מה לעשות כדי להיות דבוק בהשם יתברך 24/7 ?

בס"ד. ירושלים עיה"ק תו"ת בב"א, יום ו' עש"ק לסדר בחוקותי | לכבוד... אחדשה"ט! בעזרת השי"ת אכתוב לך משהו הקשור לפרשת השבוע

כל אחד שמתעורר ומקבל אורות רוצה להיות דבוק בהשם 24/7 אבל איך עושים את זה? כי צריך גם לעבוד ללכת ברחוב ויש עוד מלא עיסוקים שמסיחים את הדעת?

(ויקרא כו-ג) "אם בחוקותי תלכו, ואת מצותי תשמרו ועשיתם אֹתם".

להיות דבוק בהשם וללכת בדרכיו 24/7

כתיב (יחזקאל יח-יז) משפטי עשה, בחוקותי הלך, וכתיב (שם לג-ט) בחוקות החיים הלך,
וכתיב (מ"א ו-יב) אם תלך בחוקותי (ושם ג-יד) ואם תלך בדרכי,
וכתיב (ש"ב ז-ט) ואהיה עמך בכל אשר הלכת,
וכתיב (דה"ב ו-טז) כאשר הלכת לפני,
וכתיב (דברים כח-ט) והלכת בדרכיו
וכתיב (תהלים קיט-א) אשרי תמימי דרך ההולכים בתורת ה',
וכתיב (שם כו-א) ואני בתומי הלכתי.
וכתיב (שם קיט-ג) בדרכיו הלכו,
וכתיב (שם טו-ב) הולך תמים ופועל צדק
וכתיב (שם קכח-א) אשרי כל יראי ה' ההולך בדרכיו,
וכתיב (שם כו-יא) ואני בתומי אלך,
וכתיב (משלי י-ט) הולך בתום ילך בטח.
וכתיב (מ"א ח-כג) ההולכים לפניך בכל לבם,
וכתיב (מיכה ו-ח) והצנע לכת עם אלקיך
וכתיב (דברים יג-ו) אשר ציוך ה' אלקיך ללכת בה.
וכתיב (שם ל-טז) ללכת בדרכיו ולשמור מצוותיו.
וכתיב (מ"א ב-ג) ללכת בדרכיו ולשמור חוקותיו
וכתיב (שם י-לא) ללכת בתורת ה'.

והרבה מאד פסוקים כיוצא בהם המרמזים שלא רק כשאדם נמצא בבית הכנסת בשעת התפילה, או בבית המדרש בשעת העסק בלימוד התורה, אלא כל הזמן בכל מקום שאדם נמצא והולך צריך להיות דבוק בה', בבחי' (תהלים עג-כג) אני תמיד עמך,
ובבחי' (שם טז-ח) שויתי ה' לנגדי תמיד, ובבחי' (שם כג-ד) גם כי אלך בגיא צלמות לא ירא רע כי אתה עמדי, בבחי' (דברים לא-ו) כי ה' אלקיך הוא ההולך עמך בבחי' (בראשית כח-טו) ושמרתיך בכל אשר תלך, בבחי' (יהושע א-ט) כי עמך ה' בכל אשר תלך.

וכמו ששמענו מפי מו"ר ר' לוי זצ"ל כי עיקר עבודת ה' וחובת האדם בעולמו הוא להיות בבחי' "ואני תמיד עמך" (שם עג-לג), תמיד ממש, בכל מצב, ובכל שעה, כל הזמן להיות תפוס בה', בביה"מ ובבית וברחוב, תמיד עם ה'. ע"כ.

ויש בזה כמה בחינות, היינו לחשוב בדברי תורה, קושיא ותירוץ של הגמרא או תוספות, לחשוב על ענינים ופסוקים של פרשת השבוע או תהלים, או לחשוב על איזה מאמר בלקוטי מוהר"ן, או איזה דיבור מרבינו הקדוש ז"ל, או לשנן פסוקי בטחון, או להעמיק באיזה סוגיא.

וזו בחינה אחת, דהיינו בחי' בחוקותי תלכו, בחי' ההולכים בתורת ה', וכו'. ויש בחינה של הליכה עם ה' מתוך תפילה ובקשה, בכל נושא, ובפרט עם הולך ברחוב או במקום שמחוץ לבית המדרש צריך לבקש מה' שלא יכשל בשום ראיה כל שהיא אסורה, וקל וחומר שח"ו לא יכשל בשום הרהור אסור ומגונה, וצריך להיות מודע שהמכשול והכשלון מצוי מאד ברחוב וכו' (גם בנסיעה), וצריך להיות מודע לכך לא להסיח דעת מעשיית רצון ה' וח"ו להביט הבטה כל שהיא נגד רצונו יתברך.

וכן ישנה בחינה נוספת שבכל מקום שהולך ונמצא, ישנם שאלות הלכתיות כפשוטו, כגון שאלות באכילה ושתיה האם הם בהכשר מתאים, שאלות בתפילה והלכותיה, שאלות של קידוש ה' או ח"ו חילול ה' (מעבר לשאלות הסטנדרטיות של שמירת העיניים וכו', וכן בכל מקום ובכל זמן שאדם הולך צריך להיות מודע מנוכחות ה',

וצריך חשק ורצון חזק להיות תפוס בה' ואהבתו ויראתו. ולצמצם את המחשבה ולשמור על הזמן היקר מכל (ובפרט שלא כל אחד מסוגל לתפוס מחשבתו כשהוא טרוד ואפי' בסתם) לכן מומלץ מאד שתמיד בצאתו לרחוב וק"ו לדרך רחוקה, שיקח עמו ספר שיוכל לעיין בו כל הזמן, ואשרי תמימי דרך ההולכים בתורת ה'.

בברכת התורה וכטו"ס שמעון יוסף הכהן ויזנפלד – ישיבת נצח מאיר

הראה עוד

מאמר מקושר

כתיבת תגובה