דוגמה אישית

פרשת השבוע נח. בעניין הדוגמה האישית והחינוך.., הרי כל מלמד מורה והורה רוצה להצליח ולהנחיל לדורות הבאים מוסר ודרך ארץ חינוך ודרך ישרה, השאלה איך ניתן למסור את  הדרך הישרה לדור הבא שישתרש בלב ובמעשים ולא יהי' כמצוות אנשים מלומדה… חסידי ברסלב ישיבת ברסלב מאיר

בס"ד.
ירושלים עיה"ק תו"ת בב"א.
יום ו' עש"ק לסדר פרשת השבוע נח
לכבוד… אחדשה"ט !
בעזרת השי"ת אכתוב לך משהו הקשור לפרשת השבוע,

הורדת העלון השבועי בקבצי PDF להדפסה >> 349 פרשת השבוע נח -Noah

וזהו (בראשית ו-ט) "אלה תולדות נח, נח איש צדיק תמים".

ידוע ומפורסם שהחינוך הכי טוב הוא הדוגמא האישית.

מלמד ומורה והורה שמעשן סיגריות, עושה חשק לבנו ותלמידו לעשות כמעשהו, ולא יצליח להחדיר בו שאסור ולא כדאי לעשן.

אמא שכועסת כל הזמן, ומדברת לשון הרע – לא תוכל לשכנע את בתה, לא לכעוס על אחותה הקטנה או חברותיה, ולא לדבר עליהן לשון הרע.

מלמד והורה שלא מבין הנלמד לעומק, ומורח ומבלבל דעת התלמיד לא יצליח לגרום לו לאהוב את התורה, וגם הבן – התלמיד יתרגל לטייח למרוח ולא להבין לעומק ולא יתאהב בנלמד.

הורים שמשקרים ולפעמים אף מבקשים מהילדים שלא יאמרו האמת ושישקרו (כגון בטלפון, ובמי שדופק בדלת, לומר שלא נמצאים ההורים) – הילדים לא יבינו חומרת העון והפגם באמירת שקר ולא יצליחו לחנך אותם לקיים (שמות כג-ז) מדבר שקר תרחק. ושלא יתפלא אחר כך כשהילד משקר אותו בעצמו.

הורים שהם לא הכי ישרים בעניני ממונות, ומשום אינטרס כל שהוא, או רווח כל שהוא, או חשש הפסד כל שהוא- לא יהססו להתנהג שלא ביושר ושלא בצדק, כך יתנהגו גם הילדים אחריהם, ויגדלו אנשים לא ישרים (ועוד יחשבו העול הנ"ל לחכמה [חכמת חיים] ולמעלה,) ויסתכלו על אנשים ישרים, ואנשי אמת כתמימים וטיפשים, וכאינם מבינים ענין.

אבא שמניח תפילין, כמניח תפוח אדמה על הראש, בלי התלהבות ודביקות ובלי חרדת הקודש, ומתפלל כיורה צרורות בלי שום כוונה ויראת שמים ואהבת ה', וקשר ישיר עם בורא עולם, כך הבן יעשה, (ולפעמים גם זה "הלואי"), כי הבן לא ראה שאביו דבוק בבורא עולם. אף גם מזלזל במעמד המרומם והנשגב של תפילת נברא לפני בוראו. ו

כן בעניני הברכות שהוא מברך בבית, הן ברכות אשר יצר שהוא שבח נפלא ונורא (וכמ"ש רבינו ז"ל למוהרנ"ת ז"ל, כששאלו מה לעשות לנחת רוח להורה שנפטר, ענה ואמר רבינו ז"ל לומר "אשר יצר" בכוונה), הן כל ברכות הנהנין, ואם הבן רואה שאביו מזלזל, ולא רואה אותו מברך לפני ה', אלא פולט מילים כפולקלור ומצוות אנשים מלומדה (ישעיה כט-יג), מה יעשה הבן שלא יחטא (ע' ברכות לב.).

אבא שבביתו מתבטל, ולא עוסק בתורה לעיני בניו בחשק ובהתמדה – לא יוכל לדרוש מהם לעשות כך, ולא יצליח להחדיר בהם, את יקר תפארת מעלת עסק התורה, וכמה היא חביבה מעל לכל בעיני השי"ת. וילדים שרואים את אביהם שקוע עמוק בקריאת עיתון, או שקוע עמוק עמוק בתוך צלחת האוכל (או בשניהם יחד) – איזה דוגמא נותן לבנו, ומה מצפה ממנו שיתנהג אחרת.

הורים שמתקוטטים ומגדפים אחד את השני לעיני הילדים, איזה בית מצפים שיקימו הבנים והבנות לכשיגדלו?! שולחן שבת (וימים טובים) שמנוהל ע"י ההורים בריבוי דברים בטלים ורכילות ולשון הרע ופוליטיקה ללא זמירות בדביקות לפני ה' וללא דברי תורה – איך הם חושבים שבניהם אחריהם ינהל את שולחן השבת?! ואם איזה מטען של קדושת השבת ויום טוב יגדלו?! הורים שלא חרדים לדיקדוק ההלכה וליראת שמים, איך דורותיהם יקנו את זה?! הורים שלא דבקים בצדיקים ולא מקרבים הבנים והדורות אליהם, הרי יגדלו כזרים אליהם.

ובכל אלה וכיוצא בהן, וא"א לפרטם כי רבים הם, החי יתן אל לבו (קהלת ז-ב), להתנהג באופן המועיל לדורותיו.

וזה בחי' "אלא תולדות נח – נח" דהיינו שאם אדם רוצה שתולדותיו ילכו בדרכי אבות להיות כיוצא בהן צדיקים ותמימים, העצה לזה שהוא עצמו יהא נח, ויתנהג בדוגמא אישית, ואזי גם דורותיו יהיו נח איש צדיק תמים.

בברכת התורה וכטו"ס

ראש ישיבת ברסלב

שמעון יוסף הכהן ויזנפלד

הראה עוד

מאמר מקושר

כתיבת תגובה