, ויש כאלו שמחריבות עולמות. והנה מה שמוטל עלינו הוא (שה"ש א,ח) צאי לך בעקבי הצאן, לדרוך בנתיבות אשר הלכו בהם רבותינו הקדושים שבכל דור ודור, וכמ"ש חז"ל (יומא ט:) טובה ציפורנן של ראשונים, מכרסן של אחרונים.

וע"כ רבותינו שבכל הדורות הקפידו מאד לייסד את דבריהם על דברי הקדמונים, חכמי המשנה והתלמוד מדרש רבא ותנחומא וכו' זוה"ק, כתבי הארי ז"ל וכו' כי החידושים המחדשים המבוססים על יסודותיהם יש בהם תקוה טובה, והם הבוראים שמים וארץ, ובוראים ומקיימים את העולמות. ודבר זה מרומז בפסוק "בראשית ברא אלקים את השמים ואת הארץ", היינו ע"י התורה וחידושי התורה בוראים עולמות וכנ"ל, וזה מרומז היטב בתורה שכתב "בראשית ברא"-בקדמין ברא.

היינו בחידושים ודברי תורה המבוססים על הקדמונים. שזהו הראשית והמובחר, בבחינת (שמות ל,כג) בשמים ראש.

וזה בחי' מה שתמצא בגדולי הפוסקים ששמו כל כוחם ויהבם בדברי הראשונים והקדמונים ודיקדקו הדק היטב היטב הדק בכל דבריהם, הם הם הבאר מים חיים שממנו אנו שותים, חיים ומחיים את נפשותינו.

ואשרי השָׂם עיונו וכוחו בדברי הקדמונים.


בברכת התורה וכטו"ס

שמעון יוסף הכהן ויזנפלד

הראה עוד

מאמר מקושר

כתיבת תגובה