ברכת המזון סיפורים ומאמרים

סיפור ההצלה מהשואה בזכות בִּרְכַּת הַמָּזוֹן | חתונת הדמים: בזכות ברכת המזון ניצל מאסון

ברכת המזון סיפורים ומאמרים :

בבא קמא (דף ל"ב ע"ב) מאן דבעי (מי שרוצה להיות) למהוי חסידא לקיים מילי דברכות. ועיין בראשית חכמה שהרוצה להיות חסידי שיקרא זרע אברהם אוהבו, צריך להיות שמח בהיותו מברך ברכת המזון. ולתת שבח והודאה להשי"ת שברא הדבר הזה, ועל ידי השבח מתדבק באהבת הבורא ובגדולתו וברוממותו, וכל הנשמות כולם משבחין להבורא יתברך מפני הטובה שקיבלו ממנו, ולסיבה זו תקנו חז"ל לברך על כל דבר ודבר, כדי שיזכור האדם אהבת הבורא והשגחתו עמו בכל עת, שברא הדבר ההוא על ידי שפעו בכדי שיהנו הברואים, ועל ידי זה האדם דבק בו ית' לעולם עד כאן לשונו הקדוש.

בספר חסידים (סי' מ"ו) מביא מעשה מאדם אחד שמת כמה שנים לפני זמנו ולאחר יותר משנים עשר חודש נתגלה בחלום לאחד מקרוביו, שאל לו קרובו איך אתה נוהג בעולם שאתה שם ? אמר לו בכל יום דנין אותי על שלא הייתי מדקדק לברך ברכת המוציא וברכת פירות וברכת המזון בכוונת הלב, ואומרים לו להנהתך נתכוונת. _ שאלו : והלא אין משפט לרשעים יותר מי"ב חודשים ועדיין דנין אותך ? אמר לו : אין דנים אותי כל כך קשה כמו בשנים עשר חדשים הראשונים עכ"ל.

בבן איש חי פרשת פנחס, כתב שהנזהר בברכות הנהנין ובפרט בברכת המזון שהיא דאורייתא, הוא ימשול ביצר ממשל רב, ויתקן עצמו בזה תיקון גדול עצום ורב, על כן ראה כמה וכמה צריך האדם ליזהר בברכות, ולא יביא עצמו לידי ברכה לבטלה, והכל יאמר בכוונה גדולה ובשמחה, ואז טוב לו לעולם עיין שם. וכן אמר הרה"ק מרוזי'ן זי"ע לבעל עבירה ג' דברים לתיקון ואחד מהם שיכוון כל ברכה שמוציא מפיו, בפרט ברכת הנהנין.

בספרי ברסלב מובא שעיקר השביע היא ע"י ברכת המזון (ליקו"ה). שעל ידי אכילה במתינות ודרך ארץ, לא בהלעטה – עי"ז נתתקן השכל ונכנע הכסילות, וכן ע"י ברכת המזון בכוונה. _ וכן מי שמשבר תאוות אכילה הקדוש ברוך הוא עושה על ידו מופתים (ליקוטי מוהר"ן מז). _ על ידי ברכת המזון יוכל להמשיך עליו דביקות נפלאה והארת הרצון ! ע"י הדיבור הקדוש של ברכת המזון דהינו שמברך בנחת ובכוונה של פירוש המילים.., כי כל הברכות וההודאות לשמו הדגול – הם בחי' הארת הרצון ונועם העליון. ברכת המזון שמברכים אחר האכילה זה בחי' הארת הרצון התגלות הנועם העליון, שמשם עיקר הברכה והפרנסה (ליקוטי הלכות ראשית הגז).

בספר מנחם ציון מהרה"ק רמ"מ מרימינוב זי"ע כתב : כי רוב העולם טועים וסוברים שמזון האדם הגשמי הוא הנותן לאדם כוח, וחיוני לקשר החיות שלו עם הגוף ולא יתפרדו. ולא כן הדבר, רק העיקר הוא החיות האלוקית המלובש והמעוטף במזון ההוא, ומחבר חלקיו ומהווה אותו לבל ישוב מיש לאין, ועד ידי הברכות שלפניהם ואחריהם ממשיכים שפע וחיות הבורא ברוך הוא המלובש במאכל ההוא אל האדם, והגוף לקוח את הראוי לו, ועל כן תיקן משה רבינו על המן ברכת הזן את העולם כולו בטובו, שבכבודו ועצמותו הוא זן את האדם בחיותו ממש כביכול.

הכף החיים (סי' קנ"ח ס"ק ע"ו) מביא מהאריז"ל בשער רוה"ק וזה לשונו : כי עיקר ההשגת האדם וכו' תלויה על ידי כוונת האדם וזהירותו בכל ברכות הנהנין, לפי שעל ידם מתבטל כח הקליפות ונאחזות במאכלים החומריים ותדבקים באדם האוכל אותם, ועל ידי הברכות שמברכים עליהם תחילה וסוף הנאמרות בכוונה, הוא מסיר מהם הקליפות ההם, ומזכך החומר שלו ונעשה זך ומוכן לקבל קדושה והזהרנו מאד בזה. ובספר אוצר החיים  פרשת וילך כתב כי התחלת החסידות והיראה הוא בברכת הנהנין. 

סיפור ההצלה מהשואה בזכות בִּרְכַּת הַמָּזוֹן

סיפור מרטיט מיהודי שחי בימינו – מהמשפיע רבי אלימלך בידרמן: סיפר לי יהודי בשם ר' שמעון מעשה שהיה כך היה, רבי מאיר שפירא הגיע לבחון את כיתתו ולא הביא מתנה לילדים והציע לומר להם ווארט וזה יהיה המתנה, ואמר להם שמי שקורא ברהמ"ז בכוונה מילה במילה לא שולט בו לא אף ולא שצף ולא קצף, ר' שמעון קיבל על עצמו כך לעשות.

אח"כ השואה הנוראה הגיעה, הנאצים ימ"ש ערכו סלקציה והעמידו ילדים ואת הזקנים שלחו להשמדה ואת הצעירים השאירו לעבודה, הוא ביקש מהקב"ה שיצילהו, ועשה עצמו כאילו הוא גבוה והגביה עצמו ולקחוהו לעבודה, ושם צריכים פרנסה, ושם בדקו כל אחד מה כשירותו לעבודה, ומישהו הציע לו שיאמר שהוא טבח טוב ביחד עם עוד אחד, וקיבלו אותו לעבודה וקיבל מזון באופן בריוח, וראה שנתקיים בו בזה זכות ברהמ"ז.

אחרי כמה חודשים ביקר קצין רשע מרושע שלא הסכים לעבודה שלו, ונתן לו פטיש קטן וצוה עליו שיחפור בור בגודל 2 מטר  ואם תוך שעתיים תצליח לחפור בור תוכל לחזור למטבח, הוא מספר שעיניו חשכו, הוא ביקש מהשי"ת שהרי הוא מברך ברהמ"ז בכוונה ויש את ההבטחה שמזונות מצויין לו כל ימיו, לאחר כמה דקות עברו שם חיילים וראו את עבודתי הקשה זרקו עליי ירקות בכמויות, ושוב ביקשתי מה', מיד אחר כך עברה משאית עם חיילים פולנים שהיו באותה צרה, וביקשו ממני את הירקות, ה' נתן בידי שכל וצויתי שיחפרו בור תוך שעה, והם שחפצו בירקות מיד החלו יחד לחפור עד שהבור נחפר.

אח"כ קרא לקצין הנאצי והראה לו בור חפור, הקצין ההמום מילמל שתמיד ידע שה' עוזר לכם, והחזירו לעבודה במטבח.

היהודי עד היום חי בתוכינו ברח' צפניה בירושלים מעיד שחיתן את כל ילדיו ואף פעם לא היה לו מחסור בפרנסה. והכל בזכות ברכת המזון.

חתונת הדמים: בזכות ברכת המזון ניצל מאסון

לאחר אסון התאורה באולם החתונות ביבנה נחשף סיפורו המדהים של יקיר גואטה, בחור מסורתי שבדיוק רצה ללכת לבר מתחת לנברשת הענק ובזכות ברכת המזון ניצל בנס.

יקיר מגולל את הסיפור המרגש שלו בדף הפייסבוק שלו וכותב: "אחד הבחורים שלומד אצל אחי מרדכי בשיעורים, התקשר אליו אתמול שכולו נסער , הוא היה בחתונה ביבנה באולמי עדיה, הוא חבר ילדות של החתן. הבחור ישב עם האחים שלו ובדיוק סיימו לאכול" , הוא כותב.

מדובר בבחור שהתחיל להתחזק בדת והוא אמר לאחים שלו, בוא נעשה זימון ונברך ברכת המזון…

בשלב הזה האחים אמרו לו , נרקוד ואחר כך נברך, "הוא אמר להם, נו בוא נעשה עכשיו, איפה נמצא אחר כך אחד את השני, כדי לברך ביחד…?

האחים הסכימו והתיישבו וברכו ברכת המזון, בדיוק שסיימו לברך, התקרה קרסה…כמה מטרים ספורים מהם, ניצלו בחסדי שמיים וכל זאת בזכות ברכת המזון.

עוד מספר יקיר על נס נוסף שאירה בחתונה, "בשלב הזה אשתו של אחי מתעוררת בבהלה אחרי שהיא חלמה שהיא נמצאת בהלוויה שלו, ומתקשרת לבדוק איך הוא מרגיש עוד לפני שהיה פרסום על האירוע".

"אני לא מבין בניסים או בחשבונות שמיים, אני רק יודע שכנראה שקיבלנו את החיים שלנו במתנה". הוא מספר ומבהיר: "כדי שיידעו שאני לא איזה דוס או אברך גדול, גם אני חוטא ולא תמיד מקיים מצוות, אני בסך הכל בן אדם פשוט שעשה מצווה אחת קטנה, רק כי הוא החליט להגיד תודה על המזון שהוא אוכל".

הראה עוד

מאמר מקושר

כתיבת תגובה