דרך ארץ קדמה לתורה

ברוך אלקינו שבראנו לכבודו, והבדילנו מן התועים (וטועים), ונתן לנו תורת אמת, וחיי עולם נטע בתוכנו.. ומה נעים גורלינו ומה יפה ירושתינו.. ואשרינו שזכינו לקבל את התורה הקדושה ותרי"ג מצוותיה, תרי"ג עטין נפלאים, המאירות את חיינו וכל דרכינו… והנה אמרו חכמינו ז"ל דרך ארץ קדמה לתורה, ודרך העולם לומר "קודם כל תהיה בן אדם", כי כן ראוי להתנהג בדרך ארץ ובכל המידות תרומיות, באופן שעל ידם נקדש את שמו יתברך בעולם.. ואם כן יש לזכור אותם ולדקדק בהם (ככל מצוות התורה) בהם ובבחינותיהם, כי הם יסוד האנושות, ואלו הם :

דרך ארץ קדמה לתורה | פרשת בהעלותך

בס"ד. ירושלים עיה"ק תו"ת בב"א, יום ו' עש"ק לסדר פרשת השבוע בהעלותך

לכבוד… אחדשה"ט! בעזרת השי"ת אכתוב לך משהו הקשור עם פרשת השבוע,

וזהו (במדבר ח-ב) "בהעלותך את הנרות אל מול המנורה יאירו שבעת הנרות".

אשרינו שאנחנו "עם הנבחר" מאת הקב"ה בכבודו ובעצמו,

וברוך אלקינו שבראנו לכבודו, והבדילנו מן התועים (וטועים), ונתן לנו תורת אמת, וחיי עולם נטע בתוכנו.

בבחינת "אשר בחר בנו מכל העמים, ונתן לנו את תורתו, תורת אמת וחיי עולם נטע בתוכינו, ברוך נותן התורה", אשרינו מה טוב חלקינו, ומה נעים גורלינו ומה יפה ירושתינו.

ואשרינו שזכינו לקבל את התורה הקדושה ותרי"ג מצוותיה, תרי"ג עטין נפלאים, המאירות את חיינו וכל דרכינו, שמהם לא נטה ימינה ושמאלה, דרך המלך מלכו של עולם נלך.

והנה אמרו חז"ל (ויק"ר ט-ג) דרך ארץ קדמה לתורה, ודרך העולם לומר "קודם כל תהיה בן אדם", כי כן ראוי להתנהג בדרך ארץ ובכל המידות תרומיות, באופן שעל ידם נקדש את שמו יתברך בעולם, וח"ו מלעשות את ההיפך ולחלל שמו חס מלהזכיר.

והנה כמו שדרך ארץ קדמה לתורה, כן שבע מצוות בני נח קדמו בנתינתם לבני אדם לפני שאנחנו עם קדשו קבלנו את שאר תרי"ג המצוות הקדושות.

ויש לזכור אותם ולדקדק בהם (ככל מצוות התורה) בהם ובבחינותיהם, כי הם יסוד האנושות, ואלו הם

א) לא לעבוד – עבודה זרה,

ב) שפיכות דמים,

ג) גילוי עריות,

ד) דינים,

ה) ברכת ה',

ו) גזל,

ז) אבר מן החי.

שלושת הראשונים דהיינו ע"ז, שפיכות דמים, וגילוי עריות – ידועות ומפורסמות אצלינו שהם מצוות ש"יהרג ואל יעבור" כמפורסם וידוע אצל כל ילד וילדה, וגם בהם יש בחינות ייחודיות אצל יהודי, שהרי :

עבודה זרה – כוללת, להתרחק מכל מיני השקפות זרות ועקומות שהם היפך דעת תורה ורצון ה', ובהם טועים לא רק גוים אלא גם יהודים יקרים עם כיפה על הראש וכו'.

שפיכות דמים – כוללת הזהירות בכבוד הזולת וכל בחינותיה, וכמ"ש חז"ל (ברכות מג:) נוח לו לאדם שיפיל את עצמו על כבשן האש ואל ילבין פני חבירו ברבים, ותדע שלבזות אדם זה כשפיכת דמים (ממש כמו רצח) שהרי אזיל סומקא ואתי חיורא (שהרי אדם מתבייש פניו נעלם האודם בפניו [שבא מן הדמים] ונהיה לבן וחיוור מבושה).

גילוי עריות – כוללת אפי' בחינות שבמחשבה בבחי' (במדבר טו, לט) ולא תתורו אחרי לבבכם ואחרי עיניכם אשר אתם זונים אחריהם. וכולל שמירת העיניים, וכל עניני שמירת הברית והרבה עניני קדושה, כגון איסור יחוד.

דינים וגזל – יש לשים דגש על הרבה היתרים של היצר הרע בענייני ממונות, ונקוט כללא : דלך סני לחבירך לא תעביד [מה ששנוא עליך אל תעשה לחבירך. אף אחד לא אוהב שמרמים אותו וגוזלים ממנו בקומבינות ומוכרים לו ודוחפים לו מוצרים לא הכי טובים עטופים בשקרים וכדומה. ואתה אל תעשה כך לחבריך אלא תהיה ישר ואמיתי ובעל אמונה שפרנסה מאיתו יתברך !] (שבת לא.).

ברכת ה' – כולל הרבה ענינים הנוגעים לכבוד ה' או להיפך ח"ו שיש לתת לב ולהזהר בהם.

אבר מן החי – כולל הרבה בחינות שבדרך ארץ ובמיוחד בעניני אכילה וסעודה, ולהזהר מלהתנהג כקניבלים, וכו', כי הדברים נוגעים לחילול ה'.

וזה בחינת "בהעלותך את הנרות". כשאתה מתעלה ומתקדש בקיום מצוות התורה, כי המצוה נקראת נר, כמ"ש (משלי ו-כג) כי נר מצוה ותורה אור. וקיום המצוות מטהר ומקדש ומעלה את האדם למעלה למעלה.

"אל מול פני המנורה יאירו שבעת הנרות". דהיינו שבעת המצוות הידועות שכל האנושות חייבת בהם, דהיינו כל בני נח, אל תזניח שום בחינה מהם, ואדרבא, אל מול פניך דעתך ומוחין דילך, שים תשומת לבך עליהם, וכדאיתא בתיקוני זוהר (הקדמה, דף יג:) מנרתא – דא רישא, וכמובא בדברי רבינו ז"ל מברסלב (ליקו"מ קמא, סי' כא-ב)

בברכת התורה וכטו"ס

ראש ישיבת ברסלב "נצח מאיר"

הרב שמעון יוסף הכהן ויזנפלד

קישורים ממולצים :

התלהבות בעשיית המצווה היא יסוד בחסידות

חלישות הדעת ? לא להתייאש !

פרשת השבוע לילדים – בהעלותך

הראה עוד

מאמר מקושר

כתיבת תגובה