ברית מילה

כמה מילים על מצוות ברית מילה… מאת ראש ישיבת ברסלב…

לפי שרצה השי"ת לקבוע בעַם אשר הבדיל להיות נקרא על שמו, אות קבוע בגופם, להבדילם משאר העמים בצורת גופם, כמו שהם מובדלים בצורת נפשם, אשר מוצאם ומובאם אינו שוה, ונקבע ההבדל בגולת הזהב לפי שהוא סיבה לקיום המין, והעם הנבחר רצה השי"ת להשלים תכונתו. וראה בספר מגדל דוד וזה לשונו : במצוות הברית מילה יש בה הערה למילת ערלת הלב וכו' ובמילת ערלת הלב יתחזק כח השכל ויבא אל תכלית השלימות…

עלון שבועי להורדה והדפסה >>ברסלב פרשת השבוע תזריע, ברית מילה

מצוות ברית מילה.

בס"ד, ירושלים עיה"ק תו"ת בב"א, יום ו' עש"ק לסדר פרשת השבוע תזריע.

לכבוד… אחדשה"ט! בעזרת השי"ת אכתוב לך משהו הקשור לפרשת השבוע,

וזהו (ויקרא יב-ב,ג) "אשה כי תזריע וילדה זכר. וביום השמיני ימול בשר ערלתו".

כן כן, ילד יהודי מיד לאחר לידתו, מיד כשמסוגל להכיל ולשאת ניתוח כואב – אכן מנתחים אותו… וזה לטובתו הנצחית,

וכדאיתא בספרים הקדושים שטעם ושורש המצוה של ברית מילה, הוא כדי להמעיט מהאדם תאות המשגל הבהמתית (והוא תיקון המוח),

ואיתא בספר דרך פקודיך [מ"ע ב, אות יא] (לבעמ"ח ספר בני יששכר, אגרא דכלה, ועוד, וצוטט ע"י החפץ חיים ז"ל במשנ"ב (בה"ל סי' רי"ד ס"א, ד"ה ואם),

וזה לשונו : יצא לנו לפי"ז בכלל המצוה הזאת לפרוש א"ע מכל הדברים האסורים לגמרי ע"פ התורה, וגם לקדש את עצמו במותר, שלא להנות ממותרי העולם רק עפ"י ההכרח המצטרך לתורה ולעבודה, וכשמתבונן האדם בזה יראה אשר כל התורה כולה נכללת בזו המצוה. [וראה בלקוטי מוהר"ן ח"א סי' ב, בסופו, בשם הזוה"ק (ח"ג, דף טו:) שעיקרא דיצרא בישא על עניין, והיא עיקרא דמסאבותא. והכל תלוי בשמירת הברית].

ועיין שם (אות י') בשם המקובלים הראשונים, שטעם מצוה זו להכרית לגמרי הקליפות הטמאות.

ואיתא בספר החינוך (מצוה ב) וז"ל משורשי המצוה לפי שרצה השי"ת לקבוע בעַם אשר הבדיל להיות נקרא על שמו, אות קבוע בגופם, להבדילם משאר העמים בצורת גופם, כמו שהם מובדלים בצורת נפשם, אשר מוצאם ומובאם אינו שווה, ונקבע ההבדל בגולת הזהב (ע' קהלת יב-ו, ובפרש"י. וכמ"ש חז"ל שבת קנא:) לפי שהוא סיבה לקיום המין, והעם הנבחר רצה השי"ת להשלים תכונתו. ע"כ.

וראה בספר מגדל דוד (לבעל ספר הבתים-מצוה י') וז"ל במצוות המילה יש בה הערה למילת ערלת הלב וכו' ובמילת ערלת הלב יתחזק כח השכל ויבא אל תכלית השלימות.

וזה בחי' מש"כ (ישעיה מו-ג) בית יעקב וכל שארית בית ישראל, העמוסים מני בֶטֶן, הנשואים מני רָחַם. שזה כולל ג"כ מה שיראים ושלימים נוהגים ע"פ הדרכת הצדיקים, שמיד שהתינוק נולד מכסים ראשו, ונוטלים ידיו, וכדאיתא באוצר של יראת שמים (ת"א ע' לא) כי בעת הלידה (לידת רבינו הקדוש ז"ל) כשרק יצא לאויר העולם, יצקה אמו על ידיו מים שלושה פעמים בסירוגין, וכמו כן כל אימת שהקיץ משנתו לינוק את חלב אמו, נטלה היא את ידיו כדין.ברית מילה

עוד מסופר כי אמו הכינה מבעוד מועד כובע לידה, ומיד כשיצא לאויר העולם, כסתה בו את ראשו. ע"כ.

וכל זה שמעתי מפי מו"ר ר' לוי יצחק זצ"ל שהי' דייקן ומוסמך ביותר.

(וראה בספר המידות, ערך יראה אות יג, שהכיסוי של הראש מביא לידי יראת שמים. ונובע מהסיפור של ר' נחמן, במס' שבת קנו:).

וכן נהגו אנשי שלומינו בברסלב לכסות את התינוק בכיסוי הראש בקטנותו ממש (דלא כמנהג כמה חסידויות וכו') (עיין שיש"ק ד-קס, ומש"כ שם כמובא במס' המידות אות בנים- טעות, וצ"ל אות יראה, וכנ"ל).

והעומס המבורך הנ"ל, צריכים לבדוק ולשקול שוב ושוב שחס ושלום לא יהי' עומס יתר על הכוחות של התינוק/ ילד/ נער/ וכו', כי כל אחד לפי תכונותיו וכוחותיו, והנכשל בזה ומעמיס ומלחיץ את התינוק יתר על המידה, לא רק שלא מביא לו תועלת, אלא אף גם ממיט אסון, והוא חטא ופשע בל יכופר.

הגורם מהרבה נערים לעזוב באר מים חיים ולחצוב בורות נשברים, כשהסיבה המרכזית היא ריבוי העומס והלחץ שמטילים עליו מעל ומעבר יכולתו.

וחכם עיניו בראשו, שלא יצטרך לבכות ולהתאבל על האסון שגרם במו ידיו (או בפיו). ואשרינו מה טוב חלקינו שאנו בין העמוסים מני בטן.

כמה קישורים ממולצים בנושא ברית מילה:

בברכת התורה וכטו"ס ראש ישיבת ברסלב שמעון יוסף הכהן ויזנפלד

נ.ב תרומות יתקבלו בברכה / ניתן לתרום ממעשרות

ולהקדיש באתר שמות (לעילוי נשמה) או לברכה ולתפילה במוקד התפילות של מוסדות ברסלב…

050416-1022 לפרטים נוספים בדף התרומות >> www.breslevmeir.com/donate

הראה עוד

מאמר מקושר

כתיבת תגובה