דעם רעבינ'ס ישיבה אין אמעריקא | אורות הנחל באומאן | כינוס ברסלב ב"ב | תשעה באב אצל אנ"ש זקנים עם נערים

חדשות ברסלב | הודעה #754

בס"ד
ה' ואתחנן – י"א אב תשע"ז • הודעה #754
קרעדיט צילומים וכתבות: ברסלב גלובל, ברסלב live, לוח ברסלב, מתחדשים, JDN.
ברסלב גלובל – info@breslevglobal.com
דעם רעבינ'ס ישיבה אין אמעריקא
התפתחות והתחדשות בישיבת ברסלב מאנסי לקראת שנת הלימודים תשע"ח הבעל"ט
בהתרגשות ובשמחה דקדושה נתקבלה הידיעה המרנינה כל לב בקרב אנ"ש על השמחה הגדולה בהתפתחות והתחדשות הישיבה הקדושה "מתיבתא דחסידי ברסלב מאנסי ניו יורק", לאחר ההצלחה המופלאה למעלה מדרך הטבע כאשר תלמידי הישיבה הקדושה הצליחו וגדלו וגם עשו פרי ונודע לשם ולתהלה פרי קודש הילולים אשר יצאו מבין כותלי הישיבה הן בהתמדת התורה ובעבודת התפילה ותיקון המידות בדרכי רבינו הקדוש הנחל נובע מקור חכמה זי"ע ותלמידו הגדול מוהרנ"ת זיע"א בדרך המסורה איש מפי איש עד גדולי ומשפיעי אנ"ש בדורנו שליט"א אשר השקיעו שעות רבות להורות הדרך ולהדריך את הנהגת הישיבה בכל פרט ופרט על הדרך המסורה ללא שום שינוי בדרך התורה והיראה בדרכי רביה"ק.
ובחסד השי"ת כי גבר אנו מתבשרים בבשורה הטובה על ההתחדשות הנפלאה בפתיחת השיעור א' החדש ברמה גבוהה המיועדת לבחורים מבקשי ה' מצטיינים ובעלי כשרונות אשר עדיים לגדולות להתעלות במעלות התורה ועבודת ה' במסגרת החדשה של הישיבה הק' אשר תתחיל בע"ה בשנת הלימודים תשע"ח הבעל"ט ברמת לימודים גבוהה הן בלימוד העיון והן בלימוד מסכתות הש"ס בבקיאות ובבהירות, והן בדרכי העבודה בדרך רביה"ק ז"ל.
גדולי וזקני אנ"ש שליט"א הרואים בהצלחת הישיבה הקדושה מטרה קדושה מאד לרומם כבוד רביה"ק ולחנך את דור העתיד של אנשי שלומנו יוצאים מגדרם למען הצלחת הישיבה הקדושה להגדיל תורה ולהאדירה, וכפי שכתב בשעתו הגה"צ רבי יעקב מאיר שכטער שליט"א במכתב קודש: "יגל לבי על דבר התעוררות דקדושה… "מתיבתא דחסידי ברסלב מאנסי" להעמיד תלמידים הגונים בדרכי התורה והעבודה הסלולה לנו.. ואין לתאר ולשער גודל חשיבות הקמת ישיבה… שהיא צו השעה ממש ליטול חלק בהגדלת ובהאדרת ישיבה קדושה וגדולה זו. עכ"ל. וכן התבטאו גדולי וזקני אנ"ש ובראשם הגה"צ רבי משה קרמר שליט"א והגה"צ רבי נתן ליברמנש שליט"א במכתבם המיוחד: מן המותר לבאר נחיצות הצלחת הישיבה הק' "מתיבתא דחסידי ברסלב מאנסי" כי הוא הכרח גמור עבור קיום ועתיד דורותינו להעמיד בסיס איתן להמשך קיום הדורות בדרך הסלולה לנו… והוא בגדר הצלת נפשות ממש. עכ"ל.
וכן כתבו גדולי וזקני אנ"ש שליט"א במכתבם הנרגש לחזק את ידי הנהלת הישיבה הקדושה לרגל התרחבות גבולי הקדושה: פינו מלא תהלה לבורא עולם ית"ש על הסייעתא דשמיא המופלאה למעלה מדרך הטבע בהצלחת ופריחת הישיבה הקדושה "מתיבתא דחסידי ברסלב מאנסי" המעמידה תלמידים הגונים בקרן אורה וכל רואיהם יעידון כי הם זרע ברך ה' וניכר עליהם עלייתם ביגיעת התורה ועבודת ה' בדך המסורה לנו מרביה"ק ז"ל בקדושה וטהרה ללא שינוי זיז כלשהו תחת השפעת הגאונים החשובים רמ"י הישיבה אשר יגיעתם העצומה בכל לב ונפש למען כל תלמיד נושאת פירות בחסדי ה' לראותם עולים ומתעלים כרצון השי"ת.
ותגל נפשנו לשמוע מבשר טוב על התרחבות גבולי הקדושה לקראת שנת הלימודים הבעל"ט כי ניתוספו ספסלי בבי מדרשא בפתיחת השיעורים הנוספים והוספת הרמי"ם החשובים הנודעים לתהלה בתורתם ויראתם, כה יתן ה' וכה יוסיף להגדיל תורה ולהאדירה.
ותחזקנה ידיכם להמשיך במסירות נפשכם להחזקת התורה כי אין לשער גודל הזכות העצומה בדורנו – דור עיקבתא דמשיחא – אשר החושך יכסה ארץ ואבני קודש תשתפכנה בראש כל חוצות אלו הנשמות הטהורות והקדושות, אשר זכות החזקת ישיבה קדושה כזאת היא צו השעה כי רק בכח התורה הקדושה ובכח הצדיק האמת נזכה להחיות נפשות ולהעמיד עבדים נאמנים לה' ולתורתו, ואשרי מי שזוכה ליטול חלק בקיום התורה שיש בזה הצלה לדורות ובנין הקדושה לחיים נצחיים.
בראש החותמים על מכתב זה מופיעים הגה"צ רבי יעקב מאיר שכטער שליט"א, הגה"צ רבי משה קרמר שליט"א, הגה"צ רבי אלעזר קעניג שליט"א, הגה"צ רבי שמעון שפירא שליט"א, הגה"צ רבי ניסן דוד קיוואק שליט"א, הגה"צ רבי יצחק מאיר מורגנשטרן שליט"א, הגה"צ רבי אפרים נחמן אנשין שליט"א.
וכן הצטרף אליהם בברכה מיוחדת ובחתימתו כ"ק מרן גאב"ד ירושלים שליט"א שהביע התפעלותו על ההשקעה המרובה והנפלאה שמשקיעים בישיבה בכל תלמיד ותלמיד לגדל תלמידי חכמים ועובדי ה' כפי שהעיד ששמע מכמה אנשים נאמנים ביותר מבני משפחתו הקרובים.
כדי לבחור את קבוצת התלמידים המצוינים שיתקבלו בע"ה לשנת הלימודים הבעל"ט תגיע במיוחד משלחת מיוחדת של אנשי החינוך חשובי משפיעי אנ"ש מארה"ק  הגה"ח רבי אשר זעליג מרגליות שליט"א, הגה"ח רבי יהודה דייטש שליט"א ראש ישיבת דרכי תורה, הגה"ח רבי אברהם יצחק קלצקי שליט"א ראש ישיבת נעימות התורה, אשר יגיעו כדי לבחון הבחורים לקראת הזמן החדש, ולקבוע דרכי הלימודים וסדרי הנהגת הישיבה הק' כדי להעמיד תלמידים הגונים בדרכי התורה ועבודת ה'.
בכדי להבטיח בע"ה את הצלחת הישיבה הק' נערכת בימים אלו מגבית "יסוד איתן" להעמדת בסיס להחזקת הישיבה הק', ובימים אלו נחנך האופיס החדש של הישיבה הק' לשמחת לב, כאשר העסקנים החשובים עושים לילות כימים במסירות נפש לגייס את כל הסכום להחזקת הישיבה במשך שנת הלימודים הבעל"ט, ואכן התעוררות מיוחדת ניכרת בקרב כלל אנשי שלומנו אשר כבוד הצדיק האמת יקר בעיניהם הפותחים לבם וכיסם וביתם להוזיל זהב למען בית ה' אלוקינו ולמען בנין הקדושה של הצדיק האמת להתפשטות אורו וכוחו להנחיל אוצרותיו לדורות הבאים להגדיל תורה ולהאדירה.
הרשמה על ראש השנה תשע"ח בחבורת "אורות הנחל" באומאן
כמידי שנה יתקיים באומאן סעודות החג ברוב פאר והדר ע"י רשת הכוללים 'אורות הנחל' השוכנים כבוד בבית מדרש הגדול ברסלב מאה שערים.
עקב בקשת הציבור להצטרף לחבורה קדושה זו אשר בו מתאספים רבים וטובים מחשובי אנ"ש ומתוועדים יחדיו עם הטעם הותיק של התקבצות אנשי שלומינו הוזלו השנה המחירים באופן משמעותי והוכשר המקום לקליטת מאות אנ"ש והוספו מקומות.
כל הסעודות הם תחת השגחת הבד"צ 'העדה החרדית', וכל הדרשות יהיו בעזרת ה' בשפת האידיש מיטן אידישן חן של אמת.
מצורף מודעות עם פרטי ההרשמה בארה"ק ובארה"ב.
על פי בקשת אנשי שלומינו הננו מצרפים כאן
"לוח עמוד היומי בליקוטי מוהר"ן – מחזור כ"ב"
כמו"כ מצורף הלוח השיעורים המתוקן לחודש אב.
חסיד ברסלב יקר!
בואו נתחדש יחד ונתחזק בלימוד הליקוטי מוהר"ן מידי יום ביומו, את הלוח ניתן להדפיס בגודל כרטיס ביקור וכן בכל גודל הרצוי.
וְהָיָה מַחֲנֶיךָ קָדוֹשׁ • כינוס חירום בבית המדרש ברסלב 'משיבת נפש' בבני ברק
כהמשך של הכינוסים שמתקיימות בימים אלו בבתי מדרשי של ברסלב בירושלים ובבית שמש התקיים ג"כ 'כינוס חירום' בבית המדרש ברסלב "משיבת נפש" בבני ברק לחזק קדושת צביון הקיבוץ הקדוש וקדושת הציון הקדוש בימי ראש השנה תשע"ח באומאן. נשאו דברים: המשפיע הרה"ח ר' נתן שפירא שליט"א, יו"ר מכון תורת הנצח הרה"ח ר' נתן בורשטיין שליט"א, ונציג "איחוד ברסלב באומן" הרה"ח ר' יעקב ברנוי שליט"א.
נפתח קו מיוחד על נושא קדושת צביון הקיבוץ הקדוש בימי ראש השנה באומאן, ובו יישמעו עדכונים שוטפים, שיעורים והדרכות בכל הנוגע לקדושת ימי ראש השנה באומן. מספר הקו הוא 02-3721900.
מי שלבו בוער בקרבו ועדיין רוצה להצטרף לפעילות הברוכה, הן בארץ והן באומן, כמו כן מי שיש לו הצעות והערות לתועלת המערכה, יכול להשאיר הודעה במוקד הטלפוני הנ"ל, וכן במענה אנושי במספר 0527192580.
צפו בתמונות מהכינוס (צילום: באדיבות המצלם).
=======   תשעה באב בחצרות אנ"ש   =========
יֵשְׁב֨וּ לָאָ֤רֶץ יִדְּמוּ֙ זִקְנֵ֣י בַת־צִיּ֔וֹן • בבית הכנסת הגדול של ברסלב – 'השול' בשכונת מאה שערים הירושלמית התאספו בליל תשעה באב מאות אנ"ש להתאבל ולקונן על חורבן בית מקדשנו
צפו בתיעוד צילום: משה מרקוביץ – ברסלב live

אמירות הקינות בבית הכנסת דחסידי ברסלב בשכונת נחלה ומנוחה בבית שמש
צפו בתיעוד צילום: ברסלב live
הרה"ח ר' נתן מיימון שליט"א מחשובי אנ"ש
באמירת קינות עם אנ"ש ד'פאר ראקווי'
תשעה באב אצל אנ"ש ביבנאל
בציון מוהרא"ש זצ"ל
תשעה באב אצל הרה"צ ר' יצחק מאיר מורגנשטרן שליט"א
צילום: יוחנן ליסטיג
אנ"ש ליל תשעה באב בציון שמואל הנביא בירושלים עיה"ק
עם המשפיע הרה"ח ר' דוד גבירצמן שליט"א
צפו בילדי החמד הכואבים את חורבן בית המקדש
תלמידי תלמוד תורה ברסלב בירושלים התאספו יחד בערב תשעה באב, בהיכל בית הכנסת דחסידי ברסלב – 'השוהל' במא"ש, שם דיבר בפניהם הרה"צ ר' שמעון שפירא שליט"א מחשובי משפיעי ברסלב, ועורר אותם על צער גלות השכינה, ועל כך שכל אחד צריך להרגיש את הצער של השכינה בליבו, כאילו חרבה ירושלים בזמנו, כאשר לפתע הוא פרץ בבכי מר, ויחד איתו בכו ילדי החמד, מחזה שלא הותיר עין יבשה, לאחמ"כ התיישבו יחד על הרצפה ואמרו את תיקון חצות מתוך השתפכות הנפש, והכרה אמיתית בחורבן בית אלוקינו. (צילום: משה מרקוביץ – ברסלב live).
אנ"ש תשעה באב בציון הרשב"י במירון
צילום: צביקה לבל

הראה עוד

מאמר מקושר

כתיבת תגובה