הבחירה

כוח הבחירה !

יש לי שיחה נאה בעניין הבחירה – שעיקר ניסיון האדם ובחירתו הוא מחמת שאינו יודע מה נעשה עמו.

ומסביר : כי אם היה יודע האדם כל מה שנעשה עמו בכל עת, והיכן הוא עומד ואוחז בכל עת, ואיך גם עתה יקר בעיני השם יתברך מאד מאד כל תנועה טובה וכו' שנמצא בו, בודאי היו הכל רודפים בכל כוחם להשם יתברך והיו הכל צדיקים.

אך עיקר הניסיון והבחירה הוא על ידי העלם הידיעה [אומנם כל אדם שמתבונן בעצמו יודע אם הוא עובר עבירה ופוגם, ויכול לראות בעצמו את מצבו הרוחני  וריחוקו מה' ותורתו הק'.., אך את גודל אהבת ה' אליו וגודל קירבת ה' אליו השומע תפילותיו, ושכרו לעולם הבא – זה מוסתר ממנו בשביל הבחירה].

ועל כן באמת אי אפשר בשום אופן שידע האדם בחייו היכן הוא אוחז [וחשיבות והשמחה ונחת רוח שגורם להשי"ת, בכל תנועה טובה שמרוחק כמוהו עושה.] כאשר שמעתי בשמו ז"ל כי בזה תלוי הבחירה. אבל החפץ באמת לחוס על תכליתו הנצחי ראוי לו להתחזק על ידי זה בעצמו ולידע ולהבין על כל פנים שאינו יודע כלל כי מאד עמקו מחשבותיו יתברך.

ומי יודע כמה יקר בעיניו תנועותיך הטובים. ודוקא עי"ז שהוא רחוק כל כך, על ידי זה דוקא יקרים בעיניו כל תנועה והעתקה טובה אפילו כחוט השערה, בפרט שכבר גילה אדונינו מורינו ורבינו רבי נחמן מברסלב ז"ל מזה הרבה ודבריו חיים וקימים נאמנים ונחמדים לעד וכו'.

ויותר מזה יש בליבי לדבר אך אי אפשר להאריך בכתב מכמה טעמים.

דברי אביך המצפה לשמוע ממך בשורות טובות תמיד. (עלים לתרופה מכתב רכ"ד)

ישיבת "ברסלב מאיר" 

בברכת התורה ולומדיה חסידי ברסלב 

הראה עוד

מאמר מקושר

כתיבת תגובה