גאלת בזרוע עמך

IMG_2873

גאלת בזרוע עמך. (תהלים)

בני יעקב ויוסף, סלה.

אפשר להסביר "גאלת… עמך" — "בזרוע", בזכות מצוות הזרוע, היינו בזכות הנחת תפילין,

שמניחים תחילה על הזרוע, ואח"כ מניחים על הראש,

וכמ"ש חז"ל (ברכות ו, א) שתפילין הם סגולה כנגד העמים

כמ"ש ויראו כי שם ה´ נקרא עליך ויראו ממך (דברים כח, י).

ולא כמתגאים לומר כוחי ועצם ידי עשה לי את החייל הזה

כי בלי ניסים וההשגחה של השם על עמו ישראל על אלפי טילים

והשגחה שהתגלו המנהרות לפני הזמן

ועוד ועוד אלפי ומיליוני ניסים בכל ערב בוקר וערב,

והכופר בניסים כופר באלוקי ישראל ובמציאות הקיימת ונראת לעיניים…

אי נמי [עוד פירוש] בזכות מצות זרוע שנותנים לכהנים,

שזה צדקה ופרנסה שנותנים לעובדי ה´ (צדקה לישיבות):

בני יעקב ויוסף, לכאורה יוסף למה לי ?

אלא שכולם נקראים על שמו על שום שהוא פרנס אותם בשנות הרעבון

ודאג לכולם בהיותם בגלות מצרים,

ובפרט משום שפרנס את הצדיק, ה"ה יעקב אבינו אביו.

וכמ"ש חז"ל (ב"ב קכג, א) משל למי שפרנס יתום…

היינו יוסף את יעקב וכמ"ש למה נתן יעקב את הברכות ליוסף ?

בשביל שכילכל אותו.

כי הכלל ידוע "אם ה' לא ישמור עיר שווא שקד שומר",

ואל יאמר "כוחי ועוצם ידי עשה לי את החייל הזה"…

ולומדי התורה נקראים שומרי תרעא – שומרי החומות.

ששוקדים על לימודם ובתפילתם ממתיקים הדינים

ומרצים לפניו יתברך ולעורר חסדיו ורחמיו על עמו ישראל.

 (מתוך הספר פירוש על ה"תיקון הכללי")

הראה עוד

מאמר מקושר

כתיבת תגובה