דרך ארץ קדמה לתורה | פרשת נח

דרך ארץ

דרך ארץ קדמה לתורה !

פרשת השבוע נח. כולם מכירים את המשפט הזה "דרך ארץ קדמה לתורה – תהיה בן אדם" כשאדם דתי מתנהג שלא בדרך ארץ, ויש לקבל את האמת מפי אומרו, וכל אחד מאיתנו צריך להשתדל במידה זו ! אז הנה כמה מילים מראש הישיבה על דרך ארץ על פי תורתו בטעם טוב ובשמחה של רבינו נחמן מברסלב !

בס"ד, ירושלים עיה"ק תו"ת בב"א, יום ו' עש"ק לסדר פרשת השבוע נח.

לכבוד… אחדשה"ט! בעזרת השי"ת אכתוב לך משהו הקשור לפרשת השבוע, וזהו (בראשית ו-ט) "אלה תולדות נח נח איש צדיק תמיד היה בדורותיו".

הנה לא יוכל שום בעל שכל ובר דעת להאמין ולחשוב שתכלית האדם הוא למצבו ולהנות מהעולם הזה, כי מה הם חיי העוה"ז, ימי שנותינו בהם, שבעים שנה, ואם בגבורות – שמונים שנה, ורהבם – עמל ועוון (תהלים צ-י) בכמה מיני צער וחלאים ומכאובים וטרדות, ואחר כל זאת… המוות !!! אחד מני אלף לא ימצא שירבה לו העולם הנאות ושלוה אמיתית, וגם הוא אילו יגיע למאה שנה – כבר עבר ובטל מן העולם.

וכבר הורונו חז"ל שהאדם לא נברא אלא להתענג על ה' ולהנות מזיו שכינתו, שזהו התענוג האמיתי והעידון הגדול מכל העידונים שיכולים להמצא. ומקום העידון הזה באמת הוא העולם הבא. כי הוא הנברא בהכנה המצטרכת לדבר זה, אך הדרך כדי להגיע אלי מחוז חפצינו זה הוא זה העולם, כמ"ש חז"ל (אבות פ"ד מט"ז) העוה"ז דומה לפרוזדור בפני העולם הבא. והאמצעים המביאים את האדם לתכלית העוה"ב, הם המצוות אשר צוה לנו השי"ת בתורתינו הקדושה וכמ"ש חז"ל (עירובין כב.) היום לעשותם, ומחר – לקבל ש'כרן. (וכמבואר כ"ז במס"י בתחילתו).

והנה שאיפותינו צריכה להיות להגיע לשלימות ידיעת וקיום התורה, מתוך יראת שמים ואהבת ה' ותורתו, מתוך טהרת המחשבה, בהשקפות נכונות, ותיקון המידות והתאוות.

להיות בן אדם.

והנה יחד עם קיום מצוות והלכות התורה, צריכים להיות 'בן אדם' (להיות מֶענט"ש) בבחינת מ"ש חז"ל (ויק"ר ט-ג) דרך ארץ קדמה לתורה. וכדתניא (יומא פו.) ואהבת את ה' אלקיך (דברים ו-ה) שיהא שם שמים מתאהב על ידך שיהא קורא ושונה ומשמש תלמידי חכמים, ויהא משאו ומתנו בנחת עם הבריות.

מה הבריות אומרות עליו? "אשרי אביו שלימדו תורה, אשרי רבו שלימדו תורה, אוי להם לבריות שלא למדו תורה, פלוני שלמד תורה, ראו כמה נאים דרכיו, כמה מתוקנים מעשיו, עליו הכתוב אומר (ישעיהו מט-ג) ויאומר לי: עבדי אתה, ישראל אשר בך יתפאר, אבל מי שקורא ושונה ומשמש ת"ח ואין משאו ומתנו באמונה, ואין דיבורו בנחת עם הבריות, מה הבריות אומרות עליו? "אוי לו לפלוני שלמד תורה, אוי לו לאביו שלמדו תורה, אוי לו לרבו שלימדו תורה, פלוני שלמד תורה ראו כמה מקולקלים מעשיו, וכמה מכוערים דרכיו, ועליו הכתוב אומר וכו', ובמילים פשוטות וקצרות "אדם כזה הוא מחלל שם שמים ברבים, וגדול עוונו מנשוא".

נמצא שכל עניני דרך ארץ נוגעים לעבירה החמורה שבחמורות דהיינו חילול ה', ומאידך מידה טובה מרובה, ע"י שמתנהג כבן אדם עם דרך ארץ – מקדש שם שמים.

וכמו שסיפרו לי לאחרונה שאדם רחוק רחוק מתורה התקרב, בראותו את התנהגות מו"ח רבי יצחק גלבך זצ"ל בהיותו עובד לפרנסתו בדואר, בהגיע זמן הפסקת האוכל, שם מפית על השולחן מתחת לאוכל, ונטל ידיים ובירך בדביקות, והתיישב לאכול במתינות ובדרך ארץ וכו', ועצם התנהגותו במידת דרך ארץ ע"פ התורה קירב את הנ"ל, בלי אומר ובלי דברים ובלי ויכוחים וכו'.

והנה היה מקום לפרט הרבה מאד דוגמאותו בעניני דרך ארץ שראוי לנהוג בהם ולהזהר מאד, אלא שבמסגרת הזאת אי אפשר לפרטם כי רבים הם, אבל בקיצור נאמר שצריך לתת את הדעת עליהם ולהזהר מאד בהם ולהיות קשוב ורגיש לזולתינו.

וזה בחי' "אלא תולדות נח, נח איש צדיק תמים היה בדורותיו". "איש צדיק", רמיז לכל הנאמר לעיל, כי אע"פ שבודאי צריכים להיות "צדיק" מלא יראת שמים, הדבוק ומדקדק בכל מצוות והלכות התורה הקדושה, אבל גם צריך להיות "איש", דהיינו להיות מענט"ש, להיות בן אדם, מלא דרך ארץ בכל דרכיו ומעשיו. והקדים הכתוב איש לצדיק (וכמ"ש "איש צדיק") לרמז מ"ש חז"ל (שם. ותדא"ר א) דרך ארץ קדמה לתורה, ויהא חלקינו עמהם.

בברכת התורה וכטו"ס שמעון יוסף הכהן ויזנפלד

בברכת התורה וכטו"ס שמעון יוסף הכהן ויזנפלד

תרומות לישיבה יתקבלו בברכה בטלפון 050-4161022

נ.ב החלה ההרשמה [חינם] למוקד התפילות אצל הילולת רחל אמנו.

תרומה בכרטיס אשראי

1. לתרומות בכל הכרטיסי אשראי = חד פעמי / הוראת קבע

בדף מאובטח ללא צורך לרישום, ע"י התקנים המחמירים ביותר – ע"י חברת קשר הו"ק 

קשר

 

 

 

 

 

 

2. ע"י PAYPAL חברת סליקה באינטרנט בעלת תקן והבטחה בין לאומית PCI – ללא צורך ברישום ו/או חברות כדי לתרום !!

לחץ כאן לתרומות חד פעמי בלבד (לא תומך בהוראות קבע !) לחץ כאן !DONATE-PAYPAL

 

 

 

3. סליקה ע"י מנהל הישיבה 050-4161022 או נציג הישיבה 054-8496548, ניתן להתקשר במשך כל שעות היום. טל'/פקס : 153-25850667.

תרומות / הפקדה בבנק :

 

בנק פאג"י – פועלי אגודת ישראל

שם החשבון עמותת "ברסלב מאיר" מספר חשבון בנק : 694576

מספר סניף הבנק : 184, מספר הבנק 52

בנק פאג"י [פועלי אגודת ישראל] ירושלים

בנק הפועלים

בנק הפועלים שם חשבון : ישיבת ברסלב "נצח מאיר" מספר חשבון בנק : 311101

מספר סניף הבנק : 533, בנק מספר 12

הראה עוד

מאמר מקושר

כתיבת תגובה